การคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต

การคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต​
chevron

อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 30 วัน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กำหนดโดยประกาศของธนาคารซึ่งออกไว้ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยนั้น จะขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กล่าวคือ

 • การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า และ/หรือบริการต่างๆ จะใช้วันบันทึกรายการในการคำนวณดอกเบี้ย สำหรับรายการที่ซื้อระหว่างงวด
 • การเบิกเงินสดล่วงหน้า จะนับตั้งแต่วันที่เบิกถอนเงินสดจนถึงหนึ่งวันก่อนวันที่ชำระคืนหรือวันตัดรอบบัญชีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ในการคำนวณดอกเบี้ยที่จะใช้วันที่เบิกถอนเงินสดในการคำนวณดอกเบี้ย
 

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยจากการชำระคือขั้นต่ำ ชำระคืนเพียงบางส่วน มิได้ชำระเลย ชำระล่าช้า การเบิกเงินสดล่วงหน้า
ตัวอย่างใบแจ้งยอดบัญชีเดือนมกราคม, อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี วันสรุปยอดบัญชีที่ผ่านมาคือ
20 JAN เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (มีรายการใช้บัตรในรอบบัญชีที่ผ่านมาดังนี้)

วันที่บันทึก
POST DATE

วันที่ใช้บัตร
TRANS DATE

รายการ
DESCRIPTION

ยอดเงิน (บาท)
AMOUNT (THB)

07 JAN  (B)

06 JAN

ABC  PRODUCT  BANGKOK TH

 20,000.00

ตัวอย่างใบแจ้งยอดบัญชีเดือนกุมภาพันธ์/ Example of Credit Card Statement In FEB

 

หมายเลขสมาชิก / ACCOUNT NUMBER

810-99999999999999

 

วันสรุปยอดบัญชี / STATEMENT DATE

20 FEB

 

วงเงินบัตรเครดิต / TOTAL CREDIT LINE

99,999

 

กำหนดชำระภายในวันที่ / PAYMENT DUE DATE

15 MAR

สรุปรายการ / ACCOUNT SUMMARY

หมายเลขบัตรเครดิต
CARD NUMBER (S)

ยอดเงินรวมที่ต้องชำระ
TOTAL BALANCE

ยอดชำระขั้นต่ำ
MINIMUM PAYMENT

ตัดบัญชีอัตโนมัติเลขที่/ธนาคาร
DIRECT DEBIT ACCOUNT NO./BANK

4033 7520 9999 9999

23,571.68

1,178.58

             

TOTAL

23,571.68

1,178.58

 
 

วันที่บันทึก
POST DATE

วันที่ใช้บัตร
TRANS DATE

รายการ
DESCRIPTION

ยอดเงิน (บาท)
AMOUNT (THB)

 

 

UOB VISA / PREFERRED PLATINUM

 

 

 

4033 7520 9999 9999    MISS A

 

15 FEB

15 FEB (C),(D)

PREVIOUS BALANCE

        20,000.00

11 FEB

11 FEB

PAYMENT THANK YOU

          2,000.00  CR

20 FEB

11 FEB

ATM CASH ADVANCE

          5,000.00

20 FEB

20 FEB

CASH ADVANCE SERVICE FEE WITH VAT 7%

160.50

 

 

INTERESTS

411.18

 

 

SUB TOTAL

23,571.68

    TOTAL BALANCE – UOB VISA / PREFERRED PLATINUM

23,571.68

 

 

TOTAL FEE – UOB VISA / PREFERRED PLATINUM

150.00

 

 

TOTAL VAT – UOB VISA / PREFERRED PLATINUM

10.50

 

ธนาคารจะทำการคำนวณดอกเบี้ยโดยการนำดอกเบี้ยจากการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า และดอกเบี้ยจากการชำระคืนขั้นต่ำมาเรียกเก็บรวมกันในวันสรุปยอดบัญชี ดังนี้

 1. วิธีการคำนวณดอกเบี้ยจากการเบิกถอนเงินสด (Interest on cash advance)
  จำนวนเงินที่เบิกถอนเงินสดล่วงหน้า x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวัน (A)
  = 5,000 x 16% x 10
  = 21.92 (1)
  365
 2. วิธีการคำนวณดอกเบี้ยจากการชำระคืนขั้นต่ำ (Interest on revolving credit)
  2.1 ค่าใช้จ่ายรอบบัญชีที่ผ่านมา (ทุกรายการ คิดทีละรายการ) x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวัน (B)
  = 20,000 x 16% x 14
  = 122.74 (2)
  365

  2.2 ยอดเงินคงค้างของยอดรอบบัญชีที่ผ่านมา x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวัน (C)
  = 20,000 x 16% x 25
  = 219.18 (3)
  365

  2.3 ยอดเงินคงค้างรอบบัญชีที่ผ่านมาหักจำนวนเงินที่ชำระ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวัน (D)
  = 18,000 x 16% x 6
  = 47.34 (4)
  365

  = (1) + (2) + (3) + (4) = 411.18

 • รายการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ธนาคารบันทึกรายการ (Posted Date)
 • รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่บัตรทำรายการ (Transaction Date) จนถึงวันที่ชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนเงินที่เบิกถอน

จำนวน (A) นับจากวันที่เบิกถอนจนถึงหนึ่งวันก่อนที่ธนาคารจะได้ชำระคืน หรือวันสรุปยอดบัญชี แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (11 FEB - 20 FEB) = 10 วัน (days)

จำนวน (B) นับจากวันที่บันทึกรายการของยอดค่าใช้จ่ายรอบบัญชีที่ผ่านมา จนถึงวันสรุปยอดบัญชีที่ผ่านมา (7 JAN - 20 JAN) = 14 วัน (days)

จำนวน (C) นับจากวันสรุปยอดบัญชีที่แล้ว จนถึงหนึ่งวันก่อนวันที่ธนาคารฯ ได้รับเงินชำระขั้นต่ำ (21 JAN – 14 FEB) = 25 วัน (days)

จำนวน (D) นับจากวันที่ชำระเงินขั้นต่ำ จนถึงวันสรุปยอดบัญชีปัจจุบัน (15 FEB - 20 FEB) = 6 วัน (days)

 
ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยจากการชำระคืนเพียงบางส่วนในรอบบัญชีที่แล้วและชำระเต็มในรอบบัญชีนี้
I
II
III

วันสรุปยอดบัญชี
(Stm Date)
FEB 20

วันครบกำหนดชำระ
(Due Date)
MAR 15

วันสรุปยอดบัญชี
(Stm Date)
MAR 20

APR 9

วันครบกำหนดชำระ
(Due Date)
APR 11

วันสรุปยอดบัญชี (Stm Date)
APR 20

Feb 21 – Mar 14

Mar 15 – 20

Mar 21 – Apr 8

 

 

 

= 22 วัน (days)*

= 6 วัน (days)**

= 19 วัน (days)***

 

 

 

 

 

(1)

 

 

(2)

ยอดคงค้าง
Remaining
Balance

ชำระบางส่วน
Partial
Payment

ยอดคงค้าง
Remaining
Balance

ชำระเต็ม
Full
Payment

 

 

 

ยอดคงค้าง
Remaining
Balance

 

 

(8,000 + 213.92)

 

 

 

20,000.00

12,000.00

8,213.92

8,213.92

 

66.63

 

วันสรุปยอดบัญชี I : ลูกค้ามียอดคงค้าง 20,000 ชำระคืนบางส่วน 12,000 บาท ในวันครบกำหนดชำระ

วันสรุปยอดบัญชี II : ยอดคงค้าง 8,213.92 บาท (ยอดคงค้างจากการใช้จ่าย 8,000 + ดอกเบี้ย 213.92)

(1) ยอดคงค้างจากวันสรุปยอดบัญชีในรอบบัญชีที่แล้ว x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันจากวันสรุปยอดบัญชีที่แล้วจนถึงหนึ่งวันก่อนวันที่ธนาคารฯ ได้รับชำระเงิน

= 20,000 x 16% x 22*/ 365
= 192.88

ยอดคงค้างจากการชำระคืนบางส่วน x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันจากวันที่ชำระคืนบางส่วนถึงวันสรุปยอดบัญชี

= 8,000 x 16% x 6**/365
= 21.04
= 213.92

วันสรุปยอดบัญชี III : ยอดคงค้างดอกเบี้ยเป็น 66.63 บาท

(2) ยอดคงค้างจากการชำระคืนบางส่วนจากวันสรุปยอดบัญชีในรอบบัญชีที่ I x  อัตราดอกเบี้ยต่อปี  x จำนวนวันจาก วันสรุปยอดบัญชีที่ II จนถึงหนึ่งวันก่อนวันที่ธนาคารฯ ได้รับชำระเงินเต็มจำนวน

= 8,000 x 16% x 19***/365
= 66.63

การคำนวณดอกเบี้ยวงเงินยูโอบีแคชพลัส

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อเบิกเกินบัญชี UOB Cash Plus​
chevron

วันสรุปยอดบัญชีของท่านตรงกับวันที่ 25 ของทุกเดือน ท่านเบิกเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม ณ วันที่ 20 เดือนมกราคม เป็นจำนวน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี เดือนกุมภาพันธ์ มีทั้งหมด 28 วัน

 
ตัวอย่างใบแจ้งยอดบัญชีเดือน มกราคม 2558

ยอดเงินถึงวันที่
STATEMENT DATE

วงเงินบัตร
TOTAL CREDIT LINE

ยอดรวมค่าบริการ
TOTAL
FEE AMOUNT

ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
TOTAL
AT AMOUNT

กำหนดชำระภายในวันที่
PLEASE PAY
DEPOSIT BY

25 Jan 15

20,000

0.00

0.00

19 Feb 15

 

วันที่บันทึก
POST DATE

วันที่ทำรายการ
TRANS DATE

รายการ
DESCRIPTION OF TRANSACTION

ยอดเงิน
TRANSACTION
AMOUNT (THB)

 

20 Jan

 

20 Jan

 

UOB Cash Plus 4043 xxxx xxxx xxxx
Previous Balance
CASH ATM 01/20:4448
THD 00000010000THB
INTEREST
SUB-TOTAL
TOTAL BALANCE
TOTAL FEE
TOTAL VAT

 

0.00
 
10,000.00
 
41.10
10,041.10
10,041.10
:0.00
:0.00

 

1. กรณีชำระเต็มจำนวน

การคิดดอกเบี้ยสำหรับการเบิกถอนเงินสด ณ วันสรุปยอดบัญชีวันที่ 25 เดือนมกราคม ในใบแจ้งยอดบัญชีจะปรากฎจำนวนยอดเงินค้างชำระดังนี้

ยอดเงินต้น = 10,000 บาท
ดอกเบี้ย 6 วัน (นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินสดจนถึงวันสรุปยอดบัญชี)
= 41.10 บาท

ยอดเงินค้างชำระในใบแจ้งยอดบัญชี (เงินต้น + ดอกเบี้ย 6 วัน)

= 10,041.10 บาท

ยอดเงินขั้นต่ำที่ท่านต้องชำระ 2.5% ของยอดค้างชำระ = 251.03 บาท
 
สำหรับการเบิกเงินสด

หากไม่มีการเบิกถอนเงินสดอีกหลังจากนั้น และในวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ ท่านทำการชำระเงินเต็มตามจำนวนเงินค้างชำระในใบแจ้งยอดบัญชีคือ 10,041.10 บาท  ท่านยังคงมีดอกเบี้ยค้างชำระจากการเบิกถอนเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 เดือนมกราคม จนถึงวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ เป็นจำนวน

 

= 164.38 บาท

โดยดอกเบี้ยจำนวนนี้จะถูกเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีรอบถัดไป หากท่านไม่ต้องการให้ดอกเบี้ยนี้ปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีเดือนถัดไป ท่านควรชำระยอดทั้งหมดรวมดอกเบี้ยถึงวันที่ท่านต้องการชำระ

 
2. กรณีชำระยอดขั้นต่ำ

หากในวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ ท่านชำระเงินเท่ากับยอดขั้นต่ำ 251.03 บาท และไม่มีการเบิกเงินสดอีก โดยปกติในกรณีชำระยอดขั้นต่ำจำนวนเงินที่ชำระเข้ามาจะถูกนำไปลดหย่อนหนี้คงค้างตามลำดับ กล่าวคือหักเพื่อชำระดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดในแต่ละงวด หลังจากนั้นจะทำการหักเพื่อชำระค่าใช้จ่าย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมอื่นใดก่อนและเงินที่เหลืออยู่ธนาคารจะนำไปหักเงินต้นที่ถึงกำหนดในแต่ละงวดก่อนหน้าให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งจำนวน ดังนั้นยอดเงินที่ชำระเข้ามาจำนวน 251.03 บาทจะถูกนำไปหักตามลำดับดังนี้

 1. ดอกเบี้ย 41.10 บาท
 2. เงินต้น 209.93 บาท
 
การคิดดอกเบี้ยสำหรับการเบิกถอนเงินสด

ณ วันสรุปยอดบัญชีวันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ ในใบแจ้งยอดบัญชีจะปรากฎจำนวนยอดเงินค้างชำระดังนี้ ดอกเบี้ยจากการเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม 24 วัน ที่ค้างชำระนับจากวันที่ 26 เดือนมกราคม จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ จากตัวอย่าง

ธนาคารฯจะไม่ทำการคำนวณดอกเบี้ยบนดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนั้นจึงต้องนำดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมที่มีการหักออกจากยอดเงินค้างชำระของรอบบัญชีเดือนมกราคม ก่อนที่จะนำมาคำนวณดอกเบี้ยสำหรับเดือนกุมภาพันธ์

 • หากท่านชำระเงินเข้ามาตามยอดขั้นต่ำที่ธนาคารฯเรียกเก็บ ธนาคารฯจะคิดดอกเบี้ยที่เกิดจากยอดเงินต้นค้างชำระคงเหลือตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ จนถึงวันสรุปยอดบัญชี เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ รวมเป็นระยะเวลา 7 วัน
 • ในกรณีที่ท่านมียอดเรียกเก็บรายเดือนจากโปรแกรมผ่อนชำระ เช่นการผ่อนชำระสินค้า การแบ่งยอดชำระ (IPP Conversion) หรือโปรแกรมเงินสดทันใจ จำนวนเงินที่ท่านชำระเข้ามาจะถูกนำมาชำระดอกเบี้ย และเงินต้นที่ค้างชำระของโปรแกรมเหล่านี้ก่อน หากมีเงินเหลือจะนำไปชำระดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงินต้นที่ค้างชำระตามบัญชีปกติของ วงเงินยูโอบี แคชพลัส เป็นลำดับต่อไป

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้า UOB Call Center

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี