ผู้บริหารธนาคาร

1
นายตัน ชุน ฮิน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2
นายสตีเว่น เงียว สวีกวน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง
3
นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร
4
นายยุทธชัย เตยะราชกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บุคคลธนกิจ
5
นายอาร์เธอร์ กาน เลียน อัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Global Markets
6
นางบุษบา วิโรจน์โภคา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
7
นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Channels & Digitalisation
8
นายมานิต พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตรวจสอบ
9
นางสาวงามจิตต์ ศิริจินดาเลิศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Project Management Office
10
นางสาวไพลิน อึ้งศรีวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บรรษัทธนกิจ
11
นางพัชนี ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Transaction Banking
12
นางพิมลรัตน์ ตั้งก่อสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กฎหมาย และเลขาธิการธนาคาร
13
นายพิศาล ขัตติโยทัยวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Debt Capital Markets
14
นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชย์ธนกิจ
15
นางสาวพจนีย์ รุ่งแสง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสินทรัพย์พิเศษ
16
นายพรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับธุรกิจ
17
นางรุ่งทิพย์ อังคศิริสรรพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความเสี่ยง
18
นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล
19
นางสยุมรัตน์ มาระเนตร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจ SME
20
นางสาวสิริมา เตชะรุ่งนิรันดร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เทคโนโลยีและปฏิบัติการ
21
นายเยา ฉือ ชอย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ๋ Retail Credit