บัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT

บัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT

จะใช้หรือจะเก็บในบัญชีเดียว รับดอกเบี้ยรวมโบนัสสูงสุด 1.25% ต่อปี
รับดอกเบี้ยโบนัสง่าย ๆ เพียงใช้จ่ายประจำวัน โอน รับเงิน จ่ายบิล หรือใช้บัตรเครดิต 4 ครั้งต่อเดือน

รับดอกเบี้ยรายเดือน

ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทำธุรกรรมผ่านแอป ฟรี

รับ e-Statement ย้อนหลังถึง 5 ปี

สะดวก เปิดบัญชีผ่านแอปได้ ไม่มีขั้นต่ำ ไม่ต้องไปธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขดอกเบี้ยโบนัส

รับดอกเบี้ยปกติ 0.40% ต่อปี ทุกยอดเงินฝาก

รับเพิ่มดอกเบี้ยโบนัส 0.85% (ต่อปี)

เมื่อทำธุรกรรมครบ 4 รายการต่อเดือน

พิเศษ ลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีกับธนาคาร รับโบนัส 6 เดือน

ลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคาร ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รับดอกเบี้ยโบนัสทันที เป็นระยะเวลา 6 เดือน

รายการธุรกรรมสำหรับดอกเบี้ยโบนัส

รับดอกเบี้ยโบนัส เพียงทำครบ 4 ธุรกรรม ลูกค้าสามารถเลือกทำธุรกรรมใด ๆ
ก็ได้จากตาราง “รายการธุรกรรมสำหรับดอกเบี้ยโบนัส” โดยต้องมีจำนวนเงินขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการธุรกรรม ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับดอกเบี้ยโบนัส

เงื่อนไขการนับรายการธุรกรรมสำหรับดอกเบี้ยโบนัส
chevron

เงื่อนไขการนับรายการธุรกรรมบัตรเครดิต/ บัตรเดบิต

 • ชื่อเจ้าของบัญชี ต้องเป็นชื่อเดียวกับบัตรเครดิต/บัตรเดบิตหลักเท่านั้น 
 • ธนาคารจะนับรายการใช้จ่ายทุกบัตรของเจ้าของบัญชี ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
 • ระบบจะนับรายการใช้จ่ายจากวันที่บันทึกรายการยอดใช้จ่ายของธนาคาร (posting date)
 • กรณีมีรายการคืนสินค้า/ รายการยกเลิก/ ยอดเงินคืนต่างๆ (ขั้นต่ำ 100 บาท ต่อรายการ) ธนาคารจะหักจำนวนรายการดังกล่าวออกจากจำนวนรายการธุรกรรมรวมของบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในเดือนที่มีการยกเลิกรายการดังกล่าว
 • บัตรที่ไม่นำมาคำนวณดอกเบี้ยโบนัส คือ บัตรเครดิตนิติบุคคล (Corporate Card)

เงื่อนไขการนับรายการธุรกรรมอื่น

 • รายการจ่ายบิลออนไลน์ หมายถึง การจ่ายบิลผ่านบริการ UOB TMRW, UOB Personal Internet Banking, และที่ตู้เอทีเอ็ม/ CDM ของธนาคารยูโอบี
 • การจ่ายบิลออนไลน์และบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ต้องเป็นการหักเงินจากบัญชี UOB ONE ACCOUNT เท่านั้น
 • กรณีที่ลูกค้าทำธุรกรรมใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/ จ่ายบิลออนไลน์/ ตัดบัญชีอัตโนมัติ/โอนเงินจากต่างธนาคาร/ โอนเงินเดือนเข้าบัญชี UOB ONE ACCOUNT ในวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งตรงกับวันเสาร์/อาทิตย์ หรือวันหยุดทำการของธนาคาร  ระบบจะนับเป็นรายการของเดือนถัดไป

ยอดใช้จ่ายที่ไม่นับเป็นธุรกรรมสำหรับดอกเบี้ยโบนัส

 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในหมวดกองทุนต่างๆ  รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ  ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า  ดอกเบี้ย  ค่าปรับ  ค่าธรรมเนียมทุกประเภท
 • การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct debit) เพื่อเข้าบัญชีทวีสินหรือบัญชีเงินฝากอื่นของธนาคาร รวมถึงการหักชำระหมวดกองทุนต่างๆ
 • การจ่ายบิลออนไลน์เพื่อชำระค่าต่อทะเบียนรถยนต์

เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย​
chevron
 1. ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย
  ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
  • ดอกเบี้ยปกติ   จ่ายวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้นๆ
  • ดอกเบี้ยโบนัส  จ่ายวันทำการที่ 2 ของเดือนถัดไป
   หมายเหตุ ธนาคารจะใช้อัตราดอกเบี้ยโบนัสตามประกาศของธนาคาร ณ วันทำการที่ 2 ของเดือน เพื่อคำนวณดอกเบี้ยโบนัสสำหรับยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนก่อนหน้า
 2. การจ่ายดอกเบี้ยโบนัสเมื่อเปิดบัญชีครั้งแรก
  • กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีในวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งตรงกับวันเสาร์/อาทิตย์ หรือวันหยุดทำการของธนาคาร จะไม่ได้รับดอกเบี้ยโบนัสในเดือนที่เปิดบัญชี
 3. วิธีการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน

  ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน คือ ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวัน เฉลี่ยในรอบ 1 เดือน

  ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน

  =

  ผลรวมของยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวัน


  จำนวนวันในเดือนนั้น*

  *กรณีเปิดบัญชีระหว่างเดือน ยอดเงินฝากเฉลี่ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันสุดท้ายของเดือน 

  ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ย

  วันที่ 16 มี.ค. ลูกค้าเปิดบัญชี 1,000 บาท และฝากเงินเพิ่มในวันที่ 21 มี.ค. 2,000 บาท (รวมเป็น 3,000 บาท) และคงเงินฝากไว้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 

  ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน

  =

  (1,000 บาท x 5 วัน ) + (3,000 บาท x 11 วัน )


  16 วัน

  =

  2,375 บาท

 4. วิธีการคำนวณดอกเบี้ย

  ให้ถือว่า 1  ปี มี 365 วัน

  จำนวนดอกเบี้ยปกติ

  =

  ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน x อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) x ระยะเวลาที่ฝากจริง (วัน)


  100 x 365

  จำนวนดอกเบี้ยปกติ

  =

  ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน x อัตราดอกเบี้ยโบนัส (ต่อปี) x ระยะเวลาที่ฝากจริง (วัน)


  100 x 365

  ตัวอย่าง การคำนวณกรณีที่ได้รับดอกเบี้ยโบนัส
  เดือน มิ.ย. ลูกค้ามียอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน  1,200,000 บาท และทำธุรกรรมครบ 4 รายการ ดอกเบี้ยของเดือน มิ.ย. ที่ลูกค้าจะได้รับ คำนวณดังนี้

  1) ดอกเบี้ยปกติ

  =

  1,200,000 x 0.40 x 30


  100 x 365

  =

  394.52 บาท

  2) ดอกเบี้ยโบนัส

  ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน (บาท) ดอกเบี้ยโบนัส (ต่อปี) ดอกเบี้ยโบนัส (บาท)
  0 – 1,000,000 0.85%

  1,000,000 x 0.85 x 30


  100 x 365

  = 698.63
  ส่วนที่เกิน 1,000,000 ขึ้นไป -   =  0
  รวมดอกเบี้ยโบนัส   698.63

   

  รวมจำนวนดอกเบี้ยที่จะได้รับ

   

   = ดอกเบี้ยปกติ + ดอกเบี้ยโบนัส = 394.52 + 698.63

   = 1,093.15 บาท

ตัวอย่างการนับจำนวนรายการธุรกรรม

ตัวอย่างที่ 1: ทำธุรกรรม 3 รายการ จะไม่ได้รับดอกเบี้ยโบนัส​
chevron
รายการธุรกรรม รายการที่เข้าเงื่อนไข
จ่ายบิลออนไลน์ค่าโทรศัพท์ 150 บาท
จ่ายบิลออนไลน์ค่าไฟฟ้า 75 บาท
ใช้บัตรเครดิตซื้อของ  5,000 บาท
ใช้บัตรเครดิตซื้อของ  100 บาท
โอนเงิน เข้าบัญชีจากธนาคารอื่น 10,000 บาท
รวมจำนวนรายการที่เข้าเงื่อนไข 3
ไม่ได้รับดอกเบี้ยโบนัส
รายการธุรกรรม รายการที่เข้าเงื่อนไข
จ่ายบิลออนไลน์ค่าโทรศัพท์ 150 บาท
จ่ายบิลออนไลน์ค่าไฟฟ้า 3,000 บาท
ใช้บัตรเครดิตซื้อของ  400 บาท
ใช้บัตรเครดิตซื้อของ  80 บาท
Direct Debit ตัดชำระเงินกู้บ้าน 8,000 บาท
ใช้เป็นบัญชีเงินเดือนมีเงินเข้า 20,000 บาท
รวมจำนวนรายการที่เข้าเงื่อนไข 5
การรับดอกเบี้ยโบนัส
รายการธุรกรรม รายการที่เข้าเงื่อนไข
รายการใช้บัตร
ใช้บัตรเครดิตซื้อของ 5,000 บาท
ใช้บัตรเครดิตซื้อของ 800 บาท
รายการยกเลิกบัตรเครดิต 200 บาท หักออกจากจำนวนรายการ
รายการยกเลิกบัตรเครดิต 50 บาท ไม่หัก เพราะยอดเงินไม่ถึงขั้นต่ำ
ใช้เป็นบัญชีเงินเดือนมีเงินเข้า 20,000 บาท
รวมจำนวนรายการใช้บัตร 1
รายการอื่น
จ่ายบิลออนไลน์ค่าโทรศัพท์ 150 บาท
จ่ายบิลออนไลน์ค่าไฟฟ้า  3,000 บาท
ใช้เป็นบัญชีเงินเดือนมีเงินเข้า 20,000 บาท
รวมจำนวนรายการที่เข้าเงื่อนไข 4
การรับดอกเบี้ยโบนัส

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี​
chevron
รายละเอียด เปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา

ประเภทลูกค้า

 • กรณีเปิดบัญชีผ่าน แอป UOB TMRW เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์
 • กรณีเปิดผ่านช่องทางสาขาธนาคารหรือช่องทางอื่น เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์

จำนวนบัญชี

 • บัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 • จำกัด 1 บัญชีต่อท่าน

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ

 • ขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่มีกำหนดจำนวนเงินสูงสุด สำหรับการเปิดบัญชี ณ สาขาของธนาคาร
 • ในกรณีเปิดบัญชีนอกสถานที่ หรือผ่านแอป UOB TMRW ธนาคารจะรับเปิดบัญชี 0 บาทเท่านั้น

บริการที่ต้องใช้คู่กับบัญชีเงินฝากไม่ประจำ

 • เนื่องจากบัญชีเงินฝากไม่ประจำ เป็นบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าจะต้องเปิดใช้บริการ UOB Personal Internet Banking (PIB) / UOB TMRW เพื่อทำรายการ และดูรายการเคลื่อนไหวบัญชี

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

การปิดบัญชีที่เปิดผ่านแอป UOB TMRW

 • สำหรับการเปิดบัญชีผ่านแอป UOB TMRW กรณีเปิดบัญชีเงินฝากเป็นจำนวนเงิน 0 บาท หากผู้ฝากไม่ทำรายการเคลื่อนไหว (ฝาก-ถอน) ภายในระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าว
 1. สำหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน และมียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี (บัญชีไม่เคลื่อนไหว (Dormant Account) คือ บัญชีที่ไม่มีรายการฝาก-ถอน-โอน-จ่าย ไม่รวมรายการอัตโนมัติจากระบบ เช่น Auto Direct Debit  มาเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน เมื่อถูกปรับเป็น “บัญชีไม่เคลื่อนไหว” ลูกค้าจะไม่สามารถทำรายการธุรกรรมธนาคารได้)
 2. การปรับสถานะของบัญชีจาก “บัญชีไม่เคลื่อนไหว” กลับมาเป็น “บัญชีปกติ” เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อสาขาเพื่อแสดงตนและทำรายการถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว
 3. ฝาก ถอน โอนข้ามเขต ข้ามธนาคาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร หรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร
 4. ยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีหลังเวลา 22.00 น. จะถูกนำไปคำนวณดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเฉลี่ยของวันถัดไป
 5. การหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 6. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

Q: จ่ายบิลออนไลน์ ทำผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ?
A: ลูกค้าสามารถจ่ายบิลออนไลน์ผ่านบริการ UOB TMRW, UOB Personal Internet Banking, และที่ตู้เอทีเอ็ม/ CDM ของธนาคารยูโอบีค่ะ

Q: การจ่ายบิลออนไลน์ สามารถชำระค่าอะไรได้บ้างคะ?
A: ชำระได้หลากหลายรายการ เช่น ชำระค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า เติมเงิน Easy Pass ยกเว้นการจ่ายบิลออนไลน์เพื่อชำระค่าต่อทะเบียนรถยนต์ โดยลูกค้าสามารถเข้าไปดูข้อมูลรายการเพิ่มเติมได้ที่ UOB TMRW และ UOB Personal Internet Banking ค่ะ

Q: สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) อย่างไร และสามารถชำระค่าอะไรได้บ้าง?
A: ลูกค้าสามารถสมัครบริการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชี UOB ONE ACCOUNT ทุกเดือน ได้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา หรือสมัครได้ที่ผู้ให้บริการค่ะ โดยสามารถหักเงินเพื่อชำระได้หลากหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น ชำระค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ชำระเงินกู้ เช่น เงินกู้บ้าน ทั้งนี้ ยกเว้นการหักเงินเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากอื่นของธนาคาร รวมถึงการหักชำระหมวดกองทุนต่างๆ ค่ะ

Q: จะใช้ UOB ONE ACCOUNT เป็นบัญชีเงินเดือนได้อย่างไร 
A: หากบริษัทของคุณลูกค้าใช้บัญชีเงินเดือนกับธนาคารยูโอบี ลูกค้าก็สามารถแจ้งความประสงค์ที่ HR ได้เลยค่ะ

ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการขอปิดบัญชีได้ที่ สาขาธนาคารที่ลูกค้าเปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ตามวันและเวลาทำการของสาขา

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการได้ที่
ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการ
ตรวจสอบข้อมูลสาขาและบริการที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ได้ที่นี่
  UOB TMRW

  บริการธนาคารดิจิทัล
  กับ UOB TMRW
  สมัครตอนนี้!

  ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

  ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

  ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

  ติดต่อเรา

  ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี