หน้าหลักสังคมและชุมชนการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางตรง

การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางตรง

เรามุ่งมั่นอนุรักษณ์ทรัพยากรและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเราและคนรุ่นหลัง

การบรรเทาผลกระทบจากปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เราคำนึงถึงผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจทั่วเครือข่ายของเรา เมื่อธุรกิจของเราเติบโตขยายใหญ่ขึ้น เรามุ่งมั่นลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลง โดยสร้างพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ที่ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงานของเรา

ผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมของเรานั้นหลักๆ เป็นผลมาจากการบริโภคทรัพยากร ซึ่งรวมถึงพลังงาน น้ำ กระดาษ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ของเสียที่เกิดจากการสกัด ผลิต ขนส่ง บริโภค และกำจัดทรัพยากรที่เราใช้ รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้ำเสีย และของเสียในสำนักงาน ดังนั้น เราจึงพยายามใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลังงาน การอนุรักษ์น้ำ ลดการบริโภคกระดาษ และเปลี่ยนของเสียในสำนักงานไปสู่การฝังกลบ

การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน

ในปี 2564 กลุ่มธนาคารยูโอบีเป็นธนาคารสิงคโปร์แห่งแรกที่บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนจากการปฏิบัติสำหรับฟุ๊ตพรินท์ของเรา รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 1 ขอบเขต 2 และขอบเขต 3 (การเดินทางทางอากาศเพื่อธุรกิจ) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารยูโอบี ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จึงมุ่งมั่นรักษาความเป็นกลางทางคาร์บอน ในขณะที่เรามุ่งหน้าสู่เศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ ในการนี้ เราได้กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อกำจัดคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจนเหลือศูนย์สำหรับพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ของเราผ่านการใช้มาตรการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน ข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้า และการชดเชยคาร์บอน และเรายังคงระบุหาและวัดหมวดหมู่อื่นๆ ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 .

เราตั้งเป้าลดการบริโภคพลังงานและใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เราตระหนักดีว่ายังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ยาก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยก๊าซในขอบเขต 1 และ 3) ซึ่งอาจต้องจัดการโดยวิธีการชดเชยคาร์บอนเท่านั้น เรามุ่งมั่นดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการชดเชยคาร์บอนที่เราซื้อได้รับการขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานสากล ตรวจวัดการลดก๊าซเรือนกระจกได้จริงและถาวร อีกทั้งมีการดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร

เรามุ่งมั่นลดการบริโภคพลังงานและทรัพยากรที่สามารถวัดผลได้ โดยนำใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการปรับปรุงระบบที่มีในปัจจุบัน อาทิ เช่น

  • ระบบแสงสว่างอัจฉริยะที่ใช้ไดโอดชนิดเปล่งแสง (LED) ที่มีประสิทธิภาพสูง
  • ระบบควบคุมปลายทางลิฟท์อัจฉริยะ ซึ่ง
  • การปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศ

มาตรฐานรับรองอาคารสีเขียว

เพื่อให้อาคารต่างๆ ของเราบรรลุถึงความยั่งยืนโดยรวม เราจึงใช้มาตรฐานรับรองอาคารสีเขียวชั้นนำ อาทิ เกณฑ์เครื่องหมายสีเขียว (Green Mark Criteria) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Singapore Building and Construction Authority (BCA) สำหรับอาคารหรือพื้นที่สำนักงานที่เราได้มาหรือปรับปรุงใหม่เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานความพยายามด้านสิ่งแวดล้อมของพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มธนาคารเท่าที่จะเป็นไปได้

เราได้รับมาตรฐานเครื่องหมายสีเขียวของ BCA ครั้งแรกในปี 2561 และปฏิบัติตามเงื่อนไขเกณฑ์การให้คะแนนอาคารสีเขียวล่าสุด รวมถึงเครื่องหมายสีเขียวของ BCA 2017 ในการออกแบบระบบของอาคาร นอกจากนี้ เรายังจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อนำโซลูชั่นดังกล่าวไปใช้งานในสาขาของธนาคารทั่วภูมิภาค

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง