รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 9 เมษายน 2561

ลำดับ
ชื่อ / สกุล
จำนวนหุ้น
% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย
และเรียกชำระแล้ว
1
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
2,477,143,763
99.66
2
MR. CHNE-WENG CHOW
1,784,750
0.07
3
บริษัท ยูนิเวสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1,012,000
0.04
4
บริษัท ยูนิเวสท์ โฮลดิ้ง จำกัด
1,012,000
0.04
5
นายปราโมทย์  ฐิตยางกูร
982,266
0.04
6
นางสุมาลี  อธิพันธุ์อำไพ
165,000
0.01
7
นายไพจิตร  โรจนวานิช
162,443
0.01
8
นางสิริรัตน์  ฐิตยางกูร
120,939
0.01
9
นายสมศักดิ์  นิตยารัมภ์พงศ์
117,975
0.01
      รวม
2,482,501,136
99.88
 

หมายเหตุ จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 2,485,661,305 หุ้น