ผู้บริหารธนาคาร

1 นายตัน ชุน ฮิน                                      กรรมการผู้จัดการใหญ่
2 นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล                      รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Finance & Corporate Real Estate Services
3 นายชูคิม เฉี่ย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Wholesale Banking  
4 นายยุทธชัย เตยะราชกุล                       รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บุคคลธนกิจ
5 นายสตีเว่น เงียว สวีกวน                       รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Credit & Risk Management
6 นางสาวจินตนา กิตติวิบูลย์มาศ            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Global Markets
7 นางพณิตตรา เวชชาชีวะ                       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Financial Institutions
8 นางสาวพนิตศนี  ตั๊นสวัสดิ์                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บรรษัทธนกิจ
9 นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พาณิชย์ธนกิจ
10 นางพัชนี ว่องศิลป์วัฒนา                      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Transaction Banking
11 นายพิศาล ขัตติโยทัยวงศ์                      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Debt Capital Markets
12 นางสยุมรัตน์ มาระเนตร                       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ SME
13 นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เครือข่ายสาขาและบริการ
14 นางรุ่งทิพย์ อังคศิริสรรพ                     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความเสี่ยง
15 นายเยา ฉือ ชอย                  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Retail Credit
16 นางสาวพจนีย์ รุ่งแสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์พิเศษ        
17 นางสาวสิริมา เตชะรุ่งนิรันดร์                          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เทคโนโลยีและปฏิบัติการ
18 นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล   
19 นางกัญจมา  ศรีอรุณ                              ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
20 นายวีรชัย ชื่นชมพูนุท       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กฎหมายและเลขาธิการธนาคาร
21 นางสาวงามจิตต์ ศิริจินดาเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Project Management Office
22 นางสาวเกศทิพย์  เทียมเวช   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับธุรกิจ
23 นายมานิต พาณิชย์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ตรวจสอบ
24 นางสาวมนทิรา อุตรภิชาติ                     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Central Treasury Unit
25 นายพรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Advisor CEO Office