บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

 • สำหรับลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (Privilege Banking) เท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนดคือ ลูกค้าที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวมกันตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

  เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ลักษณะบัญชี

 • รับดอกเบี้ยสูง
 • รับดอกเบี้ยเงินฝากทุกเดือน
 • ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

สิทธิพิเศษ

 •  รับดอกเบี้ยแบบรายเดือน
 • ฝาก – ถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้งผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา
 • สามารถต่อสมุดเงินฝากได้ในทุกสาขาของธนาคารยูโอบี
 • สามารถถอนเงินผ่านบัตร ATM ได้สูงสุดวันละ 40,000 บาท (จันทร์-ศุกร์) หรือ 80,000 บาทในวันหยุด (เสาร์/อาทิตย์)
 • สามารถชำระค่าสินค้า และบริการได้ในวงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อวัน (รวมเงินสดจากการเบิกถอนจากตู้ ATM)
 • ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี
 • UOB Personal Internet Banking: บริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต 24 ชั่วโมง
 • การใช้บริการอื่น ๆ เหมือนบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป เช่น สามารถใช้บัตร ATM หรือ UOB Visa Debit / การโอนเงินระหว่างบัญชี / การหักชำระค่าบริการต่างๆ
 • ทำรายการได้ทุกสาขา ของธนาคาร ยูโอบี
 • ใช้เป็นบัญชีเพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภคได้

 

เงื่อนไข

 • สำหรับลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (Privilege Banking) เท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนดคือ ลูกค้าที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวมกันตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
 • สำหรับลูกค้ายูโอบี พรีวิเลจ แบงก์กิ้ง ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (ประเทศไทย) ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด
 • จำกีด 1 บัญชีออมทรัพย์ต่อคนเท่านั้น

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • บุคคลทั่วไป: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์) : สำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา และสำเนาสูติบัตรผู้เยาว์หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อผู้เยาว์

 

ค่าธรรมเนียม

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อ 1 บัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2558 เป็นต้นไป (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี กรณีที่เป็นลูกค้ายูโอบี พรีวิเลจ แบงค์กิ้ง)