ค่านิยม และพันธสัญญาต่อลูกค้า

  ค่านิยม และพันธสัญญาต่อลูกค้า

  ด้วยประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบุคลากรที่มีศักยภาพในหลากหลายประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ ธนาคารยูโอบีเข้าใจเป็นอย่างดีว่าคุณสมบัติที่หลากหลายของพนักงานแต่ละคน คือองค์ประกอบอันลงตัวที่ช่วยสร้างความโดดเด่นและนำมาซึ่งศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร

  ค่านิยมของเรา

  คุณธรรม เราดำเนินงานอย่างรอบคอบเพื่อความสำเร็จของลูกค้า เราดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดทางวิชาชีพและจริยธรรมในทุกการติดต่อทางธุรกิจกับลูกค้า และการประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน
  สร้างสรรค์ เราเติบโตมาจากพลังแห่งความสร้างสรรค์ เราแสดงออกถึงความสร้างสรรค์ผ่านการเป็นผู้นำทางความคิด รู้จริง และมองการณ์ไกล
  เป็นหนึ่งเดียว เราทำงานร่วมกันเป็นทีม เราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อบรรลุทั้งเป้าหมายของตนเองและเป้าหมายขององค์กร โดยอาศัยความร่วมมือ การเคารพซึ่งกันและกัน และความซื่อตรง
  มุ่งมั่น เรามุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศ เพื่อทำให้ยูโอบีเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจด้านความมีเสถียรภาพ ความมั่นคง และความแข็งแกร่ง

   

  พันธสัญญาต่อลูกค้า

  ปฎิบัติอย่างเป็นธรรม เราดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดทางวิชาชีพและจริยธรรมในทุกการติดต่อทางธุรกิจกับลูกค้า เราปฎิบัติงานด้วยวินัยที่เคร่งครัด ชัดเจน และกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าในทุกการตัดสินใจ
  ให้คำตอบทางธุรกิจที่ถูกต้อง เราพร้อมเชื่อมโยงลูกค้าสู่คำตอบทางธุรกิจที่ดีที่สุด ด้วยแนวทางที่ชัดเจน พร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ และเครื่องมือทางการเงินระดับมืออาชีพ เพื่อช่วยในการบริหารธุรกิจของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและรองรับการเติบโตในอนาคต ไม่ว่าความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าจะซับซ้อนเพียงใดก็ตาม

  รู้จักลูกค้าเป็นการเฉพาะตัว

  คุณค่าที่เราให้กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า สะท้อนให้เห็นจากความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ทางธุรกิจที่เป็นการเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงความต้องการ และเข้าใจลูกค้าดีขึ้นจากการติดต่อทุกครั้ง เรียนรู้ถึงความพึงพอใจและตระหนักถึงสิ่งที่มีความสำคัญต่อลูกค้า เราทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าทุกอย่างทำขึ้นเพื่อเขาเป็นการเฉพาะตัว
  พร้อมเคียงข้างเมื่อลูกค้าต้องการ เรามุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้า เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จทั้งในวันนี้และในอนาคต ไม่ว่าจะในช่วงเวลาที่ดีหรือยากลำบาก เราพร้อมมอบคำแนะนำที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของลูกค้า สอดคล้องกับช่วงจังหวะชีวิตที่สำคัญ และอยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอ