คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร มีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของธนาคาร และกำกับควบคุมดูแลให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 

รายนามคณะกรรมการธนาคารมีดังนี้

นายวี อี เชียง ประธานกรรมการ
นายชาน ก๊อก ซอง รองประธานกรรมการ
นายสืบตระกูล สุนทรธรรม กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายฉิม ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
นางอัจนา ไวความดี กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางปรียนาถ  สุนทรวาทะ กรรมการอิสระ
นายตัน ชุน ฮิน กรรมการ
นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ