เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ยูโอบี ซีเคียวร์

ประกาศ

ธนาคารแจ้งยกเลิกความคุ้มครองโรคร้ายแรงของบัญชียูโอบี ซีเคียวร์ โดยความคุ้มครอง 4 โรคร้ายแรง จะคุ้มครองจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นบริษัทประกันภัยผู้ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ของบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ ทั้งนี้ ลูกค้าเจ้าของบัญชียังคงได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ เป็นจำนวน 20 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2567

บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์

สิทธิพิเศษสำหรับ

บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์

รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝาก คุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท ทุกที่ทั่วโลก ตลอด 24 ชม.

คุ้มครอง 4 โรคร้ายแรง 2 เท่าของเงินฝาก คุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท เจอ – จ่าย – จบ

คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์

ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

รายละเอียดสิทธิพิเศษ
 • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝาก คุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท ทุกที่ทั่วโลก ตลอด 24 ชม.
 • คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์
 • ได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ (PA) ประเภท อบ.2 และขยายความคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รถจักรยานยนต์ อบ.3 โดยคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การพูดออกเสียง การรับฟัง หรือทุพพลภาพถาวรจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
 • ได้รับสิทธิประกันโรคร้ายแรง (เจอ – จ่าย – จบ) 2 เท่าของเงินฝาก คุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท ได้แก่ โรคหลอดเลือดในสมองแตก หรืออุดตัน โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ไตวายเรื้อรัง และ ภาวะโคม่า สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2565 สิทธิประโยชน์ประกัน 4 โรคร้ายแรง จะให้ความคุ้มครองเฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงตามที่ระบุมาก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2565
 • ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • คล่องตัว ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
เงื่อนไข​บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ดังนี้
  • ผู้ฝากเงินต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน
  • ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองเป็นจำนวน 20 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน ไม่ว่าจะถือบัญชี ยูโอบี ซีเคียวร์ กี่บัญชีก็ตาม
  • กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุมากกว่า 70 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 7 ล้าน บาทต่อคน
  • ผู้ฝากเงินต้องระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ในแบบฟอร์มการเปิดบัญชีฝาก
 • ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครอง 4 โรคร้ายแรง ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ดังนี้
  • ลูกค้าจะต้องมีสุขภาพดี และไม่เคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน รวมถึงประวัติทางการแพทย์ และเงื่อนไขที่บริษัทประกันเป็นผู้กำหนดในใบขอเอาประกันโรคร้ายแรง
  • ผู้ฝากเงินจะต้องมียอดเงินคงเหลือมากกว่า 500,000 บาทก่อนวันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรง 1 วัน
  • ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองเป็นจำนวน 2 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนวันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรง 1 วัน คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อคน ไม่ว่าจะถือบัญชี ยูโอบี ซีเคียวร์ กี่บัญชีก็ตาม
  • ความคุ้มครอง 4 โรคร้ายแรง ได้แก่ โรคหลอดเลือดในสมองแตก หรืออุดตัน โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ไตวายเรื้อรัง และ โคม่า จะเริ่มต้นหลังจาก 90 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี (เนื่องจากมีระยะเวลารอคอย) โดยผู้เปิดบัญชีจะเป็นผู้รับผลประโยชน์
  • ความคุ้มครอง 4 โรคร้ายแรงสำหรับผู้ฝากเงินที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี เท่านั้น กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุมากกว่า 65 ปี ณ วันที่เปิดบัญชีจะไม่ได้รับความคุ้มครอง กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุไม่เกิน 65 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี และต่อมามีอายุครบ 65 ปี ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลง
 • รับดอกเบี้ยทุก สิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • มูลค่าของเบี้ยประกันเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.50% ต่อปี ณ วันที่ 1 ก.ค. 2565
 • ธนาคารเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน ผู้ฝากเงินเป็นผู้เอาประกันฯ สำหรับกรณีความคุ้มครองอุบัติเหตุ ผู้ฝากเงินมีสิทธิ์กำหนดบุคคลที่ 3 หรือตนเองเป็นผู้รับผลประโยชน์ สำหรับกรณีความคุ้มครอง 4 โรคร้ายแรง ผู้ฝากเงินเป็นผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันวินาศภัยกลุ่มบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ โดยมีบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข
 • กรณีที่ผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ มากกว่า 1 บัญชี การคำนวณจำนวนวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุ จะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปของทุกบัญชีรวมกัน โดยจำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุดจะไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน และการคำนวณจำนวนวงเงินคุ้มครอง 4 โรคร้ายแรง จะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีมากกว่า 500,000 บาทขึ้นไป ของทุกบัญชีรวมกัน โดยจำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุดจะไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อคน
 • กรณีเปิดบัญชีร่วมโดยใช้ชื่อร่วมมากกว่า 1 คนและไม่ได้ระบุสัดส่วนของสิทธิประโยชน์ที่แต่ละคนพึงจะได้รับ การคำนวณความคุ้มครองอุบัติเหตุ จะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 3,000 บาท หารด้วยจำนวนผู้เปิดบัญชีร่วม โดยแต่ละคนจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวน 20 เท่าของสัดส่วนของแต่ละคนที่คำนวณได้จากการหารเฉลี่ยจำนวนผู้ถือบัญชีเงินฝากร่วมกับวงเงินคุ้มครอง แต่สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อบัญชี ไม่ว่าจะมีผู้ถือบัญชีร่วมกี่คนก็ตาม และการคำนวณวงเงินความคุ้มครองคุ้มครอง 4 โรคร้ายแรง จะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 500,000 บาทขึ้นไป หารด้วยจำนวนผู้เปิดบัญชีร่วม โดยแต่ละคนจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวน 2 เท่าของสัดส่วนของแต่ละคนที่คำนวณได้จากการหารเฉลี่ยจำนวนผู้ถือบัญชีเงินฝากร่วมกับวงเงินคุ้มครอง แต่สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อบัญชี ไม่ว่าจะมีผู้ถือบัญชีร่วมกี่คนก็ตาม
 • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดำเนินการ ณ สาขาที่เปิดบัญชี โดยเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน(กรุณาตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและรายละเอียดข้อตกลงความคุ้มครอง)
 • บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร คลิก หรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร​
chevron
 • บุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบัญชี

ข้อควรระวัง​
chevron
 • ในกรณีที่ท่านปิดบัญชี หากท่านมาเปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ ใหม่ จะต้องมีระยะเวลารอคอย 90 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี สำหรับความคุ้มครองโรคร้ายแรง
 • ผู้ฝากเงินต้องแถลงสุขภาพ พร้อมให้ความยินยอมในเอกสารใบคำขอเอาประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรง แบบรายกลุ่มของบริษัทประกันให้ครบถ้วน ตามที่บริษัทประกันกำหนด เพื่อรักษาผลประโยชน์สำหรับการเคลมสินไหมทดแทน กรณีผู้ฝากเงินปฎิเสธ ผู้ฝากเงินจะไม่ได้รับความคุ้มครอง 4 โรคร้ายแรง แต่จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะประกันอุบัติเหตุเท่านั้น ทั้งนี้ การแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต กรณีทุพพลภาพถาวร กรณีโรคร้ายแรง
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางผู้เสียชิวิต
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนาหนังสือรับรองการตาย
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
 • สำเนาผลสรุปคดีของตำรวจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับประโยชน์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (หากมี)
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกัน
 • สำเนารายงานประจำวันคดี
 • ประวัติการรักษาทั้งหมด
 • รูปถ่ายผู้เอาประกันที่แสดงถึงการทุพพลภาพหรืออวัยวะที่เสียหาย
 • บัตรประจำตัวผู้พิการ
 • เอกสารรับรองความพิการ
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกัน
 • ใบรับรองแพทย์
 • ประวัติการรักษา ผลการวินิจฉัย และผลตรวจชิ้นเนื้อ
 • ผลการตรวจเลือดเพื่อหาเชื่อไวรัส HIV หรือ โรคเอดส์
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

กรณีมีการมอบอำนาจในการดำเนินการแทนและรับสินไหมแทนจะต้องมีเอกสารชุดมอบอำนาจ ดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบอำนาจ
 • สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555
 • สอบถามข้อมูลเรื่องความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุที่ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0 2007 9090 

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการได้ที่
ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการ
ตรวจสอบข้อมูลสาขาและบริการที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ได้ที่นี่
  UOB TMRW

  บริการธนาคารดิจิทัล
  กับ UOB TMRW
  สมัครตอนนี้!

  ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

  ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

  ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

  ติดต่อเรา

  ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี