หน่วยงานกำกับและดูแลสถาบันการเงิน ช่องทางติดต่อ
  ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) สายด่วน 1213
  หรืออีเมล : fcc@bot.or.th
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
  ธุรกรรมกองทุนรวม / ตราสารหนี้ / ประกันภัยควบคู่การลงทุน
  สายด่วน 1207 หรืออีเมล : complain@sec.or.th
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สายด่วน 1186 หรืออีเมล : ppd@oic.or.th หรือ www.oic.or.th
  ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน รายละเอียด
  ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555
  หรือ กรุณาคลิกที่นี่
  ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) สายด่วน 1213 หรืออีเมล : fcc@bot.or.th
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
  ธุรกรรมกองทุนรวม / ตราสารหนี้ / ประกันภัยควบคู่การลงทุน
  สายด่วน 1207 หรืออีเมล : complain@sec.or.th
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สายด่วน 1186 หรืออีเมล : ppd@oic.or.th หรือ www.oic.or.th