โปรโมชั่น - เงินฝาก

 • ยิ้มรับดอกเบี้ย

  ออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง
  1.65% ต่อปี

  เมื่อเปิดบัญีใหม่ หรือฝากเงินเพิ่ม ตั้งแต่ 5 ล้านบาท - 50 ล้านบาท
  (จำกัด 1 คน เปิดใช้เพียง 1 บัญชี) ระหว่างวันที่ 5 ก.พ. - 4 ก.ค. 62

  รายละเอียด