หน้าแรกโปรโมชันบัญชีเงินฝากเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน UOB Tax Fee Taveesin
บัญชียูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน

บัญชียูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน

รับดอกเบี้ย ไม่เสียภาษี ฟรี...ประกันภัยอุบัติเหตุ ด้วยวงเงินสูงสุด ถึง 1.2 ล้าน

 • ฝากประจำเท่ากันทุกเดือน โดยยอดเงินฝากรวมกันไม่เกิน 600,000 บาท
 • รายได้จากดอกเบี้ยไม่เสียภาษี

สิทธิพิเศษ

เลือกระยะเวลาฝาก

ได้ตามความสะดวกของลูกค้า

รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ

ตลอดระยะเวลาของการฝากเงิน

ยกเว้นภาษี

สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ครบกำหนด

 • สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามความสะดวกของลูกค้า (24, 36, 48 หรือ 60 เดือน)
 • ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาของการฝากเงิน โดยไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลก ด้วยวงเงิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ท่านจะต้องฝาก ต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือสูงสุดถึง 1,200,000 บาท ต่อบัญชี
 • ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ครบกำหนด

เงื่อนไขบัญชียูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน

 1. เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท หากต้องการเปิดบัญชีมากกว่า 1,000 บาท จะต้องเพิ่มขึ้นช่วงละ 500 บาท
 2. ผู้ฝากต้องนำฝากในจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือน เดือนๆ ละ 1 ครั้งจนครบกำหนดการฝาก และต้องไม่เกินวันทำการสุดท้ายในเดือนนั้นๆ โดยยอดเงินฝากรวมกันแล้วไม่เกิน 600,000 บาท ตลอดระยะเวลาฝาก 24, 36, 48 และ 60 เดือน
 3. ผู้ฝากจะต้องแจ้งเลขประจำตัวประชาชนเมื่อเปิดบัญชี เพื่อรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี
 4. ผู้ฝากจะต้องกรอกชื่อผู้รับผลประโยชน์ลงใน ใบกรอกชื่อผู้รับผลประโยชน์"เพื่อรับสิทธิ์ประกันภัย
 5. กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุมากกว่า 70 ปี จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง
 6. เมื่อครบกำหนดการฝาก ถ้าผู้ฝากมิได้แจ้งปิดบัญชี ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติ ด้วยระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน
 7. ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 งวด ตลอดระยะเวลาการฝาก ไม่ว่างวดการขาดฝากนั้นจะติดกันหรือไม่ก็ตาม ถ้าเกิดการขาดฝากในงวดที่ 3 ขึ้นไป จะถือว่าผิดเงื่อนไขการฝากทันที
 8. กรณีขาดฝากไม่เกิน 2 งวด ผู้ฝากต้องฝากชดเชยให้ครบจำนวนงวดที่ขาดฝากโดยสามารถฝากได้ภายในวันทำการสุดท้ายก่อนวันครบกำหนด มิเช่นนั้น ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ณ ขณะนั้น พร้อมเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 9. กรณีขาดฝากเกิน 2 งวด หรือถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีเมื่อเจ้าของมาติดต่อธนาคาร โดยจะคิดดอกเบี้ยดังนี้
  • กรณีระยะการฝากไม่ถึง 3 เดือนนับจากวันเปิดบัญชีถึงวันปิดบัญชี ไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • กรณีระยะการฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึงระยะเวลา 24, 36, 48 และ 60 เดือน จะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ณ ขณะนั้น พร้อมเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 10. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง สิทธิประโยชน์ ต่างๆ โดยจะแจ้งล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง
 12. มูลค่าของเบี้ยประกัน เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 0.00572% ต่อปี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567
 13. การหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร​
chevron
 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
 • บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

กรณีทุพพลภาพถาวร

 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางผู้เสียชิวิต
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนาหนังสือรับรองการตาย
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
 • สำเนาผลสรุปคดีของตำรวจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับประโยชน์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (หากมี)
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกัน
 • สำเนารายงานประจำวันคดี
 • ประวัติการรักษาทั้งหมด
 • รูปถ่ายผู้เอาประกันที่แสดงถึงการทุพพลภาพหรืออวัยวะที่เสียหาย
 • บัตรประจำตัวผู้พิการ
 • เอกสารรับรองความพิการ
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 • สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี 0 2285 1555
 • สอบถามข้อมูลเรื่องความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุที่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 1231

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการได้ที่
ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการ
ตรวจสอบข้อมูลสาขาและบริการที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ได้ที่นี่

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ไอคอนติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี