ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน STRUCTURED NOTE

ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
STRUCTURED NOTE

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Structured Note เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผสมผสานระหว่าง ตราสารหนี้ (หุ้นกู้) และ ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เป็นผลิตภัณฑ์ที่จ่ายผลตอบแทนตามราคาหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทริพย์อ้างอิง ในตลาดมีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าจะอ้างอิงกับสินทรัพย์ประเภทใด อาทิเช่น ดัชนีตลาดหุ้น ราคาน้ำมัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยต่างๆ

ติดต่อเรา

พริวิเลจ แบงก์กิ้ง สำนักงานใหญ่ 191 ชั้น M ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120

Call Center 0-2344-9500
โทรศัพท์ 0-2343-4433
โทรสาร 0-2343-2870

ลูกค้าต้องมียอดฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 10 ล้านบาท เพื่อดำรงสถานภาพการเป็นสมาชิก ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

สนใจสมัครสมาชิก

คลิก