บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

 • บัญชีเงินฝากเงินสกุลเงินตราต่างประเทศที่สำคัญทั้ง เงินดอลล่าร์สหรัฐ(USD), เงินปอนด์(GBP) เงินเยน(JPY) เงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย(AUD) เงินสวิสฟรังค์(CHF) เงินยูโร(EUR) เงินดอลล่าร์สิงคโปร์(SGD) และ เงินดอลล่าร์นิวซีแลนด์ (NZD)

สิทธิพิเศษ

 • ฝาก/ถอนด้วยเงินบาท
 • สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งในนามบุคคล หรือ นิติบุคคล
 • ธนาคารให้บริการรับฝาก 2 ประเภทได้แก่
  • บัญชีออมทรัพย์
  • บัญชีเงินฝากประจำ ประเภท 3, 6,12 เดือน

เงื่อนไข

 1. จำนวนเงินฝากครั้งแรก USD 500.00 หรือเทียบเท่ายกเว้นบริษัทที่จดทะเบียนในไทย
 2. เงินฝากนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
 3. บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามสกุลเงินนั้นๆ ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร คลิ๊ก หรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร
 4. คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • บริษัทที่จดทะเบียนในไทยและในต่างประเทศ
  • หนังสือบริคณห์สนธิ
  • ใบจดทะเบียนการค้า
  • รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่องการเปิดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ พร้อมเงื่อนไขต่างๆ
  • หนังสือมอบอำนาจ(ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)และตัวอย่างลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง
  • บัตรผู้เสียภาษี
  • กรณีบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะต้องแสดงเอกสารประกอบเพื่อแสดงภาระที่จะต้องจ่ายชำระเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ ในระยะเวลา 6 เดือน จากวันที่นำเงินฝากในบัญชี
  • กรณีบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารอ้างอิงทั้งหมดต้องรับรองโดยสถานฑูตไทย สถานกงศุลไทย หรือกระทรวงต่างประเทศในประเทศไทย
 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  • สำเนาบัตรประชาชน
 • บุคคลต่างชาติ
  • สำเนาพาสปอร์ต
  • สำเนาหนังสืออนุญาตทำงาน