คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร มีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของธนาคาร และกำกับควบคุมดูแลให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 

รายนามคณะกรรมการธนาคารมีดังนี้

นายวี โชว เยา ประธานกรรมการ
นายวี อี เชียง รองประธานกรรมการ
นายสืบตระกูล สุนทรธรรม กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
นายฉิม  ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการอิสระ
นายชาน ก๊อก ซอง กรรมการ
นายตัน ชุน ฮิน กรรมการ
นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ