บัญชี ยูโอบี แคร์โฟร์คิดส์

 • เงินออมอุ่นใจ เพื่อลูกรัก แผนการออมเงินที่มอบ ผลประโยชน์ให้ลูกน้อยสูงสุดถึง 1.18 ล้านบาทต่อบัญชี

  • ฝากประจำเท่ากันทุกเดือน ด้วยระยะเวลา 24, 36, 48 หรือ 60 เดือน โดยยอดเงินฝากรวมกันไม่เกิน 600,000 บาท

  • รายได้จากดอกเบี้ยไม่เสียภาษี

สิทธิพิเศษ

 • สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามความสะดวกของลูกค้า (24, 36, 48 หรือ 60 เดือน)
 • ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา 24 เดือน ของการฝากเงิน โดยไม่ต้อง เสียค่าเบี้ยประกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลก ด้วยวงเงิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ท่านจะต้องฝาก ต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือสูงสุดถึง 1,180,000 บาท ต่อบัญชี
 • ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ครบกำหนด

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท หากต้องการเปิดบัญชีมากกว่า 1,000 บาท จะต้องเพิ่มขึ้นช่วงละ 500 บาท
 • ผู้ฝากจะต้องฝากเท่ากันทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้งจนครบกำหนดการฝาก โดยยอดเงินฝากรวมทั้งหมดไม่เกิน 600,000 บาท
 • ชื่อบัญชี “บุตรโดยบิดา” หรือ “บุตรโดยมารดา” หรือ “บุตรโดยบิดาและมารดา” เท่านั้น โดยถือว่าเงินฝากที่ได้นี้เป็นของบุตรผู้เยาว์
 • บุตร 1 คนมีสิทธิ์เปิดบัญชีที่ได้รับการยกเว้นภาษี 1 คนต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ผู้ฝากจะต้องแจ้งเลขประจำตัวประชาชน ทั้งของบิดา และ/หรือมารดา และบุตรกับธนาคาร เพื่อรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี
 • ผู้ฝากจะต้องกรอกชื่อผู้รับผลประโยชน์ และเซ็นต์รับทราบลงในใบ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข การเปิดบัญชีเงินฝากประจำยูโอบีแคร์โฟร์คิดส์”
 • กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุน้อยกว่า 15 ปี จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง
 • เมื่อครบกำหนดการฝาก ถ้าผู้ฝากมิได้แจ้งปิดบัญชี ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติ ด้วยระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน
 • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปี จะต้องเปิดบัญชี "เพื่อ / โดย" เท่านั้น

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • ผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์) : สำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา และสำเนาสูติบัตรผู้เยาว์หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อผู้เยาว์

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่มีค่าธรรมเนียม
เอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

กรณีทุพพลภาพถาวร

 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • สำเนาใบมรณะบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและ ผู้รับประโยชน์
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • หนังสือรับรองการตาย
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • ต้นฉบับรายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา (กรณีเสียชีวิตระหว่างการรักษา)
 • ต้นฉบับใบรายงานการผ่าชันสูตรพลิกศพจากแพทย์ในกรณีจำเป็น
 • สำเนาใบคำขอเปิดบัญชีที่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียว เซฟวิ่ง ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย
 • ต้นฉบับ Statement ย้อนหลังตั้งแต่มกราคมของปีปัจจุบัน
 • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งสารพร้อมผู้จัดการมรดกลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ
 •  รายงานแพทย์ผู้ทําการรักษา
 • สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบานของเจ้าของบัญชีผู้เอาประกันภัย กรณีเป็นผู้เยาว์และยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ สําเนาสูติบัตร, สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์และสําเนาบตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองตามคําสั่งศาล ของผู้เยาว์
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • สําเนาบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีของเจ้าหน้าที่ตํารวจและผลการสอบสวนทางคดีเกิดเหตุ
 • ประวัติการรักษาตั้งแต่เริ่มแรกนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุจนถึงปัจจุบัน (O.P.D. Card และ I.P.D.Chart)
 • ผลฟีล์มเอ็กซเรย์และ ผลการตรวจทางรังสีต่างๆ รวมถึงผลการตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ภาพถ่ายเต็มตัว 1 ใบ (ที่สามารถมองเห็นอวัยวะที่ทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง หรือ อวัยวะที่สูญเสียได้)
 • ภาพถ่ายอวัยวะที่สูญเสียนั้นๆ 1-3 ท่า
 • สำเนาใบคำขอเปิดบัญชีที่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียว เซฟวิ่ง ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย
 • ต้นฉบับ Statement ย้อนหลังตั้งแต่มกราคมของปีปัจจุบัน
ขอบเขตความคุ้มครองและแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ

รายละเอียดขอบเขตความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุ

แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ เริ่มใช้ 18 มี.ค. 54

ช่องทางการติดต่อธนาคาร และ บริษัทประกันภัย
 • สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี 0 2285 1555
 • สอบถามข้อมูลเรื่องความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุที่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 1231