บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วี แคร์

สิทธิพิเศษสำหรับ

บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วี แคร์

รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุด 10,000,000 บาท หรือ 10 เท่าของเงินฝาก ตลอด 24 ชม.

รับดอกเบี้ยสูง ดอกเบี้ยรายเดือน

สะดวกสบาย ฝาก ถอน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ประกันอุบัติเหตุ

ผู้ฝากเงินจะได้รับ สิทธิประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย โดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) แต่ไม่รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และไม่รวมค่ารักษาพยาบาล

รายละเอียดสิทธิพิเศษ
 • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10,000,000 บาท หรือ 10 เท่าของเงินฝาก ตลอด 24 ชม.
 • เงินฝากดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยรายเดือน
 • คล่องตัว ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
เงื่อนไข​บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วี แคร์
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้
  • ผู้ฝากต้องมียอดเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน
  • ผู้ฝากจะได้รับวงเงินความคุ้มครองเป็นจำนวน 10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อคนไม่ว่าจะถือบัญชี ยูโอบี วีแคร์ กี่บัญชีก็ตาม
  • กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุมากกว่า 70 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง แต่ไม่เกิน 7,000,000 บาทต่อคน
 • ลูกค้าระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ในแบบฟอรม์เปิดบัญชี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • มูลค่าของเบี้ยประกันเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.15% ต่อปี ณ วันที่ 17 พ.ย. 63
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง สิทธิประโยชน์ ต่างๆ โดยจะแจ้งล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง
 • ธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกัน ผู้ฝากเงินเป็นผู้เอาประกันฯ และผู้ฝากเงินมีสิทธิ์กำหนดบุคคลที่ 3 หรือตนเองเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มบัญชีออมทรัพย์ บัญชี ยูโอบี วีแคร์ โดยมีบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกัน และจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข
 • กรณีที่ผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี วี แคร์ มากกว่า 1 บัญชี การคำนวณจำนวนวงเงินคุ้มครองจะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปของทุกบัญชีรวมกัน โดยจำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุดจะไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อคน
 • กรณีเปิดบัญชีร่วม โดยใช้ชื่อร่วมมากกว่า 1 คน และไม่ได้ระบุสัดส่วนของสิทธิประโยชน์ที่แต่ละคนพึงจะได้รับ การคำนวณวงเงินความคุ้มครองจะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 10,000 บาท หารด้วยจำนวนผู้เปิดบัญชีร่วม โดยแต่ละคนจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวน 10 เท่าของสัดส่วนของแต่ละคนที่คำนวณได้จากการหารเฉลี่ยจำนวนผู้ถือบัญชีเงินฝากร่วมกับวงเงินคุ้มครอง แต่สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อบัญชี ไม่ว่าจะมีผู้ถือบัญชีร่วมกี่คนก็ตาม
 • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดำเนินการ ณ สาขาที่เปิดบัญชี โดยเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (กรุณาตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและรายละเอียดข้อตกลงความคุ้มครอง)
 • บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร คลิก หรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร​
chevron
 • บุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม

เอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน​
chevron
กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต กรณีทุพพลภาพถาวร
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางผู้เสียชิวิต
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนาหนังสือรับรองการตาย
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
 • สำเนาผลสรุปคดีของตำรวจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับประโยชน์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (หากมี)
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกัน
 • สำเนารายงานประจำวันคดี
 • ประวัติการรักษาทั้งหมด
 • รูปถ่ายผู้เอาประกันที่แสดงถึงการทุพพลภาพหรืออวัยวะที่เสียหาย
 • บัตรประจำตัวผู้พิการ
 • เอกสารรับรองความพิการ
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 • สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555
 • สอบถามข้อมูลเรื่องความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุที่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ โทร. 1231

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการได้ที่
ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการ
ตรวจสอบข้อมูลสาขาและบริการที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ได้ที่นี่

  ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

  ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

  ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

  ติดต่อเรา

  ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี