ยูโอบี จูเนียร์

 • สร้างนิสัยการออมให้บุตรหลาน เพื่ออนาคตที่สดใส พ่วงด้วยดอกเบี้ยที่สูงกว่า
  เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ลักษณะบัญชี

 • ยิ่งฝากมากยิ่งได้มาก เพราะเป็นบัญชีออมทรัพย์ สำหรับเด็ก ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ

สิทธิพิเศษ

 •  รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
 • ฝาก- ถอนได้ทุกสาขา โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจำนวนเงิน 

เงื่อนไข

 • ยิ่งฝากมากยิ่งได้มาก เพราะเป็นบัญชีออมทรัพย์ สำหรับเด็ก ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เฉพาะเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี บริบูรณ์

เอกสารประกอบการสมัคร

 • กรณีบิดา-มารดา เปิดบัญชีเพื่อเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
                1. สำเนาสูติบัตร หรือ
                2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน และสำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก และ
                3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา (ผู้ขอเปิดบัญชี)
 • กรณีเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป เปิดบัญชีด้วยตนเอง ใช้สำเนาบัตรประชาชน 

อัตราค่าธรรมเนียม

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อ 1 บัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2558 เป็นต้นไป