UOB International Thailand Property Loan

ท่านกำลังเข้าสู่เว็บไซต์บริการของบุคคลที่สาม

โปรดศึกษาข้อมูลสำคัญ*ก่อนเข้าสู่หน้าเว็บไซต์บริการของบุคคลที่สาม
ท่านต้องการไปที่หน้านี้หรือไม่

*ข้อมูลสำคัญ
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น หรือแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งให้บริการและอยู่ภายใต้การดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ดังนั้นการที่ท่านตัดสินใจเข้าสู่เว็บไซต์หรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ถือว่าท่านได้ตัดสินใจยอมรับความเสี่ยง ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ เหล่านี้ ธนาคารจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ดังกล่าว