บัญชีออมทรัพย์ดอกดี UOB ONE ACCOUNT ที่นี่ที่เดียว

บัญชีที่สามารถเปลี่ยนยอดใช้จ่าย และยอดเงินฝากให้เป็นโอกาสในการรับดอกเบี้ยสูง เพียงสมัครพร้อมกับบริการ UOB Personal Internet Banking

รายละเอียดดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยปกติ: เปิดบัญชีออมทรัพย์
UOB ONE ACCOUNT รับอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 0.25% ทุกเดือน

 1. มียอดเงินฝากเฉลี่ยตามที่ธนาคารกำหนด
 2. มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและ/หรือบัตรเดบิต ซึ่งเป็นบัตรหลัก ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนปฏิทิน
 1. มียอดเงินฝากเฉลี่ยตามที่ธนาคารกำหนด
 2. มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและ/หรือบัตรเดบิต ซึ่งเป็นบัตรหลัก ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนปฏิทิน
 3. มีรายการชำระบิลออนไลน์ จากบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป ผ่านทาง UOB Personal Internet Banking (PIB)/ Mighty หรือใช้บัญชี UOB ONE ACCOUNT เป็นบัญชีเงินเดือน โดยมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 1. ยอดใช้จ่ายสุทธิของบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม หรือมีบัตรหลักหลายใบ จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก
 2. ไม่นับรวมบัตรเครดิตนิติบุคคลล (Corporate Card)
 3. การนับยอดใช้จ่าย จะนับจากวันที่บันทึกรายการยอดใช้จ่าย (Posting Date) เท่านั้น
 4. ยอดใช้จ่าย ที่นำมาคำนวณดอกเบี้ยพิเศษนี้ ไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดกองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสินค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 5. การคำนวณอัตราดอกเบี้ย
  1. อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) คิดจาก
  2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี ) คิดจาก
 6. การจ่ายดอกเบี้ย
  • ธนาคารจะคำนวณ ดอกเบี้ยปกติรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
  • ธนาคารจะคำนวณ ดอกเบี้ยพิเศษรายเดือน และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าทุกวันทำการที่ 2 ของเดือนถัดไป
 7. ในการคำนวณดอกเบี้ยที่อัตราพิเศษในเดือนใดๆ ก็ตามสำหรับบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะคำนวณจากยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่ประสงค์จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษภายในเดือนใดก็ตามจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ครบถ้วนภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนเดียวกันนั้น จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • ในกรณีที่ลูกค้าปฏิบัติครบตามเงื่อนไขในวันสุดท้ายของเดือนซึ่งตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์ และ/หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ธนาคารจะถือว่าลูกค้าปฏิบัติครบตามเงื่อนไขนั้น ในเดือนถัดไปเพื่อการคำนวณดอกเบี้ยอัตราพิเศษ
รายละเอียด เปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา เปิดบัญชีผ่านช่องทาง Personal Internet Banking (PIB)
ประเภทลูกค้า
 • บุคคลธรรมดา
 • บุคคลธรรมดา
อายุขั้นต่ำ
 • ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
จำนวนบัญชี
 • 1 บัญชีต่อ 1 ท่าน และ ต้องไม่เป็นบัญชีร่วม
 • 1 บัญชีต่อ 1 ท่าน และ ต้องไม่เป็นบัญชีร่วม
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
 • ไม่กำหนดเงินฝากขั้นต่ำ
 • ไม่กำหนดเงินฝากขั้นต่ำ
บริการที่ต้องใช้คู่กับบัญชี ONE ACCOUNT
 • ลูกค้าจะต้องสมัครใช้บริการ UOB Personal Internet Banking (PIB) เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชีในรูปแบบ E-statement ผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) เนื่องจากบัญชีนี้ไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน กับธนาคารยูโอบีก่อน เพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้า
 • ลูกค้าจะต้องสมัครใช้บริการ UOB Personal Internet Banking (PIB) เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชีในรูปแบบ E-statement ผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) เนื่องจากบัญชีนี้ไม่มีสมุดคู่ฝาก
ช่องทางการสมัครบัตรเดบิต/บัตรเครดิต1
 • สาขาของธนาคาร
-
วิธีการเพิ่มบัญชี ONE ACCOUNT บน PIB สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ PIB อยู่แล้ว
 • สามารถเพิ่มบัญชี UOB ONE ACCOUNT บน PIB โดยเลือกเมนู “เพิ่มบัญชี” ในวันทำการถัดไปหลังจากวันที่เปิดบัญชี
สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี ONE Account พร้อมสมัคร PIB ใหม่
 • เมื่อลูกค้าได้รับ User และ Password2 เพื่อเข้าใช้บริการ PIB เรียบร้อยแล้ว บัญชี UOB ONE Account จะปรากฎบน PIB โดยอัตโนมัติ
 • ลูกค้าจะเห็นบัญชี UOB ONE ACCOUNT บน PIB วันทำการถัดไปหลังจากวันเปิดบัญชี โดยอัตโนมัติ

 

1เพื่อใช้เบิกถอนเงินจากบัญชี ONE Account 
2เงื่อนไขของการสมัคร UOB Personal Internet Banking (UOB PIB)

 • ท่านจะได้รับ User ทาง E-Mail ของท่านภายในวันทำการถัดไป
 • ท่านจะได้รับ Password ทาง ไปรษณีย์ ของท่านภายใน 7 วันทำการ
 1. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ เรื่องเปิดบัญชีเงินฝาก เช่น วิธีการคำนวณดอกเบี้ย วิธีการจ่ายดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียม วิธีการในการปฏิบัติเมื่อพบข้อผิดพลาดจากการฝาก/ถอน ความรับผิดของเจ้าของบัญชี ความรับผิดของธนาคารต่อเจ้าของบัญชี การปิดบัญชีเงินฝาก และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 2. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 3. เงื่อนไขการใช้บัตรเดบิตและ/หรือบัตรเครดิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเดบิต และ/หรือ บัตรเครดิต
 4. เงื่อนไขการสมัครหรือใช้บริการ UOB Personal Internet Banking ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้การใช้บริการ UOB Personal Internet Banking
 5. บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร คลิ๊ก หรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร
 6. คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet)

1. เปิดบัญชี

Q: ต้องสมัครอะไรบ้างคะ
A: เปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT
พร้อมสมัครบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต และสมัคร Personal Internet Banking (PIB) ค่ะ

Q: ต้องมี PIB ด้วยหรือคะ
A: PIB มีเพื่อคุณลูกค้าใช้ตรวจสอบรายการเดินบัญชี และดู E-statement รายเดือนย้อนหลังได้ถึง 5 ปีค่ะ

Q: เปิดบัญชีขั้นต่ำ เท่าไหร่คะ
A: เท่าไหร่ก็ได้ค่ะ ไม่กำหนด

2. ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ตั้งแต่ 5,000 บาท/เดือน

Q: นับยอดใช้จ่ายยังไงคะ ต้องผูกบัตรเครดิต/เดบิตกับบัญชีด้วยมั๊ยคะ
A: ไม่ต้องผูกบัญชีค่ะ ระบบจะนับยอดใช้จ่ายอัตโนมัติค่ะ

Q: ยอดของบัตรหลักและบัตรเสริมนับรวมมั๊ยคะ
A: นับรวมค่ะ โดยระบบจะนับยอดสุทธิของบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม หรือถ้าคุณลูกค้ามีบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักค่ะ

3. ทางเลือกที่ 1 จ่ายบิลออนไลน์ 2 บิล/เดือน ผ่านบัญชี UOB ONE ACCOUNT

ทางเลือกที่ 2 เปลี่ยนบัญชี UOB ONE ACCOUNT เป็นบัญชีเงือนเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท

Q: จ่ายบิลผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ
A: Mobile Banking และ Internet Banking ค่ะ

Q: จ่ายบิลออนไลน์อะไรได้บ้าง ขั้นต่ำเท่าไหร่คะ
A: ชำระได้หลากหลาย และไม่มีขั้นต่ำในการจ่ายบิล เช่น ค่าบัตรเครดิต UOB และธนาคารอื่นๆ
ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟ เติมเงิน Easy Pass โดยคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PIB และ Mighty ค่ะ

Q: จะใช้ UOB ONE ACCOUNT เป็นบัญชีเงินเดือนยังไง
A: หากบริษัทของคุณลูกค้าใช้บัญชีเงินเดือนกับ UOB ก็สามารถแจ้ง HR ได้เลยค่ะ

ตัวอย่างที่ 1. กรณีมีมากกว่า 1 บัตรหลัก จะนับยอดใช้จ่ายทุกบัตรรวมกัน

Scenario Jan-18 Feb-18 Mar-18
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร (บาท)      
- บัตรหลัก 1 3,000 1,500 0
- บัตรหลัก 2 2,500 0 0
บัตรเสริม 1 1,000 0 5,000
รวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตร (บาท) 6,500 1,500 5,000
หักรายการที่ถูกยกเลิก 0 0  
รวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรสุทธิ (บาท) 6,500 1,500 5,000
การรับดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 1

 

ตัวอย่างที่ 2. ซื้อสินค้า & ยกเลิกรายการในเดือนเดียวกัน

บัตรหลัก 1 ซื้อสินค้า 50,000 บาท ในเดือนมกราคม และทำรายการยกเลิกในเดือนเดียวกัน เพื่อเปลี่ยนเป็นการผ่อนชำระรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 5 เดือนแทน

Scenario Jan-18 Feb-18 Mar-18
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร (บาท)      
- บัตรหลัก 1 50,000 10,000 10,000
- บัตรหลัก 2 2,500   3,000
บัตรเสริม 1      
รวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตร (บาท) 52,500 10,000 13,000
หักรายการที่ถูกยกเลิก -50,000    
รวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรสุทธิ (บาท) 2,500 10,000 13,000
การรับดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 1

 

ตัวอย่างที่ 3. ซื้อสินค้า & ยกเลิกรายการในเดือนถัดไป

บัตรหลัก 1 ซื้อสินค้า 50,000 บาท ในเดือนมกราคม และทำรายการยกเลิก 50,000 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเปลี่ยนเป็นการผ่อนชำระรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 5 เดือนแทน

Scenario Jan-18 Feb-18 Mar-18
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร (บาท)      
- บัตรหลัก 1 50,000 10,000 10,000
- บัตรหลัก 2 2,500   3,000
บัตรเสริม 1      
รวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตร (บาท) 52,500 10,000 13,000
หักรายการที่ถูกยกเลิก 0 -50,000  
รวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรสุทธิ (บาท) 52,500 -40,000 13,000
การรับดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 1
 • ผ่าน UOB Personal Internet Banking (PIB): บริการโอนเงิน ตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวในบัญชี การชำระค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจำนวนครั้ง และยอดเงินสูงสุดที่ให้บริการแต่ละวัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการ UOB Personal Internet Banking
 • ผ่านสาขาธนาคาร: บริการฝากถอน โอนเงิน ตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวในบัญชีการชำระค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ได้ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและยอดเงินสูงสุดในแต่ละวัน
 • ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร: บริการถอน โอนเงิน จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อสมัครบริการบัตรเดบิตโดยจำนวนครั้งและยอดเงินสูงสุดที่ให้บริการ
  แต่ละวัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขบัตรเดบิต
 • กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ผ่านช่องทางสาขาธนาคาร ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอปิดบัญชีที่สาขาธนาคารที่ลูกค้า
  เปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ได้ตามวันและเวลาทำการของสาขา
 • กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ที่สาขาธนาคารตามที่ท่านเลือกไว้ใช้เป็นบัญชีอ้างอิงในการขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT
  ผ่าน UOB Personal Internet Banking ไว้ตามวัน และเวลาทำการของสาขา