รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.) ปี 2567