หน้าหลักสิทธิมนุษยชนการป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงาน
การป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงาน

การป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงาน

ยูโอบีมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงในการใช้ทาสสมัยใหม่ การค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งในกระบวนการดำเนินงาน และในห่วงโซ่อุปทานของเรา

แถลงการณ์ต่อต้านการใช้ทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์
ของกลุ่มยูโอบี

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง