บัญชียูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน

 • รับดอกเบี้ยเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่เสียภาษี ฟรี...ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชม. ด้วยวงเงินสูงสุด ถึง 1.2 ล้านบาท
  เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

   

ลักษณะบัญชี

 • ฝากในจำนวนเท่ากันทุกเดือน ด้วยระยะเวลา 24, 36, 48 หรือ 60 เดือน โดยยอดเงินฝากรวมกันแล้วไม่เกิน 600,000 บาท
 • สามารถเปิดบัญชีให้ผู้เยาว์เพิ่ม โดยถือว่าเงินในบัญชีเป็นของบุตรผู้เยาว์
 • รายได้จากดอกเบี้ยไม่เสียภาษี

 

สิทธิพิเศษ

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้ามียอดเงินฝากต่อเดือนตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา 24 เดือน ของการฝากเงิน โดยไม่ต้อง เสียค่าเบี้ยประกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลก ด้วยวงเงิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ท่านจะต้องฝาก ต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือสูงสุดถึง 1,200,000 บาท ต่อบัญชี หรือ 2,400,000 บาท ต่อคน (คุ้มครองร่วมกันระหว่างบัญชีทวีสินและแคร์โฟร์คิดส์)
 • ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ครบกำหนด

หมายเหตุ : กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 70 ปี ณวันที่ยื่นขอเปิดบัญชีจะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท/ราย
 • สำหรับเด็กแรกเกิด บิดา/ มารดา เป็นผู้เซ็นเปิดบัญชี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดอายุ สมัครได้ตั้งแต่แรกเกิด

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาสูติบัตรเด็ก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้าเดิมมีอยู่แล้ว)