พนักงาน

ธนาคารยูโอบี เป็นองค์กรที่ให้โอกาสเท่าเทียมกันในการทำงานเสมอ เรามุ่งมั่นจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน

การสร้างบุคลากรผู้ชำนาญการ

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย