ยูโอบี วีซ่า เดบิต วีแคร์ อันลิมิต

 • ผลิตภัณฑ์บัตรยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต ที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ

  ตั้งแต่อายุ 15 - 90 ปี ช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษากับสถานพยาบาลคู่สัญญา และให้ความคุ้มครองตลอด 24 ช.ม. ทั่วโลก โดย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ผลประโยชน์และเงื่อนไขความคุ้มครอง

*สมัครวันนี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
โดย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
บัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต*
สำหรับช่วงอายุ 15-55 ปี

บัตรเดบิต ยูโอบีวีแคร์ เอ็กซ์ตร้า อันลิมิต*
สำหรับช่วงอายุ 15-90 ปี

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ

100,000

500,000

2. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากการฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย

100,000

500,000

3. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

500,000

4. สูญเสียชีวิตขณะโดยสารยาน พาหนะสาธารณะ

200,000

1,000,000

5. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

10,000

30,000

ค่าบริการรายปี

799

1,699

คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet) คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet)
สำหรับบัตรเดบิต
ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต

คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet)
สำหรับบัตรเดบิต
ยูโอบี วีแคร์ เอ็กซ์ตร้า อันลิมิต

 
หมายเหตุ: ธนาคารยูโอบีในฐานะนายหน้าประกันภัยเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิตและนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดยมีบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ เป็นผู้รับประกัน และจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข, เอกสารนี้มิใช่สัญญากรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียดของเงื่อนไขสัญญาประกันภัย ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น ให้ถือตามที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย *ผู้ถือบัตรที่มีอายุมากกว่า 70 ปี บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้ความคุ้มครอง 70% ของทุนประกันภัย สำหรับความคุ้มครอง ข้อ 1, 2, 3, และ 4, ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารักษากับสถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • ลูกค้าได้รับความคุ้มครองทันที เมื่อสมัครบัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต/ วีแคร์ เอ็กซ์ตร้า อันลิมิต
 • สำหรับบัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต/ วีแคร์ เอ็กซ์ตร้า อันลิมิต : กรณีเข้ารักษาพยาบาลกับสถานพยาบาล คู่สัญญา และไม่ใช่คู่สัญญาภายในระยะเวลา 7 วันในเขตกรุงเทพฯ (ภายใน 14 วันในกรณี ต่างจังหวัด) หลังจากสมัครบัตรเดบิต ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 • ลูกค้าที่สำรองจ่าย จะได้รับเงินคืนภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
 • กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ขอให้ส่ง “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจาก อุบัติเหตุ” พร้อมส่งเอกสารประกอบ มายัง ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ชั้น 11 เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 หรือสาขา ของธนาคาร

หมายเหตุ
กรณีธนาคารฯไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปีในปีถัดไป ความคุ้มครองจะสิ้นสุดทันที

เอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ
 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • สำเนาใบมรณะบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและ ผู้รับประโยชน์
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • สำเนารายงานการันสูตรพลิกศพจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • ต้นฉบับใบรายงานการผ่าชันสูตรพลิกศพจากแพทย์ในกรณีจำเป็น
 • สำเนาบัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต/ วีแคร์
  เอ็กซ์ตร้า อันลิมิต (สำหรับบัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต/ วีแคร์ เอ็กซ์ตร้า อันลิมิต)
 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ต้นฉบับรายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่ออกทุกครั้งที่ทำการรักษา หากเป็นคนไข้ใน ต้องมีใบรายการแสดงการคิดเงินค่ารักษาพยาบาลด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชน* หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีรูปถ่ายออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น พร้อม สำเนาบัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต / วีแคร์
  เอ็กซ์ตร้า อันลิมิต (สำหรับบัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต / วีแคร์ เอ็กซ์ตร้า อันลิมิต)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ผูกกับบัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต / วีแคร์ เอ็กซ์ตร้า
  อันลิมิต

*กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่มีบัตรประชาชน สามารถใช้สำเนาสูจิบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านแทนได้

รายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญา

แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ

แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ

ติดต่อสอบถามข้อมูล / ข้อเสนอแนะ

 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 • โทรศัพท์ : 1231 กด 4 โทรสาร : 0 2695 0811 Email : info@thaivivat.co.th

ติดต่อฝ่ายสินไหม เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • ฝ่ายสินไหม
 • บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ มหาชน (จำกัด) 71 ถนนดินแดง แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สิทธิประโยชน์ของ บัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต

 • ทุนประกันความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้งสูงสุด 30,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
 • รักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากว่า 300 แห่ง
 • ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน/สอบถามยอดเงิน ผ่านตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool ทั้งในและข้ามเขต
 • โอนเงินต่างธนาคารด้วยบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เบิกถอนเงินสดได้สูงสุดถึงวันละ 100,000 บาท
 • สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร VISA หรือผ่านร้านค้าออนไลน์ได้ วงเงินรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน
 • สามารถใช้บัตรแตะ เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Contactless  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ contactless  โดยไม่ต้องกด PIN สำหรับรายการไม่เกิน 1,500 บาท
 • ฟรี ! ค่าธรรมเนียม เบิกถอนเงินสด / สอบถามยอดเงิน ได้จากตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบีที่อยู่ใน สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา
 • อายุ 15 ปีขึ้นไป (ณ วันสมัครบัตร)
 • มีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารยูโอบี

 

เงื่อนไขการสมัคร

 • 1 ท่าน มีบัตรประเภท Vcare ได้ 1 ใบ เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

คำเตือน
ธนาคารเป็นผู้เอาประกันภัยและจ่ายเบี้ยประกัน โดยผู้ถือบัตรเดบิตยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต/ วีแคร์ เอ็กซ์ตร้า อันลิมิต เป็นผู้รับประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกโดย บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์

การเปิดเผยค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

ในกรณีที่มีการใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้าบริการและ/ หรือเบิกถอนเงินสดเป็นสกุลเงินตราต่าง ประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตาม อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่ ธนาคารฯ เป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคารฯ ซึ่งอาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารฯถูกเรียกเก็บจริง ทั้งนี้ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงิน ต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารฯเป็นสมาชิกอยู่ อาจจะทำการแปลงค่าเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงยอดดังกล่าวเป็น สกุลเงินบาท เพื่อเรียกเก็บกับธนาคารฯ

ผู้ถือบัตร สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก:

 • กรณีบัตร VISA
  (http://corporate.visa.com/pd/ consumer_services/ consumer_ex_rates.jsp)
 • กรณีบัตร MasterCard
  (http://www.mastercard.com/us/ personal/en/cardholderservices/ currencyconversion/index.html)

นอกจากนี้ ธนาคารฯ จะคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ : ตั้งแต่ 1 ม.ค.61 เป็นต้นไป ธนาคารฯ ยกเลิกการให้คะแนนยูโอบี รีวอร์ด พลัส สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเดบิตยูโอบี ทุกประเภท ท่านยังคงสามารถใช้คะแนนสะสมปัจจุบันที่ท่านมีอยู่กับธนาคาร โดยคะแนนสะสมจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่มีการบันทึกรายการใช้จ่าย เพิ่มเติมโทร 0-2285-1555