บัญชียูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน

 • รับดอกเบี้ยเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่เสียภาษี ฟรี...ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชม. ด้วยวงเงินสูงสุด ถึง 1.18 ล้านบาท

  • ฝากประจำเท่ากันทุกเดือน ด้วยระยะเวลา 24, 36, 48 หรือ 60 เดือน โดยยอดเงินฝากรวมกันไม่เกิน 600,000 บาท

  • รายได้จากดอกเบี้ยไม่เสียภาษี

สิทธิพิเศษ

 • สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามความสะดวกของลูกค้า (24, 36, 48 หรือ 60 เดือน)
 • ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา 24 เดือน ของการฝากเงิน โดยไม่ต้อง เสียค่าเบี้ยประกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลก ด้วยวงเงิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ท่านจะต้องฝาก ต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือสูงสุดถึง 1,180,000 บาท ต่อบัญชี
 • ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ครบกำหนด

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท หากต้องการเปิดบัญชีมากกว่า 1,000 บาท จะต้องเพิ่มขึ้นช่วงละ 500 บาท
 • ผู้ฝากจะต้องฝากเท่ากันทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้งจนครบกำหนดการฝาก โดยยอดเงินฝากรวมทั้งหมดไม่เกิน 600,000 บาท
 • ผู้ฝากจะต้องแจ้งเลขประจำตัวประชาชนเมื่อเปิดบัญชี เพื่อรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี
 • ผู้ฝากจะต้องกรอกชื่อผู้รับผลประโยชน์ลงใน ใบกรอกชื่อผู้รับผลประโยชน์"เพื่อรับสิทธิ์ประกันภัย
 • กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุมากกว่า 70 ปี จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง
 • เมื่อครบกำหนดการฝาก ถ้าผู้ฝากมิได้แจ้งปิดบัญชี ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติ ด้วยระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน
 • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่มีค่าธรรมเนียม