บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์

สิทธิพิเศษ

 • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท หรือ 20 เท่าของเงินฝาก ตลอด 24 ชม.
 • คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์
 • คล่องตัว ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงการพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) แต่ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล

เงื่อนไข

 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 2. ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้
  • ผู้ฝากจะต้องมียอดคงเหลือเฉลี่ยตั้งแต่ 3,000 บาท เป็นต้นไป ตั้งแต่วันเปิดบัญชี หรือวันที่ 1 ม.ค. ปีปัจจุบัน กรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชีก่อนปีปัจจุบัน จนถึงวันก่อนเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน
  • ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินความคุ้มครอง 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อคน ไม่ว่าจะถือบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ กี่บัญชีก็ตาม
  • กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุมากกว่า 70 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง แต่ไม่เกิน 1,400,000 บาทต่อคน
 3. ลูกค้าระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ในแบบฟอรม์เปิดบัญชี
 4. รับดอกเบี้ยทุก สิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม
 5. ดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 6. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 7. มูลค่าของเบี้ยประกันเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.08% ต่อปี
 8. ธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกัน ผู้ฝากเงินเป็นผู้เอาประกันฯ และผู้ฝากเงินมีสิทธิ์กำหนดบุคคลที่ 3 หรือตนเองเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ โดยมีบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกัน และจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข
 9. กรณีที่ผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ มากกว่า 1 บัญชี การคำนวณจำนวนวงเงินคุ้มครอง จะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปของทุกบัญชีรวมกัน โดยจำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุดจะไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อคน
 10. กรณีเปิดบัญชีร่วมโดยใช้ชื่อร่วมมากกว่า 1 คนและไม่ได้ระบุสัดส่วนของสิทธิประโยชน์ที่แต่ละคนพึงจะได้รับการคำนวณวงเงินความคุ้มครองจะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยตั้งแต่ 3,000 บาท หารด้วยจำนวน ผู้เปิดบัญชีร่วม โดยแต่ละคนจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวน 20 เท่าของสัดส่วนของแต่ละคนที่คำนวณได้จากการหารเฉลี่ยจำนวนผู้ถือบัญชีเงินฝากร่วมกับวงเงินคุ้มครอง แต่สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อบัญชี ไม่ว่าจะมีผู้ถือบัญชีร่วมกี่คนก็ตาม
 11. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดำเนินการ ณ สาขาที่เปิดบัญชี โดยเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (กรุณาตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและรายละเอียดข้อตกลงความคุ้มครอง)
 12. บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร คลิ๊ก หรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
เอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

กรณีทุพพลภาพถาวร

 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • สำเนาใบมรณะบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและ ผู้รับประโยชน์
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • หนังสือรับรองการตาย
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • ต้นฉบับรายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา (กรณีเสียชีวิตระหว่างการรักษา)
 • ต้นฉบับใบรายงานการผ่าชันสูตรพลิกศพจากแพทย์ในกรณีจำเป็น
 • สำเนาใบคำขอเปิดบัญชีที่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียว เซฟวิ่ง ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย
 • ต้นฉบับ Statement ย้อนหลังตั้งแต่มกราคมของปีปัจจุบัน
 • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งสารพร้อมผู้จัดการมรดกลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ
 •  รายงานแพทย์ผู้ทําการรักษา
 • สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบานของเจ้าของบัญชีผู้เอาประกันภัย กรณีเป็นผู้เยาว์และยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ สําเนาสูติบัตร, สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์และสําเนาบตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองตามคําสั่งศาล ของผู้เยาว์
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • สําเนาบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีของเจ้าหน้าที่ตํารวจและผลการสอบสวนทางคดีเกิดเหตุ
 • ประวัติการรักษาตั้งแต่เริ่มแรกนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุจนถึงปัจจุบัน (O.P.D. Card และ I.P.D.Chart)
 • ผลฟีล์มเอ็กซเรย์และ ผลการตรวจทางรังสีต่างๆ รวมถึงผลการตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ภาพถ่ายเต็มตัว 1 ใบ (ที่สามารถมองเห็นอวัยวะที่ทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง หรือ อวัยวะที่สูญเสียได้)
 • ภาพถ่ายอวัยวะที่สูญเสียนั้นๆ 1-3 ท่า
 • สำเนาใบคำขอเปิดบัญชีที่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียว เซฟวิ่ง ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย
 • ต้นฉบับ Statement ย้อนหลังตั้งแต่มกราคมของปีปัจจุบัน
ขอบเขตความคุ้มครองและแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ

รายละเอียดขอบเขตความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุ

แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ เริ่มใช้ 18 มี.ค. 54

ช่องทางการติดต่อธนาคาร และ บริษัทประกันภัย
 • สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี 0 2285 1555
 • สอบถามข้อมูลเรื่องความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุที่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 1231