เงินฝากบัญชีฝากประจำยูโอบี ฝากประจำ
บัญชียูโอบี ฝากประจำ

บัญชียูโอบี ฝากประจำ

สำหรับคนทุกวัย เริ่มออมได้ตั้งแต่แรกเกิด!

 • บัญชีเงินฝากประจำที่สามารถกำหนดระยะเวลาฝากโดยสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามความสะดวกของลูกค้า​
 • เปิดได้ทั้งบุคคลธรรมดา & นิติบุคคล ฝากได้หลายบัญชี

 

สิทธิประโยชน์

เลือกระยะเวลาฝาก

ได้ตามความสะดวกของลูกค้า

เลือกการรับดอกเบี้ยได้

เมื่อครบกำหนด รายเดือน หรือ รายปี

สะดวกสบาย

ฝากได้ทุกสาขา

เงื่อนไขบัญชียูโอบี ฝากประจำ

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
 • ฝาก 10,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ รับดอกเบี้ยรายเดือน (ฝากครั้งถัดไป ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 10,000 บาท)
 • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก และ/หรือ จ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
 • ดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังนี้
  • บุคคลธรรมดา 15%
  • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 10%
  • นิติบุคคล 1%
 • ฝากได้ทุกสาขา
 • ถึงวันครบกำหนดลูกค้าไม่มาติดต่อระบบจะฝากต่อโดยดอกเบี้ยทบต้น เว้นแต่กรณีที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไปยังบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวันที่มีกับธนาคาร
 • ถอนก่อนครบกำหนด และ ระยะเวลาฝาก < 3 เดือน: ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย
 • ถอนก่อนครบกำหนด และ ระยะเวลาฝาก >= 3 เดือน: อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ ขณะนั้นพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ธนาคารกำหนดให้บัญชีเงินฝากประจำที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากไปแล้วอย่างน้อย 1 รอบระยะเวลาการฝาก (Tenor) ของเงินฝากนั้น และจากนั้นไม่มีรายการ ฝาก-ถอน-โอน-ปิดบัญชี หรือการปรับสมุดบัญชี ติดต่อกันเป็นระยะเวลามากกว่า 24 เดือนขึ้นไป ถือเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
 • ธนาคารจะมีการส่งหนังสือแจ้งสถานะและยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีดังกล่าวจำนวน 3 ครั้งต่อเนื่องกัน โดยแต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกันคราวละ 1 ปี
 • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร​
chevron
 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
 • กรณีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปี จะต้องเปิดบัญชี "เพื่อ / โดย" เท่านั้น
 • บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์) : สำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา และสำเนาสูติบัตรผู้เยาว์หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อผู้เยาว์
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการได้ที่
ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการ
ตรวจสอบข้อมูลสาขาและบริการที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ได้ที่นี่

  ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

  ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

  ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

  ติดต่อเรา

  ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี