ผู้บริหารธนาคาร

1
นายตัน ชุน ฮิน  กรรมการผู้จัดการใหญ่
2
นายสตีเว่น เงียว สวีกวน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Credit & Risk Management
3
นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร
4
นายยุทธชัย เตยะราชกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บุคคลธนกิจ
5
นางบุษบา วิโรจน์โภคา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
6
นายเฉี่ย ชู คิม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Wholesale Banking
7
นางสาวจินตนา กิตติวิบูลย์มาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Global Markets
8
นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เครือข่ายสาขาและบริการ
9
นายมานิต พาณิชย์กุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ตรวจสอบ
10
นางสาวงามจิตต์ ศิริจินดาเลิศ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Project Management Office
11
นางสาวไพลิน อึ้งศรีวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บรรษัทธนกิจ
12
นางพณิตตรา เวชชาชีวะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Financial Institutions
13
นางพัชนี ว่องศิลป์วัฒนา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Transaction Banking
14
นางสาวพิมลรัตน์ ตั้งก่อสกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กฎหมายและเลขาธิการธนาคาร
15
นายพิศาล ขัตติโยทัยวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Debt Capital Markets
16
นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พาณิชย์ธนกิจ
17
นางสาวพจนีย์ รุ่งแสง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์พิเศษ
18
นายพรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับธุรกิจ
19
นางรุ่งทิพย์ อังคศิริสรรพ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความเสี่ยง
20
นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล
21
นางสยุมรัตน์ มาระเนตร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ SME
22
นางสาวสิริมา เตชะรุ่งนิรันดร์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เทคโนโลยีและปฏิบัติการ
23
นายเยา ฉือ ชอย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Retail Credit