บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วี แคร์

สิทธิพิเศษ

 • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10,000,000 บาท หรือ 10 เท่าของเงินฝาก ตลอด 24 ชม.
 • เงินฝากดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยรายเดือน
 • คล่องตัว ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ผู้ฝากเงินจะได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย โดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) แต่ไม่รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และไม่รวมค่ารักษาพยาบาล

เงื่อนไข

 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 2. ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้
  • ผู้ฝากต้องมียอดเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน
  • ผู้ฝากจะได้รับวงเงินความคุ้มครองเป็นจำนวน 10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อคนไม่ว่าจะถือบัญชี ยูโอบี วีแคร์ กี่บัญชีก็ตาม
  • กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุมากกว่า 70 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง แต่ไม่เกิน 7,000,000 บาทต่อคน
 3. ลูกค้าระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ในแบบฟอรม์เปิดบัญชี
 4. ดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 5. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 6. มูลค่าของเบี้ยประกันเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.15% ต่อปี ณ วันที่ 17 พ.ย. 63
 7. ธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกัน ผู้ฝากเงินเป็นผู้เอาประกันฯ และผู้ฝากเงินมีสิทธิ์กำหนดบุคคลที่ 3 หรือตนเองเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มบัญชีออมทรัพย์ บัญชี ยูโอบี วีแคร์ โดยมีบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกัน และจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข
 8. กรณีที่ผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี วี แคร์ มากกว่า 1 บัญชี การคำนวณจำนวนวงเงินคุ้มครองจะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปของทุกบัญชีรวมกัน โดยจำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุดจะไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อคน
 9. กรณีเปิดบัญชีร่วม โดยใช้ชื่อร่วมมากกว่า 1 คน และไม่ได้ระบุสัดส่วนของสิทธิประโยชน์ที่แต่ละคนพึงจะได้รับ การคำนวณวงเงินความคุ้มครองจะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 10,000 บาท หารด้วยจำนวนผู้เปิดบัญชีร่วม โดยแต่ละคนจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวน 10 เท่าของสัดส่วนของแต่ละคนที่คำนวณได้จากการหารเฉลี่ยจำนวนผู้ถือบัญชีเงินฝากร่วมกับวงเงินคุ้มครอง แต่สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อบัญชี ไม่ว่าจะมีผู้ถือบัญชีร่วมกี่คนก็ตาม
 10. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดำเนินการ ณ สาขาที่เปิดบัญชี โดยเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (กรุณาตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและรายละเอียดข้อตกลงความคุ้มครอง)
 11. บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร คลิ๊ก หรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร
 12. คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
เอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

กรณีทุพพลภาพถาวร

 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม ลงนามโดยผู้รับประโยชน์ทุกคน
 • สำเนาใบมรณะบัตร ลงนามโดยผู้รับประโยชน์ทุกคน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต ลงนามโดยผู้รับประโยชน์ทุกคน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ทุกคน ลงนามเอกสารสำเนาของตนเอง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต ลงนามโดยผู้รับประโยชน์ทุกคน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ทุกคน ลงนามเอกสารสำเนาของตนเอง
 • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามคาสั่งศาล (ในกรณีกรมธรรม์ระบุผู้รับผลประโยชน์เป็นทายาทโดยธรรม)
 • สำเนาบันทึกประจาวันตารวจ ลงนามโดยตารวจเจ้าของคดี หากเป็นเอกสารชุดสำเนา ผู้รับประโยชน์ทุกคน ลงนาม
 • หนังสือรับรองการตาย (กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล)
 • สำเนาเอกสารชันสูตรพลิกศพ ทั้ง 2 หน้า (หน้าแรกของตารวจ หน้าหลังของแพทย์ผู้ทาการชันสูตรพลิกศพ)
 • สำเนารายงานผลนิติเวช (ในกรณีส่งผ่าพิสูจน์ศพ)
 • หนังสือรับรองการทางานจากนายจ้าง กรณีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม แบบไม่ระบุชื่อผู้เอาประกันภัย (Group unnamed policy)
 • กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครองของผู้เยาว์ ต้องลงนามรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกรายการ พร้อมแนบเอกสาร(สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน) ของผู้ปกครอง
 • แบบฟอร์ม เรียกร้อง (เคลมฟอร์ม) ผู้เอาประกันภัยกรอกรายละเอียด ดังนี้
  • ชื่อ สกุล พร้อมทั้งระบุเลขที่กรมธรรม์
  • ที่อยู่ปัจจุบัน
  • หมายเลขโทรศัพท์/EMAIL
  • รายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุ
  • ลงลายมือชื่อ ในส่วนของผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วย มอบฉันทะยินยอมให้ประวัติ
 • ใบรายงานแพทย์ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯระบุรายละเอียดทุพพลภาพ การรักษา การเกิดเหตุ
 • หนังสือรับรองผู้พิการ
 • ภาพถ่ายอวัยวะที่สูญเสีย
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบันทึกประจาวันของตารวจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง จากนายจ้าง (กรณีประกันกลุ่มในนามบริษัทแบบไม่ระบุชื่อผู้เอาประกันภัย (Group unnamed policy)
 • กรณีผู้เยาว์ ผู้ปกครองของผู้เยาว์ ต้องลงนามรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกรายการ พร้อมแนบเอกสาร(สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน) ของผู้ปกครอง
ขอบเขตความคุ้มครองและแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ

รายละเอียดขอบเขตความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุ

แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ เริ่มใช้ 18 มี.ค. 54

ช่องทางการติดต่อธนาคาร และ บริษัทประกันภัย
 • สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี 0 2285 1555
 • สอบถามข้อมูลเรื่องความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุที่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 1231

ดาวน์โหลด UOB Mighty

ขั้นตอนการดาวน์โหลดเพื่อใช้งาน UOB Mighty

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีที่สาขา และดาวน์โหลด UOB Mighty ด้วยตนเองในภายหลัง สามารถดูขั้นตอนการดาวน์โหลดและใช้บริการได้จากวิดีโอนี้