บัญชียูโอบี ฝากประจำ

 • บัญชีเงินฝากประจำสำหรับคนทุกวัย เริ่มออมได้ตั้งแต่แรกเกิด!

  • บัญชีเงินฝากประจำที่สามารถกำหนดระยะเวลาฝากโดยสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามความสะดวกของลูกค้า

  • เปิดได้ทั้งบุคคลธรรมดา & นิติบุคคล ฝากได้หลายบัญชี

สิทธิพิเศษ

 • สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามความสะดวกของลูกค้า
 • สามารถเลือกการรับดอกเบี้ยได้ (เมื่อครบกำหนด รายเดือน หรือ รายปี)

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
 • ฝาก 10,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ รับดอกเบี้ยรายเดือน (ฝากครั้งถัดไป ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 10,000 บาท)
 • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก และ/หรือ จ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
 • ดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังนี้
  • บุคคลธรรมดา 15%
  • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 10%
  • นิติบุคคล 1%
 • ฝากได้ทุกสาขา
 • ถึงวันครบกำหนดลูกค้าไม่มาติดต่อระบบจะฝากต่อโดยดอกเบี้ยทบต้น
 • ถอนก่อนครบกำหนด และ ระยะเวลาฝาก < 3 เดือน: ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย
 • ถอนก่อนครบกำหนด และ ระยะเวลาฝาก >= 3 เดือน: อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ ขณะนั้นพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ธนาคารกำหนดให้บัญชีเงินฝากประจำที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากไปแล้วอย่างน้อย 1 รอบระยะเวลาการฝาก (Tenor) ของเงินฝากนั้น และจากนั้นไม่มีรายการ ฝาก-ถอน-โอน-ปิดบัญชี หรือการปรับสมุดบัญชี ติดต่อกันเป็นระยะเวลามากกว่า 24 เดือนขึ้นไป ถือเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
 • ธนาคารจะมีการส่งหนังสือแจ้งสถานะและยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีดังกล่าวจำนวน 3 ครั้งต่อเนื่องกัน โดยแต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกันคราวละ 1 ปี
 • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
 • กรณีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปี จะต้องเปิดบัญชี "เพื่อ / โดย" เท่านั้น

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์) : สำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา และสำเนาสูติบัตรผู้เยาว์หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อผู้เยาว์

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่มีค่าธรรมเนียม