ผู้บริหารธนาคาร

1
นายตัน ชุน ฮิน      กรรมการผู้จัดการใหญ่
2
นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร
3
นายยุทธชัย เตยะราชกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บุคคลธนกิจ
4
นายสตีเว่น เงียว สวีกวน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Credit & Risk Management
5
นางสาวจินตนา กิตติวิบูลย์มาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Global Markets
6
นายชูคิม เฉี่ย          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Wholesale Banking
7
นางพณิตตรา เวชชาชีวะ       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Financial Institutions
8
นางสาวไพลิน อึ้งศรีวงศ์       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บรรษัทธนกิจ
9
นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พาณิชย์ธนกิจ
10
นางพัชนี ว่องศิลป์วัฒนา      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Transaction Banking
11
นายพิศาล ขัตติโยทัยวงศ์      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Debt Capital Markets
12
นางสยุมรัตน์ มาระเนตร       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ SME
13
นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เครือข่ายสาขาและบริการ
14
นางรุ่งทิพย์ อังคศิริสรรพ     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความเสี่ยง
15
นายเยา ฉือ ชอย     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Retail Credit
16
นางสาวพจนีย์ รุ่งแสง            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์พิเศษ
17
นางสาวสิริมา เตชะรุ่งนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เทคโนโลยีและปฏิบัติการ
18
นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล
19
นางกัญจมา  ศรีอรุณ                              ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
20
นายวีรชัย ชื่นชมพูนุท          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กฎหมายและเลขาธิการธนาคาร
21
นางสาวงามจิตต์ ศิริจินดาเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Project Management Office
22
นายพรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับธุรกิจ
23
นายมานิต พาณิชย์กุล            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ตรวจสอบ