บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

 • บริการบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เดินสะพัด และฝากประจำ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 • ลดภาระในการแปลงเงินจากสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่ง
 • เพิ่มทางเลือกการลงทุนในเงินฝากที่ได้ผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยเงินฝาก
 • เพื่อการใช้จ่ายเงินตราในต่างประเทศ เช่น ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ ค่าการศึกษาบุตรหลานในต่างประเทศ

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 • จำนวนเงินฝากครั้งแรก USD 5,000.00 หรือเทียบเท่า ยกเว้นบริษัทที่จดทะเบียนในไทย
 • ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป สามารถใช้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ด้วยการทำรายการดังต่อไปนี้
  • ฝาก / ถอน บัญชีเงินตราต่างประเทศด้วยธนบัตรสกุลเงินบาท ซึ่งธนาคารจะทำการซื้อ / ขาย เป็นสกุลเงินบาทให้แก่ท่าน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทำรายการ
  • โอนเงินระหว่างบัญชี หรือระหว่างธนาคาร ด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือสกุลเงินบาท โดยธนาคารจะทำการซื้อ / ขาย แล้วแต่กรณีให้แก่ท่านโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทำรายการ
   หมายเหตุ: การฝาก ถอน โอน ระหว่างบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ และบัญชีเงินบาทต้องเป็นไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวข้อง
 • เลือกเปิดบัญชีได้ถึง 8 สกุลเงิน ได้แก่ เงินดอลล่าร์สหรัฐ(USD), เงินปอนด์(GBP) เงินเยน(JPY) เงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย(AUD) เงินสวิสฟรังค์(CHF) เงินยูโร(EUR) เงินดอลล่าร์สิงคโปร์(SGD) และ เงินดอลล่าร์นิวซีแลนด์ (NZD)
 • สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ บุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติแบ่งได้เป็น 3 ประเภทบัญชี 
  • บัญชีที่มีแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ (SFCD)
  • บัญชีที่มีแหล่งเงินได้จากในประเทศแบบมีภาระผูกพัน (DFCD)
  • บัญชีที่มีแหล่งเงินได้จากในประเทศแบบไม่มีภาระผูกพัน  (DSFCD)
 • เงินฝากนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งในนามบุคคล หรือ นิติบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • บริษัทที่จดทะเบียนในไทยและในต่างประเทศ
  • หนังสือบริคณห์สนธิ
  • ใบจดทะเบียนการค้า
  • รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่องการเปิดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ พร้อมเงื่อนไขต่างๆ
  • หนังสือมอบอำนาจ(ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)และตัวอย่างลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง
  • บัตรผู้เสียภาษี
  • กรณีบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะต้องแสดงเอกสารประกอบเพื่อแสดงภาระที่จะต้องจ่ายชำระเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ ในระยะเวลา 6 เดือน จากวันที่นำเงินฝากในบัญชี
  • กรณีบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารอ้างอิงทั้งหมดต้องรับรองโดยสถานฑูตไทย สถานกงศุลไทย หรือกระทรวงต่างประเทศในประเทศไทย
 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  • สำเนาบัตรประชาชน
 • บุคคลต่างชาติ
  • สำเนาพาสปอร์ต
  • สำเนาหนังสืออนุญาตทำงาน

ค่าธรรมเนียม