บัญชี ยูโอบี แคร์โฟร์คิดส์

 • เงินออมอุ่นใจ เพื่อลูกรัก
  สร้างความอุ่นใจกับวันข้างหน้าของเจ้าตัวน้อย กับบัญชีเงินฝาก ประจำปลอดภาษียูโอบีแคร์โฟร์คิดส์ แผนการออมเงินที่มอบ ผลประโยชน์ให้ลูกน้อยสูงสุดถึง 2.4 ล้านบาท/คน

  เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ลักษณะบัญชี

 • เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000 – 25,000 บาทต่อเดือน และจะต้องฝากเท่ากันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยยอดเงินฝากรวมทั้งหมดไม่เกิน 600,000 บาท
 • สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่ 24, 36, 48 หรือ 60 เดือน
 • ชื่อบัญชี “บุตรโดยบิดา”  หรือ “บุตรโดยมารดา” หรือ “บุตรโดยบิดาและมารดา” เท่านั้น โดยถือว่าเงินฝากที่ได้นี้เป็นของบุตรผู้เยาว์

 

สิทธิพิเศษ

 • ประกันอุบัติเหตุ ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครองพ่อ (และ/หรือแม่) โดยมีลูกเป็นผู้รับ ผลประโยชน์ เปรียบเหมือนแผนทางการเงินที่สร้างความมั่นคงแก่ลูกน้อย
 •  วงเงินประกัน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ท่านจะต้องฝากต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ สูงถึง 1,200,000 บาทต่อบัญชี หรือสูงสุด 2,400,000 บาทต่อคน (รวมบัญชียูโอบีปลอด ภาษีทวีสิน)
 • รายได้จากดอกเบี้ย ...ไม่เสียภาษี
 • เมื่อครบกำหนดการฝาก ถ้าผู้ฝากมิได้แจ้งปิดบัญชี ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติ ด้วยระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน
 • สามารถฝากโดยการหักผ่านบัญชีออมทรัพย์ได้ โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการ โอนระหว่างบัญชี (รายได้จากดอกเบี้ยจากบัญชี ออมทรัพย์นี้จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี ตั้งแต่บาทแรก)

หมายเหตุ   : กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 70 ปี ณ วันที่ยื่นขอเปิดบัญชีจะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง

เงื่อนไข

 • บุตร 1 คนมีสิทธิ์เปิดบัญชีที่ได้รับการยกเว้นภาษี 1 คนต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ผู้ฝากจะต้องแจ้งเลขประจำตัวประชาชน ทั้งของบิดา และ/หรือมารดา และบุตรกับธนาคาร เพื่อรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี
 • ผู้ฝากจะต้องกรอกชื่อผู้รับผลประโยชน์ และเซ็นต์รับทราบลงในใบ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข การเปิดบัญชีเงินฝากประจำยูโอบีแคร์โฟร์คิดส์”

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุบุตร:  ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • บิดาและ/หรือมารดา:  สำเนาบัตรประชาชน
 • บุตร:  สำเนาสูติบัตรเด็ก หรือสำเนาทะเบียนบ้าน