บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์

 • เงินออมที่คุ้มครองคุณ เพื่ออนาคตของครอบครัว
  เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ลักษณะบัญชี

 •  ฟรี! ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท หรือ 10 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชี ก่อนวันประสบอุบัติเหตุ
 • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชม. ทุกที่ ทั่วโลก ความคุ้มครองรวมถึงการถูกฆาตกรรมลอบทำร้าย อันเป็นผลให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ. 2)
 • รับดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน
 • ฝากถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

สิทธิพิเศษ

 • ผู้เปิดบัญชีจะได้รับการชดใช้เป็น 10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุหรือสูงสุด 10,000,000 บาทต่อคน
 • ผู้ฝากเงินจะได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ซึ่งคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย โดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง แต่ไม่รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และไม่รวมค่ารักษาพยาบาล
 • ผู้ฝากเงิน จะได้รับวงเงินคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้
 • กรณีบัญชีเดี่ยว ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินความคุ้มครองเป็นจำนวน 10 เท่าของยอดเงินฝาก เมื่อผู้ฝากเงินมียอดเงินคงเหลือในบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ก่อนหน้า 1 วันที่ผู้ฝากเงินประสบอุบัติเหตุ(เสียชีวิต) ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท/ คน
 • กรณีที่ผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี วี แคร์ มากกว่า 1 บัญชี การคำนวณจำนวนวงเงินคุ้มครอง จะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปของทุกบัญชีรวมกัน โดยจำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุดจะไม่เกิน 10,000,000 บาท/ คน
 • กรณีเปิดบัญชีร่วม โดยใช้ชื่อร่วมมากกว่า 1 คน และไม่ได้ระบุสัดส่วนของสิทธิประโยชน์ที่แต่ละคนพึงจะได้รับ การคำนวณวงเงินความคุ้มครองจะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 10,000 บาท หารด้วยจำนวน ผู้เปิดบัญชีร่วม โดยแต่ละคนจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวน 10 เท่าของสัดส่วนของแต่ละคนที่คำนวณได้จากการหารเฉลี่ยจำนวนผู้ถือบัญชีเงินฝากร่วม กับวงเงินคุ้มครอง แต่สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท/ บัญชี ไม่ว่าจะมีผู้ถือบัญชีร่วมกี่คนก็ตาม
 • วงเงินคุ้มครองสูงสุด อาจถูกเฉลี่ยค่าสินไหมทดแทนให้ลดลงตามสัดส่วน ในกรณีที่มีผู้ฝากหลายรายเกิดอุบัติเหตุในคราวเดียวกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากจำกัดความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 200 ล้านบาท

หมายเหตุ : กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 70 ปี ณ วันที่เปิดบํญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง

 • รับดอกเบี้ยรายเดือน
 • ฝาก – ถอนเงินได้ทุกสาขา ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง
 • การใช้บริการอื่น ๆ เหมือนบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป เช่น บัตร ATM / การโอนเงินระหว่างบัญชี / การหักชำระค่าบริการต่างๆ

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • กรณีบัญชีผู้เยาว์
  เปิดบัญชี “เพื่อ” จะคุ้มครองเฉพาะผู้มีชื่ออยู่หน้าคำว่า “เพื่อ”
  เปิดบัญชี “โดย” จะคุ้มครองเฉพาะผู้มีชื่ออยู่หลังคำว่า “โดย”
 • ลูกค้าต้องกรอกใบผู้รับผลประโยชน์ตอนเปิดบัญชี

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อ 1 บัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียม

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อ 1 บัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2558 เป็นต้นไป