บัญชียูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน

 • รับดอกเบี้ยเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่เสียภาษี ฟรี...ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชม. ด้วยวงเงินสูงสุด ถึง 1.18 ล้านบาท

  • ฝากประจำเท่ากันทุกเดือน ด้วยระยะเวลา 24, 36, 48 หรือ 60 เดือน โดยยอดเงินฝากรวมกันไม่เกิน 600,000 บาท

  • รายได้จากดอกเบี้ยไม่เสียภาษี

สิทธิพิเศษ

 • สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามความสะดวกของลูกค้า (24, 36, 48 หรือ 60 เดือน)
 • ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาของการฝากเงิน โดยไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลก ด้วยวงเงิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ท่านจะต้องฝาก ต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือสูงสุดถึง 1,180,000 บาท ต่อบัญชี
 • ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ครบกำหนด

เงื่อนไข

 1. เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท หากต้องการเปิดบัญชีมากกว่า 1,000 บาท จะต้องเพิ่มขึ้นช่วงละ 500 บาท
 2. ผู้ฝากต้องนำฝากในจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือน เดือนๆ ละ 1 ครั้งจนครบกำหนดการฝาก และต้องไม่เกินวันทำการสุดท้ายในเดือนนั้นๆ โดยยอดเงินฝากรวมกันแล้วไม่เกิน 600,000 บาท ตลอดระยะเวลาฝาก 24, 36, 48 และ 60 เดือน
 3. ผู้ฝากจะต้องแจ้งเลขประจำตัวประชาชนเมื่อเปิดบัญชี เพื่อรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี
 4. ผู้ฝากจะต้องกรอกชื่อผู้รับผลประโยชน์ลงใน ใบกรอกชื่อผู้รับผลประโยชน์"เพื่อรับสิทธิ์ประกันภัย
 5. กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุมากกว่า 70 ปี จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง
 6. เมื่อครบกำหนดการฝาก ถ้าผู้ฝากมิได้แจ้งปิดบัญชี ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติ ด้วยระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน
 7. ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 งวด ตลอดระยะเวลาการฝาก ไม่ว่างวดการขาดฝากนั้นจะติดกันหรือไม่ก็ตาม ถ้าเกิดการขาดฝากในงวดที่ 3 ขึ้นไป จะถือว่าผิดเงื่อนไขการฝากทันที
 8. กรณีขาดฝากไม่เกิน 2 งวด ผู้ฝากต้องฝากชดเชยให้ครบจำนวนงวดที่ขาดฝากโดยสามารถฝากได้ภายในวันทำการสุดท้ายก่อนวันครบกำหนด มิเช่นนั้น ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ณ ขณะนั้น พร้อมเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 9. กรณีขาดฝากเกิน 2 งวด หรือถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีเมื่อเจ้าของมาติดต่อธนาคาร โดยจะคิดดอกเบี้ยดังนี้
  • กรณีระยะการฝากไม่ถึง 3 เดือนนับจากวันเปิดบัญชีถึงวันปิดบัญชี ไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • กรณีระยะการฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึงระยะเวลา 24, 36, 48 และ 60 เดือน จะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ณ ขณะนั้น พร้อมเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 10. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 11. คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่มีค่าธรรมเนียม
เอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

กรณีทุพพลภาพถาวร

 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาทะเบียนบ้านประทับตราตาย
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์ทุกท่าน
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์ทุกท่าน
 • สำเนาใบคำขอเปิดบัญชีที่นะบุผู้รับประโยชน์
 • หนังสือรับรองการตาย
 • สำเนาใบมรณะบัตร
 • สำเนารายงานประจำวันคดี
 • สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ
 • สำเนา Statement ตั้งแต่เดือนแรกถึงเดือนปัจจุบัน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกัน
 • สำเนารายงานประจำวันคดี
 • ประวัติการรักษาทั้งหมด
 • รูปถ่ายผู้เอาประกันที่แสดงถึงการทุพพลภาพหรืออวัยวะที่เสียหาย
 • บัตรประจำตัวผู้พิการ
 • เอกสารรับรองความพิการ
 • สำเนา Statement ตั้งแต่เดือนแรกถึงเดือนปัจจุบัน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
ขอบเขตความคุ้มครองและแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ

รายละเอียดขอบเขตความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุ

แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ เริ่มใช้ 18 มี.ค. 54

ช่องทางการติดต่อธนาคาร และ บริษัทประกันภัย
 • สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี 0 2285 1555
 • สอบถามข้อมูลเรื่องความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุที่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 1231