รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 5 เมษายน 2567

ลำดับที่

ชื่อ

จำนวนหุ้น

%ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว

1

UNITED OVERSEAS BANK LIMITED

2,477,143,763

99.66

2

บริษัท ยูนิเวสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

1,012,000

0.04

3

บริษัท ยูนิเวสท์ โฮลดิ้ง จำกัด

1,012,000

0.04

4

นายปราโมทย์ ฐิตยางกูร

982,266

0.04

5

Mr. CHNE-WENG CHOW

907,500

 0.04

6

Mr. CHOW CHNE WENG

877,250

0.04

7

นางสุมาลี อธิพันธุ์อำไพ

165,000

0.01

8

นายไพจิตร โรจนวานิช

162,443

0.01

9

นางสิริรัตน์ ฐิตยางกูร

120,939

 <0.01

10

นายสมศักดิ์ นิตยารัมภ์พงศ์

117,975

 <0.01

 

รวม

2,482,501,136

99.88

 

หมายเหตุ จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว เท่ากับ 2,485,661,305 หุ้น