หน้าหลักลูกค้าการฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจของธนาคารเรื่อยมา โดยธนาคารเชื่อในความถูกต้องและเหมาะสมสำหรับลูกค้าอยู่เสมอ

การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม

การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมถือเป็นหัวใจสำคัญในทุกการตัดสินใจและการให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งเกิดขึ้นได้จากความพยายามจากทุกภาคส่วนทั่วทั้งธนาคาร

หลักแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมที่ธนาคารยูโอบียึดถือปฏิบัติ และไม่ถูกจำกัดตามประเภทธุรกิจหรือที่ตั้ง เราปลูกฝังแนวทางปฏิบัตินี้ไว้ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย ตลอดจนแนวทางบริการลูกค้าหลังการขายของเรา

พนักงานทุกคนนับตั้งแต่คณะกรรมการธนาคารจนถึงพนักงานประจำสาขาต่างให้ความสำคัญกับลูกค้าและมีเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยมีแนวทางดังนี้

การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

ลูกค้าได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำที่เหมาะสมและมีคุณภาพจากพนักงาน

การนำเสนอข้อมูลซึ่งมีความเกี่ยวข้องที่ชัดเจน ตรงประเด็น และทันท่วงที เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจทางการเงินได้อย่างถูกต้อง

การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และทันท่วงที

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง