บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

บัญชีเงินฝากเงินสกุลเงินตราต่างประเทศที่สำคัญทั้ง เงินดอลล่าร์สหรัฐ(USD), เงินปอนด์(GBP) เงินเยน(JPY) เงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย(AUD) เงินสวิสฟรังค์(CHF) เงินยูโร(EUR) เงินดอลล่าร์สิงคโปร์(SGD) เงินดอลล่าร์ฮ่องกง(HKD) และ เงินดอลล่าร์นิวซีแลนด์(NZD)

สิทธิพิเศษ

ฝาก/ถอน

ด้วยเงินบาท

เปิดบัญชี

ได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล

บริการรับฝาก 2 ประเภท

บัญชีออมทรัพย์/บัญชีเงินฝากประจำ

เงื่อนไขเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

เงื่อนไข
 • จำนวนเงินฝากครั้งแรก USD 500.00 หรือเทียบเท่ายกเว้นบริษัทที่จดทะเบียนในไทย
 • ให้บริการเฉพาะสาขาที่ให้บริการบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตามเวลาทำการของสำนักงานใหญ่ ยกเว้นวันหยุดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามสกุลเงินนั้นๆ
 • บัญชีเงินฝากประจำไม่เคลื่อนไหว (dormant account) คือบัญชีเงินฝากประจำที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากไปแล้วอย่างน้อย 1 รอบระยะเวลาการฝาก (Tenor) ของเงินฝากนั้น และจากนั้นไม่มีรายการ ฝาก-ถอน-โอน-ปิดบัญชี หรือการปรับสมุดบัญชี ติดต่อกันเป็นระยะเวลามากกว่า 24 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะมีการส่งหนังสือ แจ้งสถานะและยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีดังกล่าวจำนวน 3 ครั้งต่อเนื่องกัน โดยแต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกันคราวละ 1 ปี
 • การปรับสถานะของบัญชีออมทรัพย์ “บัญชีไม่เคลื่อนไหว” กลับมาเป็น “บัญชีปกติ” เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อสาขาเพื่อแสดงตนและทำรายการถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว
 • ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร คลิก หรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร
 • เงินฝากนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet)

ข้อกำหนดและเงี่อนไขการเปิดบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร​
chevron
 • เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
 • บริษัทที่จดทะเบียนในไทยและในต่างประเทศ
  • หนังสือบริคณห์สนธิ
  • ใบจดทะเบียนการค้า
  • รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่องการเปิดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ พร้อมเงื่อนไขต่างๆ
  • หนังสือมอบอำนาจ(ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)และตัวอย่างลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง
  • บัตรผู้เสียภาษี
  • กรณีบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะต้องแสดงเอกสารประกอบเพื่อแสดงภาระที่จะต้องจ่ายชำระเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ ในระยะเวลา 6 เดือน จากวันที่นำเงินฝากในบัญชี
  • กรณีบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารอ้างอิงทั้งหมดต้องรับรองโดยสถานฑูตไทย สถานกงศุลไทย หรือกระทรวงต่างประเทศในประเทศไทย
 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  • สำเนาบัตรประชาชน
 • บุคคลต่างชาติ
  • สำเนาพาสปอร์ต
  • สำเนาหนังสืออนุญาตทำงาน

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการได้ที่
ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการ
ตรวจสอบข้อมูลสาขาและบริการที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ได้ที่นี่

  ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ