หน้าหลักลูกค้าความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และไร้พรมแดน พร้อมมุ่งมั่นคุ้มครองข้อมูลและสินทรัพย์ของลูกค้าและของธนาคารจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

การบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรอบการทำงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีของกลุ่มธนาคารยูโอบี (Group Technology

Risk Management Framework) และนโยบายการบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถในการเตรียมตัวและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Information Technology Security Management and Cyber Resiliency Policy) กำหนดโครงร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อคุ้มครองข้อมูลและสินทรัพย์ อีกทั้งระบุหาและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอทั่วกลุ่มธนาคาร

เราติดตามตรวจสอบ ตรวจจับ และรับมือภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น และยังยกระดับขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนไป โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำและปรับปรุงเทคโนโลยีและขีดความสามารถด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นยกระดับรูปแบบปฏิบัติการและเสริมระบบป้องกันของธนาคารเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามต่างๆ เรามีส่วนร่วมเรื่องความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบการเงินและช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้อุตสาหกรรมการธนาคาร และเมื่อเราพัฒนาขีดความสามารถทางดิจิทัล เราจะยังคงเพิ่มเม็ดเงินลงทุนในด้านขีดความสามารถในการเตรียมตัวและรับมือและความปลอดภัยต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

เพราะเราตระหนักดีว่าทุกคนมีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เราจึงจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานของธนาคารเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลและความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อยู่เสมอ

เราแจ้งให้พนักงานทราบถึงพัฒนาการ แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น แบบจำลอง phishing และการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยด้านไซเบอร์ในองค์กร เพื่อยกระดับความตระหนักรู้ของพนักงานและประเมินระดับความเข้าใจ การเฝ้าระวัง และความรู้สึกไวต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง