บัญชี ยูโอบี กระแสรายวัน

  • สะดวกสบายกับบัญชีที่จ่ายผ่านเช็คได้ ไม่ต้องพกเงินสดมากมายเวลาไปไหน ๆ

สิทธิพิเศษ

  • สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
  • สามารถฝาก หรือ ใช้เช็คถอนเงินได้ทุกสาขาของธนาคารยูโอบี
  • ใช้เป็นบัญชีเพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภคได้

เงื่อนไข

  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  2. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  3. บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี  ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร คลิ๊ก หรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • บุคคลธรรมดาต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นักธุรกิจ ผู้บริหาร และ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย)
  • นิติบุคคล (ในนาม บริษัท ธุรกิจเอกชน หรือ องค์กรทั่วไป ฯลฯ)

เอกสารประกอบการพิจารณา

  • บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน