บัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT

รายละเอียดบัญชี

บัญชีที่เปลี่ยนการทำธุรกรรมธนาคาร ให้เป็นดอกเบี้ยสูง
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน คล่องตัวฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สะดวกในการเรียกดูข้อมูลบัญชีทางออนไลน์ รับ e-Statement ย้อนหลัง 5 ปี

รายละเอียดดอกเบี้ยและเงื่อนไขดอกเบี้ยโบนัส

อัตราดอกเบี้ยปกติ:  
เปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT รับดอกเบี้ย 0.25% (ต่อปี) ทุกยอดเงินฝาก
รับเพิ่มดอกเบี้ยโบนัส เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส

ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน
(บาท)
อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส (ต่อปี)
แบบที่ 1 แบบที่ 2

0 – 500,000

0.75% 1.25%

ส่วนที่เกิน 500,000 ขึ้นไป*

0.25% 0.25%

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่จะได้รับคือ 0.75%-0.25%  หรือ  1.25%-0.25% โดยขึ้นอยู่กับยอดเงินฝากเฉลี่ยของลูกค้า

เงื่อนไขดอกเบี้ยโบนัส

รับดอกเบี้ยรวมโบนัสแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 เมื่อทำธุรกรรมครบจำนวนรายการ ดังนี้

 • แบบที่ 1 เมื่อทำครบ 3 – 5 รายการต่อเดือน
 • แบบที่ 2 เมื่อทำครบ 6 รายการขึ้นไปต่อเดือน

โดยเลือกทำธุรกรรมใดก็ได้จากตาราง “รายการธุรกรรมสำหรับดอกเบี้ยโบนัส” โดยต้องมีจำนวนเงินขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการธุรกรรม ดังต่อไปนี้

รายการธุรกรรมสำหรับดอกเบี้ยโบนัส จำนวนเงินขั้นต่ำ / รายการ
จ่ายบิลออนไลน์ 100 บาท
ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต 100 บาท
บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) 100 บาท
รับโอนเงินเข้าบัญชีจากต่างธนาคาร 15,000 บาท
รับเงินเดือนเข้าบัญชี ผ่านระบบ payroll ของธนาคาร 15,000 บาท

พิเศษ ลูกค้าที่เปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป) และไม่เคยมีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รับดอกเบี้ยโบนัสแบบที่ 1 ทันที เป็นระยะเวลา 6 เดือน  และรับดอกเบี้ยโบนัสแบบที่ 2 เมื่อทำธุรกรรมเพิ่มอีก 3 รายการต่อเดือน

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับดอกเบี้ยโบนัส

เงื่อนไขการนับรายการธุรกรรมสำหรับดอกเบี้ยโบนัส
เงื่อนไขการนับรายการธุรกรรมบัตรเครดิต/ บัตรเดบิต

 • ชื่อเจ้าของบัญชี ต้องเป็นชื่อเดียวกับบัตรเครดิต/บัตรเดบิตหลักเท่านั้น 
 • ธนาคารจะนับรายการใช้จ่ายทุกบัตรของเจ้าของบัญชี ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
 • ระบบจะนับรายการใช้จ่ายจากวันที่บันทึกรายการยอดใช้จ่ายของธนาคาร (posting date)
 • กรณีมีรายการคืนสินค้า/ รายการยกเลิก/ ยอดเงินคืนต่างๆ (ขั้นต่ำ 100 บาท ต่อรายการ) ธนาคารจะหักจำนวนรายการดังกล่าวออกจากจำนวนรายการธุรกรรมรวมของบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในเดือนที่มีการยกเลิกรายการดังกล่าว
 • บัตรที่ไม่นำมาคำนวณดอกเบี้ยโบนัส คือ บัตรเครดิตนิติบุคคล (Corporate Card)

เงื่อนไขการนับรายการธุรกรรมอื่น

 • รายการจ่ายบิลออนไลน์ หมายถึง การจ่ายบิลผ่านบริการ UOB Mighty, UOB Personal Internet Banking, TMRW และที่ตู้เอทีเอ็ม/ CDM ของธนาคารยูโอบี
 • การจ่ายบิลออนไลน์และบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ต้องเป็นการหักเงินจากบัญชี UOB ONE ACCOUNT เท่านั้น
 • กรณีที่ลูกค้าทำธุรกรรมใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/ จ่ายบิลออนไลน์/ ตัดบัญชีอัตโนมัติ/โอนเงินจากต่างธนาคาร/ โอนเงินเดือนเข้าบัญชี UOB ONE ACCOUNT ในวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งตรงกับวันเสาร์/อาทิตย์ หรือวันหยุดทำการของธนาคาร  ระบบจะนับเป็นรายการของเดือนถัดไป

ยอดใช้จ่ายที่ไม่นับเป็นธุรกรรมสำหรับดอกเบี้ยโบนัส

 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในหมวดกองทุนต่างๆ  รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ  ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า  ดอกเบี้ย  ค่าปรับ  ค่าธรรมเนียมทุกประเภท
 • การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct debit) เพื่อเข้าบัญชีทวีสินหรือบัญชีเงินฝากอื่นของธนาคาร รวมถึงการหักชำระหมวดกองทุนต่างๆ
 • การจ่ายบิลออนไลน์เพื่อชำระค่าต่อทะเบียนรถยนต์
 1. ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย
  ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
  • ดอกเบี้ยปกติ   จ่ายวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้นๆ
  • ดอกเบี้ยโบนัส  จ่ายวันทำการที่ 2 ของเดือนถัดไป
   หมายเหตุ ธนาคารจะใช้อัตราดอกเบี้ยโบนัสตามประกาศของธนาคาร ณ วันทำการที่ 2 ของเดือน เพื่อคำนวณดอกเบี้ยโบนัสสำหรับยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนก่อนหน้า
 2. การจ่ายดอกเบี้ยโบนัสเมื่อเปิดบัญชีครั้งแรก
  • กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีในวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งตรงกับวันเสาร์/อาทิตย์ หรือวันหยุดทำการของธนาคาร จะไม่ได้รับดอกเบี้ยโบนัสในเดือนที่เปิดบัญชี
 3. วิธีการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน

  ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน คือ ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวัน เฉลี่ยในรอบ 1 เดือน

  ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน = ผลรวมของยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวัน

  จำนวนวันในเดือนนั้น*

  *กรณีเปิดบัญชีระหว่างเดือน ยอดเงินฝากเฉลี่ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันสุดท้ายของเดือน 

  ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ย

  วันที่ 16 มี.ค. ลูกค้าเปิดบัญชี 1,000 บาท และฝากเงินเพิ่มในวันที่ 21 มี.ค. 2,000 บาท (รวมเป็น 3,000 บาท) และคงเงินฝากไว้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 
  ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน = (1,000 บาท x 5 วัน ) + (3,000 บาท x 11 วัน )

  16 วัน
  = 2,375 บาท
 4. วิธีการคำนวณดอกเบี้ย

  ให้ถือว่า 1  ปี มี 365 วัน

  จำนวนดอกเบี้ยปกติ = ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน x อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) x ระยะเวลาที่ฝากจริง (วัน)

  100 x 365
  จำนวนดอกเบี้ยโบนัส = ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน x อัตราดอกเบี้ยโบนัส (ต่อปี) x ระยะเวลาที่ฝากจริง (วัน)

  100 x 365

  ตัวอย่าง การคำนวณกรณีที่ได้รับดอกเบี้ยโบนัสแบบที่ 1
  เดือน มิ.ย. ลูกค้ามียอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน  50,000 บาท และทำธุรกรรมครบ 3 รายการ ดอกเบี้ยของเดือน มิ.ย. ที่ลูกค้าจะได้รับ คำนวณดังนี้

  1) ดอกเบี้ยปกติ  =    550,000  x  0.25  x   30
  100  x  365
  = 10.27 บาท

  2) ดอกเบี้ยโบนัสแบบที่ 1

  ยอดเงินฝากเฉลี่ย (บาท) ดอกเบี้ยโบนัส (ต่อปี) ดอกเบี้ยโบนัส (บาท)

  0 - 500,000

  0.50% 50,000 x 0.50 x 30
  100 x  365
  = 20.54

  ส่วนที่เกิน  500,000 บาท ขึ้นไป

  -   = 0
  รวมดอกเบี้ยโบนัส 20.54

   

  รวมจำนวนดอกเบี้ยที่จะได้รับ =  ดอกเบี้ยปกติ + ดอกเบี้ยโบนัส   =  10.27 + 20.54
  =  30.81 บาท

   

  ตัวอย่าง การคำนวณกรณีที่ได้รับดอกเบี้ยโบนัสแบบที่ 2
  เดือน มิ.ย. ลูกค้ามียอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน 550,000 บาท และทำธุรกรรมครบ 6 รายการ ดอกเบี้ยของเดือน มิ.ย. ที่ลูกค้าจะได้รับ คำนวณดังนี้

  1) ดอกเบี้ยปกติ  =    550,000  x  0.25  x   30
  100  x  365
  113.01 บาท

  2) ดอกเบี้ยโบนัสแบบที่ 2

  ยอดเงินฝากเฉลี่ย (บาท) ดอกเบี้ยโบนัส (ต่อปี) ดอกเบี้ยโบนัส (บาท)

  0 - 500,000

  1.00% 500,000 x 1.00 x 30
  100 x  365
  = 410.95

  ส่วนที่เกิน  500,000 บาท ขึ้นไป

  -   = 0
  รวมดอกเบี้ยโบนัส 410.95

   

  รวมจำนวนดอกเบี้ยที่จะได้รับ =  ดอกเบี้ยปกติ + ดอกเบี้ยโบนัส   =  113.01 + 410.95
  =  523.96 บาท

ตัวอย่างที่ 1: ทำธุรกรรมไม่ถึง 3 รายการ จะไม่ได้รับดอกเบี้ยโบนัส

รายการธุรกรรม รายการที่เข้าเงื่อนไข
จ่ายบิลออนไลน์ค่าโทรศัพท์ 150 บาท
จ่ายบิลออนไลน์ค่าไฟฟ้า 75 บาท
ใช้บัตรเครดิตซื้อของ 5,000 บาท
โอนเงิน เข้าบัญชีจากธนาคารอื่น 10,000 บาท
รวมจำนวนรายการที่เข้าเงื่อนไข 2
การรับดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 1

ตัวอย่างที่ 2: ทำธุรกรรมครบ  6 รายการ ได้รับดอกเบี้ยโบนัสแบบที่ 2

รายการธุรกรรม รายการที่เข้าเงื่อนไข
จ่ายบิลออนไลน์ค่าโทรศัพท์ 150 บาท
จ่ายบิลออนไลน์ค่าไฟฟ้า 3,000 บาท
ใช้บัตรเครดิตซื้อของ 400 บาท
ใช้บัตรเครดิตซื้อของ 30 บาท
โอนเงิน เข้าบัญชีจากธนาคารอื่น 16,000 บาท
Direct Debit ตัดชำระเงินกู้บ้าน 8,000 บาท
ใช้เป็นบัญชีเงินเดือนมีเงินเข้า 20,000 บาท
รวมจำนวนรายการที่เข้าเงื่อนไข 6
การรับดอกเบี้ยโบนัส ✔ แบบที่ 2

ตัวอย่างที่ 3: ซื้อสินค้า และมีรายการยกเลิกบัตรเครดิต

รายการธุรกรรม รายการที่เข้าเงื่อนไข
ใช้บัตรเครดิตซื้อของ 5,000 บาท
ใช้บัตรเครดิตซื้อของ 800 บาท
รายการยกเลิกบัตรเครดิต 200 บาท หักออกจากจำนวนธุรกรรมบัตร
รายการยกเลิกบัตรเครดิต 50 บาท ไม่หัก เพราะยอดเงินไม่ถึงขั้นต่ำ
รวมจำนวนรายการใช้บัตร 1
รายการอื่น  
จ่ายบิลออนไลน์ค่าโทรศัพท์ 150 บาท
จ่ายบิลออนไลน์ค่าไฟฟ้า  3,000 บาท
รวมจำนวนรายการที่เข้าเงื่อนไข 3
การรับดอกเบี้ยโบนัส ✔ แบบที่ 1

 

รายละเอียด เปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา
ประเภทลูกค้า
 • บุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
จำนวนบัญชี
 • บัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 • จำกัด 1 บัญชีต่อท่าน
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
 • ไม่มีกำหนด
บริการที่ต้องใช้คู่กับบัญชี ONE ACCOUNT
 • ลูกค้าจะต้องเปิดใช้บริการ UOB Mighty/ UOB Personal Internet Banking เพื่อดูรายการเคลื่อนไหวบัญชี  เนื่องจากบัญชีนี้ไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • ลูกค้าสามารถเรียกดูรายการเคลื่อนไหวบัญชี ในรูปแบบ “e-Statement” ผ่านบริการ UOB Mighty/ UOB Personal Internet Banking สูงสุด 5 ปีย้อนหลัง
เอกสารประกอบการพิจารณา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 1. สำหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน และมียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี (บัญชีไม่เคลื่อนไหว คือ บัญชีที่ไม่มีรายการฝาก-ถอน-โอน-จ่าย ไม่รวมรายการอัตโนมัติจากระบบ เช่น Auto Direct Debit  มาเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน)
 2. การปรับสถานะของบัญชีจาก “บัญชีไม่เคลื่อนไหว” กลับมาเป็น “บัญชีปกติ” เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อสาขาเพื่อแสดงตนและทำรายการถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว
 3. ฝาก ถอน โอนข้ามเขต ข้ามธนาคาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร คลิ๊กหรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร
 4. การหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 5. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 

Q: จ่ายบิลออนไลน์ ทำผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ?
A: ลูกค้าสามารถจ่ายบิลออนไลน์ผ่านบริการ UOB Mighty, UOB Personal Internet Banking, TMRW และที่ตู้เอทีเอ็ม/ CDM ของธนาคารยูโอบีค่ะ

Q: การจ่ายบิลออนไลน์ สามารถชำระค่าอะไรได้บ้างคะ?
A: ชำระได้หลากหลายรายการ เช่น ชำระค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า เติมเงิน Easy Pass ยกเว้นการจ่ายบิลออนไลน์เพื่อชำระค่าต่อทะเบียนรถยนต์ โดยลูกค้าสามารถเข้าไปดูข้อมูลรายการเพิ่มเติมได้ที่ UOB Mighty, UOB Personal Internet Banking และTMRW ค่ะ

Q: สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) อย่างไร และสามารถชำระค่าอะไรได้บ้าง?
A: ลูกค้าสามารถสมัครบริการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชี UOB ONE ACCOUNT ทุกเดือน ได้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา หรือสมัครได้ที่ผู้ให้บริการค่ะ โดยสามารถหักเงินเพื่อชำระได้หลากหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น ชำระค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ชำระเงินกู้ เช่น เงินกู้บ้าน ทั้งนี้ ยกเว้นการหักเงินเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากอื่นของธนาคาร รวมถึงการหักชำระหมวดกองทุนต่างๆ ค่ะ

Q: จะใช้ UOB ONE ACCOUNT เป็นบัญชีเงินเดือนได้อย่างไร 
A: หากบริษัทของคุณลูกค้าใช้บัญชีเงินเดือนกับธนาคารยูโอบี ลูกค้าก็สามารถแจ้งความประสงค์ที่ HR ได้เลยค่ะ

 • กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ผ่านช่องทางสาขาธนาคาร ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอปิดบัญชีที่สาขาธนาคารที่ลูกค้าเปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ตามวันและเวลาทำการของสาขา
 • กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ที่สาขาธนาคารตามที่ท่านเลือกไว้ใช้เป็นบัญชีอ้างอิงในการขอเปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT  ผ่าน UOB Personal Internet Banking ไว้ตามวัน และเวลาทำการของสาขา

ดาวน์โหลด UOB Mighty

Download and login to UOB Mighty today.

ขั้นตอนการดาวน์โหลดเพื่อใช้งาน UOB Mighty

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ที่สาขา และดาวน์โหลด UOB Mighty ด้วยตนเองในภายหลัง สามารถดูขั้นตอนการดาวน์โหลดและใช้บริการได้จากวิดีโอนี้

 

ขั้นตอนการดูข้อมูลบัญชี UOB ONE ACCOUNT และ e-Statement บน UOB Mighty

ศึกษาขั้นตอนการดูข้อมูลบัญชีและ e-Statement รายเดือน รวมถึงฟังก์ชั่นช่วยนับจำนวนรายการธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขเพื่อดอกเบี้ยโบนัสของบัญชี UOB ONE ACCOUNT บน UOB Mighty ได้จากวิดีโอด้านล่างนี้ หรือคลิก คู่มือการดูข้อมูลบัญชี UOB ONE ACCOUNT