ยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต เพื่อบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

 • ยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต เพื่อบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

สิทธิประโยชน์

ยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต เพื่อบัญชีเงินฝากพื้นฐาน สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง โดยใช้ผูกร่วมกับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) เพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจ

 • เบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม สูงสุดต่อวัน 100,000 บาท
 • สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร PromptCard / MasterCard หรือผ่านร้านค้าออนไลน์ได้ วงเงินรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน
 • สามารถใช้บัตรแตะ เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Contactless  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ contactless  โดยไม่ต้องกด PIN สำหรับรายการไม่เกิน 1,500 บาท
 • เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย MasterCard ได้ทั่วโลก
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าผ่านบัตร จากใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่จัดส่งให้ทุกเดือนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
 • บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 0-2285-1555
 • คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet) สำหรับบัตรยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต เพื่อบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 15 ปีขึ้นไป (ณ วันสมัครบัตร) ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • มีบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไขการสมัคร

 • 1 ท่าน ต่อ 1 ใบ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการขอมีบัตรครั้งแรก 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการบริการรายปี 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม 100 บาท/ครั้ง
UOB ATM Regional Switch

บริการตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

 • ผู้ถือบัตรเดบิตยูโอบี ประเทศไทย สามารถเบิกถอนเงินสด สอบถามยอดเงินระหว่างประเทศ ได้จากตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
 • ไม่คิดค่าธรรมเนียมการทำรายการ
การเปิดเผยค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

ในกรณีที่มีการใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้าบริการและ/ หรือเบิกถอนเงินสดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตาม อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่ ธนาคารฯ เป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคารฯ ซึ่งอาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารฯถูกเรียกเก็บจริง ทั้งนี้ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงิน ต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารฯเป็นสมาชิกอยู่ อาจจะทำการแปลงค่าเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงยอดดังกล่าวเป็น สกุลเงินบาท เพื่อเรียกเก็บกับธนาคารฯ

ผู้ถือบัตร สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก:

นอกจากนี้ ธนาคารฯ จะคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น