ผู้บริหารธนาคาร

1
นายตัน ชุน ฮิน  กรรมการผู้จัดการใหญ่
2
นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Finance & Corporate Real Estate Services
3
นายชูคิม เฉี่ย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Wholesale Banking
4
นายยุทธชัย เตยะราชกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บุคคลธนกิจ
5
นายสตีเว่น เงียว สวีกวน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Credit & Risk Management
6
นางรุ่งทิพย์ อังคศิริสรรพ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Deputy Head of Credit & Risk Management
7
นางสาวจินตนา กิตติวิบูลย์มาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Global Markets
8
นางพณิตตรา เวชชาชีวะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Financial Institutions
9
นางสาวพนิตศนี  ตั๊นสวัสดิ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บรรษัทธนกิจ
10
นางกัญลิกา บุษปวนิช                             ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พาณิชย์ธนกิจ
11
นางพัชนี ว่องศิลป์วัฒนา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Transaction Banking
12
นายพิศาล ขัตติโยทัยวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Debt Capital Markets
13
 นางสยุมรัตน์ มาระเนตร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจ SME
14
นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการ
15
 นายเยา ฉือ ชอย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความเสี่ยง
16
นางอาภัสรา ลิปิพันธ์                    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Retail Credit
17
นางสาวพจนีย์ รุ่งแสง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสินทรัพย์พิเศษ
18
นางสาวสิริมา เตชะรุ่งนิรันดร์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เทคโนโลยีและปฏิบัติการ
19
นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล
20
นายวีรชัย ชื่นชมพูนุท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กฎหมายและเลขาธิการธนาคาร
21
นายปิยะวัฒน์ จิระพงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Project Management Office
22
 นางสาวเกศทิพย์  เทียมเวช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับธุรกิจ
23
นายมานิต พาณิชย์กุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตรวจสอบ