นโยบายการแจ้งเหตุผิดปกติ (Whistleblowing Policy)

ธนาคารมีนโยบายการแจ้งเหตุผิดปกติซึ่งจัดให้มีการเข้าถึงช่องทางที่กำหนดไว้สำหรับบุคคลใดๆ  ในการแจ้งเหตุโดยสุจริต ต่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานคณะกรรมการธนาคาร โดยได้รับการคุ้มครองจากการตอบโต้หรือการตกเป็นเหยื่อ  

ผู้แจ้งเหตุผิดปกติสามารถนำส่งรายงานทางไปรษณีย์ (ระบุหมายเหตุ “ส่วนบุคคลและลับเฉพาะ”) เรียน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 690 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ ทางอีเมลล์ที่ whistleblowing@uob.co.th

รายงานเหตุผิดปกติที่ได้รับจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและได้รับการสอบสวนอย่างอิสระโดยหน่วยงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ดูแลนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบจะรายงานความคืบหน้าของการสอบสวนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ