UOB STASH บัญชีเงินฝากไม่ประจำ

ทางเลือกใหม่สำหรับการออมเงิน กับบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีฝากประจำ แต่คล่องตัว ฝาก-ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รับดอกเบี้ยทุกเดือน สูงสุด 1.70% ต่อปี ฝากได้ถึง 50 ล้านบาท

ตรวจสอบข้อมูลบัญชีทางออนไลน์ทุกที่ทุกเวลา รับ e-Statement ย้อนหลัง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขดอกเบี้ยโบนัส

รับดอกเบี้ยปกติ 0.50% ต่อปี ทุกยอดเงินฝาก

เพียงเปิดบัญชี ก็จะได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

รับดอกเบี้ยโบนัสเพิ่ม

เพียงมียอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับเดือนที่แล้ว

ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน (บาท)

อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยโบนัส (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยรวม (ต่อปี)

0 - 500,000 บาทแรก *

0.50%

0.25%

0.75%

ส่วนที่เกิน 500,000 - 1,000,000 บาท **

0.50%

0.80%

1.30%

ส่วนที่เกิน 1,000,000 - 10,000,000 บาท ***

0.50%

1.10%

1.60%

ส่วนที่เกิน 10,000,000 - 50,000,000 บาท ****

0.50%

1.20%

1.70%

ส่วนที่เกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป *****

0.50%

0.50%

1.00%

* อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่จะได้รับคือ 0.75%
** อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่จะได้รับคือ 0.75% - 1.025%
*** อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่จะได้รับคือ 1.025% - 1.542%
**** อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่จะได้รับคือ 1.542% - 1.668%
***** อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่จะได้รับคือ 1.668% - 1.00%

อ่านสักนิด เพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณ

 • กรณีที่ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันน้อยกว่ายอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนที่แล้ว ลูกค้าจะได้รับเพียงอัตราดอกเบี้ยปกติ สำหรับยอดเงินฝากทั้งจำนวนของเดือนปัจจุบัน
 • ทำรายการฝาก/ ถอน/ โอน ได้เหมือนกับบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
 • สามารถเรียกดูรายการเคลื่อนไหวบัญชี ในรูปแบบ “e-Statement” สูงสุด 5 ปีย้อนหลัง

เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย​
chevron
 1. ประเภทดอกเบี้ยและเงื่อนไข
  รับ ดอกเบี้ยปกติ 0.50% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือทุกสิ้นวัน
  รับเพิ่ม ดอกเบี้ยโบนัส เมื่อมียอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนที่แล้ว
 2. ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย
  ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
  • ดอกเบี้ยปกติ จ่ายวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้นๆ
  • ดอกเบี้ยโบนัส  จ่ายวันทำการแรกของเดือนถัดไป
   หมายเหตุ ธนาคารจะใช้อัตราดอกเบี้ยโบนัสตามประกาศของธนาคาร  ณ วันทำการแรกของเดือน เพื่อคำนวณดอกเบี้ยโบนัสสำหรับยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนก่อนหน้า

 3. วิธีการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน
  ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน คือ ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวัน เฉลี่ยในรอบ 1 เดือน

  ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน

  =

  ผลรวมของยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวัน


  จำนวนวันในเดือนนั้น*

  *กรณีเปิดบัญชีระหว่างเดือน ยอดเงินฝากเฉลี่ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันสุดท้ายของเดือน

  ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ย

  วันที่ 16 มี.ค. ลูกค้าเปิดบัญชี 1,000 บาท และฝากเงินเพิ่มในวันที่ 21 มี.ค. 2,000 บาท (รวมเป็น 3,000 บาท) และคงเงินฝากไว้ถึงวันที่ 31 มี.ค.

  ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน

  =

  (1,000 บาท x 5 วัน ) + (3,000 บาท x 11 วัน )


  16 วัน

  =

  2,375 บาท

 4. วิธีการคำนวณดอกเบี้ย
  ให้ถือว่า 1  ปี มี 365 วัน

  จำนวนดอกเบี้ยปกติ

  =

  ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน x อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) x ระยะเวลาที่ฝากจริง


  100 x 365

  จำนวนดอกเบี้ยโบนัส

  =

  ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน x อัตราดอกเบี้ยโบนัส (ต่อปี) x ระยะเวลาที่ฝากจริง


  100 x 365

  ตัวอย่าง การคำนวณกรณีที่ได้รับดอกเบี้ยโบนัส

  เดือน มิ.ย. ลูกค้ามียอดเงินฝากเฉลี่ย 1,000,000 บาท และเดือน ก.ค. ลูกค้ามียอดเงินฝากเฉลี่ย 50,000,000 บาท ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยโบนัส เนื่องจากยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน ก.ค. มากกว่าเดือน มิ.ย.

  ดอกเบี้ยของเดือน ก.ค. ที่ลูกค้าจะได้รับ คำนวณดังนี้

  1) ดอกเบี้ยปกติ

  =

  50,000,000

  x

  0.50


  100

  x

  31


  365

  =

  21,232.87 บาท

  2) ดอกเบี้ยโบนัส
  ยอดเงินฝากเฉลี่ย (บาท) ดอกเบี้ยโบนัส (ต่อปี) ดอกเบี้ยโบนัส (บาท)
  0 – 500,000  0.25%

  =

  500,000     

  x

  0.25


  100

  x

  31


  365

  =

  106.16

  ส่วนที่เกิน 500,000 – 1,000,000  0.80%

  =

  500,000  

  x

  0.80


  100

  x

  31


  365

  =

  339.72

  ส่วนที่เกิน 1,000,000 - 10,000,000 1.10%

  =

  9,000,000

  x

  1.10


  100

  x

  31


  365

  =

  8,408.21

  ส่วนที่เกิน 10,000,000 - 50,000,000 1.20%

  =

  40,000,000  

  x

  1.20


  100

  x

  31


  365

  =

  40,767.12

  ส่วนที่เกิน 50,000,000 ขึ้นไป 0.50%

  -

  รวมดอกเบี้ยโบนัส

  49,621.21 บาท


  รวมจำนวนดอกเบี้ยที่จะได้รับ   =  21,232.87 + 49,621.21 = 70,854.08

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี​
chevron
รายละเอียด เปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา

ประเภทลูกค้า

 • กรณีเปิดบัญชีผ่าน แอป UOB TMRW เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์
 • กรณีเปิดผ่านช่องทางสาขาธนาคารหรือช่องทางอื่น เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์

จำนวนบัญชี

 • บัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 • จำกัด 1 บัญชีต่อท่าน

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ

 • ขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่มีกำหนดจำนวนเงินสูงสุด สำหรับการเปิดบัญชี ณ สาขาของธนาคาร
 • ในกรณีเปิดบัญชีนอกสถานที่ หรือผ่านแอป UOB TMRW ธนาคารจะรับเปิดบัญชี 0 บาทเท่านั้น

บริการที่ต้องใช้คู่กับบัญชีเงินฝากไม่ประจำ

 • เนื่องจากบัญชีเงินฝากไม่ประจำ เป็นบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าจะต้องเปิดใช้บริการ UOB Personal Internet Banking (PIB) / UOB TMRW เพื่อทำรายการ และดูรายการเคลื่อนไหวบัญชี

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

การปิดบัญชีที่เปิดผ่านแอป UOB TMRW

 • สำหรับการเปิดบัญชีผ่านแอป UOB TMRW กรณีเปิดบัญชีเงินฝากเป็นจำนวนเงิน 0 บาท หากผู้ฝากไม่ทำรายการเคลื่อนไหว (ฝาก-ถอน) ภายในระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าว
 1. สำหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน และมียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี (บัญชีไม่เคลื่อนไหว (Dormant Account) คือ บัญชีที่ไม่มีรายการฝาก-ถอน-โอน-จ่าย ไม่รวมรายการอัตโนมัติจากระบบ เช่น Auto Direct Debit มาเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน เมื่อถูกปรับเป็น “บัญชีไม่เคลื่อนไหว” ลูกค้าจะไม่สามารถทำรายการธุรกรรมธนาคารได้)
 2. การปรับสถานะของบัญชีจาก “บัญชีไม่เคลื่อนไหว” กลับมาเป็น “บัญชีปกติ” เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อสาขาเพื่อแสดงตนและทำรายการถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว
 3. ฝาก ถอน โอนข้ามเขต ข้ามธนาคาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคารคลิก หรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร
 4. ยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีหลังเวลา 22.00 น. จะถูกนำไปคำนวณดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเฉลี่ยของวันถัดไป
 5. การหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 6. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
คำถาม คำตอบ

ทำอย่างไรจึงจะได้รับดอกเบี้ยโบนัส?

เพียงลูกค้าคงเงินฝากไว้เท่าเดิม หรือมียอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันมากกว่าเดือนที่แล้ว ก็จะได้รับดอกเบี้ยโบนัสเพิ่ม 

หากยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันน้อยกว่าเดือนที่แล้ว จะได้ดอกเบี้ยอัตราเท่าไหร่?

ได้รับดอกเบี้ยปกติ 0.50% ต่อปี

ไม่มีสมุดคู่ฝาก แล้วดูรายการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างไร?

ลูกค้าสามารถดูรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี รวมถึงยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนที่ผ่านมาได้ ผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) หรือ UOB TMRW

นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเรียกดูรายการเดินบัญชี e-Statement รายเดือนได้สูงสุด 5  ปีย้อนหลัง

จำเป็นต้องสมัครบัตรเดบิตหรือไม่?

ไม่จำเป็น ที่จะต้องทำบัตรเดบิต

แต่หากลูกค้าทำรายการส่วนใหญ่ในการถอน/ฝากเงินสด แนะนำให้สมัครบัตรเดบิตและผูกกับบัญชีเงินฝากไม่ประจำ เพื่อความสะดวกในการฝาก/ถอนเงินสดจากตู้ CDM/ ATM

 • ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอปิดบัญชีได้ที่สาขาธนาคารที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ตามวันและเวลาทำการของสาขา

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการได้ที่
ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการ
ตรวจสอบข้อมูลสาขาและบริการที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ได้ที่นี่
  UOB TMRW

  บริการธนาคารดิจิทัล
  กับ UOB TMRW
  สมัครตอนนี้!

  ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ