บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยดี UOB ONE ACCOUNT

เงื่อนไขปัจจุบัน

บัญชีที่สามารถเปลี่ยนยอดใช้จ่าย และยอดเงินฝากให้เป็นโอกาสในการรับดอกเบี้ยสูง เพียงสมัครพร้อมกับบริการ UOB Personal Internet Banking หรือ UOB Mighty

รายละเอียดดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยปกติ:  
เปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 0.25% (ต่อปี) ทุกเดือน
รับเพิ่มดอกเบี้ยโบนัส เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด  ดังต่อไปนี้

อัตราดอกเบี้ยโบนัสแบบที่ 1

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยโบนัส แบบที่ 1

 • มียอดใช้จ่ายสุทธิผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิตยูโอบี ตั้งแต่ 5,000 บาทต่อเดือนปฏิทิน
ยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส (ต่อปี)
0 – 500,000 0.75%
ส่วนที่เกิน 500,000 ขึ้นไป* 0.25%

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่จะได้รับคือ 0.75% -0.25%  โดยขึ้นอยู่กับยอดเงินฝากเฉลี่ยของลูกค้า

อัตราดอกเบี้ยโบนัสแบบที่ 2

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยโบนัส แบบที่ 2

 1. มียอดใช้จ่ายสุทธิผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิตยูโอบี ตั้งแต่ 5,000 บาทต่อเดือนปฏิทิน และ
 2. เลือกทำเพียง 1 ทางเลือก จาก 2 ทางเลือก ดังต่อไปนี้
  ทางเลือกที่ 1 จ่ายบิลออนไลน์ตั้งแต่ 2 รายการต่อเดือน  โดยหักจากบัญชี UOB ONE ACCOUNT ผ่านบริการ UOB Personal Internet Banking หรือ UOB Mighty หรือ ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร   หรือ
  ทางเลือกที่ 2  ใช้บัญชี UOB ONE ACCOUNT เป็นบัญชีเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร โดยมียอดเงินเดือนผ่านบัญชี  ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
ยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส (ต่อปี)
0 – 500,000 1.25%
ส่วนที่เกิน 500,000 ขึ้นไป** 0.25%

       **อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่จะได้รับคือ 1.25% -0.25% โดยขึ้นอยู่กับยอดเงินฝากเฉลี่ยของลูกค้า

 1. ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย
  ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
  • ดอกเบี้ยปกติ   จ่ายวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้นๆ
  • ดอกเบี้ยโบนัส  จ่ายวันทำการที่ 2 ของเดือนถัดไป
   หมายเหตุ ธนาคารจะใช้อัตราดอกเบี้ยโบนัสตามประกาศของธนาคาร ณ วันทำการแรกของเดือน เพื่อคำนวณดอกเบี้ยโบนัสสำหรับยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนก่อนหน้า
 2. เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยโบนัส
  • กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีในวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งตรงกับวันเสาร์/อาทิตย์ หรือวันหยุดทำการของธนาคาร จะไม่ได้รับดอกเบี้ยโบนัสในเดือนที่เปิดบัญชี
  • ในกรณีที่ลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิตยูโอบี หรือจ่ายบิลออนไลน์ในวันสุดท้ายของเดือนซึ่งตรงกับวันเสาร์/อาทิตย์ หรือวันหยุดทำการของธนาคาร ระบบจะนับเป็นรายการของเดือนถัดไป
 3. วิธีการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน

  ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน คือ ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวัน เฉลี่ยในรอบ 1 เดือน

  ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน = ผลรวมของยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวัน

  จำนวนวันในเดือนนั้น*

  *กรณีเปิดบัญชีระหว่างเดือน ยอดเงินฝากเฉลี่ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันสุดท้ายของเดือน

  ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ย

  วันที่ 16 มี.ค. ลูกค้าเปิดบัญชี 1,000 บาท และฝากเงินเพิ่มในวันที่ 21 มี.ค. 2,000 บาท (รวมเป็น 3,000 บาท) และคงเงินฝากไว้ถึงวันที่ 31 มี.ค.
  ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน = (1,000 บาท x 5 วัน ) + (3,000 บาท x 11 วัน )

  16 วัน
  = 2,375 บาท
 4. วิธีการคำนวณดอกเบี้ย

  ให้ถือว่า 1  ปี มี 365 วัน

  จำนวนดอกเบี้ยปกติ = ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน x อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) x ระยะเวลาที่ฝากจริง

  100 x 365
  จำนวนดอกเบี้ยโบนัสิ = ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน x อัตราดอกเบี้ยโบนัส (ต่อปี) x ระยะเวลาที่ฝากจริง

  100 x 365

  ตัวอย่าง การคำนวณกรณีที่ได้รับดอกเบี้ยโบนัส
  เดือน มิ.ย. ลูกค้ามียอดเงินฝากเฉลี่ย 550,000 บาท และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิตยูโอบี รวมทั้งมีการจ่ายบิลออนไลน์ครบ 2 ครั้งตามเงื่อนไขการได้รับดอกเบี้ยโบนัส แบบที่ 2
  ดอกเบี้ยของเดือน มิ.ย. ที่ลูกค้าจะได้รับ คำนวณดังนี้

  1) ดอกเบี้ยปกติ  =    550,000  x  0.25  x   30
  100  x  365
  = 113.01 บาท

  2) ดอกเบี้ยโบนัสแบบที่ 2

  ยอดเงินฝากเฉลี่ย (บาท) ดอกเบี้ยโบนัส (ต่อปี) ดอกเบี้ยโบนัส (บาท)

  0 - 500,000

  1.00%
  = 500,000 x 1.00
  100
  x 30
  365
  = 410.95

  ส่วนที่เกิน  500,000 บาท ขึ้นไป

  -   = 0
  รวมดอกเบี้ยโบนัส 410.95

   

  รวมจำนวนดอกเบี้ยที่จะได้รับ =  ดอกเบี้ยปกติ + ดอกเบี้ยโบนัส   =  113.01 + 410.95
  =  523.96 บาท
รายละเอียด เปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา
ประเภทลูกค้า
 • บุคคลธรรมดา
อายุขั้นต่ำ
 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
จำนวนบัญชี
 • บัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 • จำกัด 1 บัญชีต่อท่าน
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
 • ไม่มีกำหนด
บริการที่ต้องใช้คู่กับบัญชี ONE ACCOUNT
 • ลูกค้าจะต้องเปิดใช้บริการ UOB Personal Internet Banking (PIB) หรือ UOB Mighty เพื่อทำรายการ และดูรายการเคลื่อนไหวบัญชี 
 • ลูกค้าสามารถเรียกดูรายการเคลื่อนไหวบัญชี ในรูปแบบ “e-Statement” ผ่านบริการ UOB PIB สูงสุด 5 ปีย้อนหลัง

หมายเหตุ
บัญชี UOB ONE ACCOUNT จะปรากฎบน UOB PIB/ UOB Mighty ในวันถัดไปนับจากวันเปิดบัญชี (กรณีเปิดบัญชี ในวันเสาร์/อาทิตย์ หรือวันหยุดทำการของธนาคาร บัญชี UOB ONE ACCOUNT จะปรากฏบน UOB PIB/ UOB Mighty ภายใน 2 วันทำการถัดไป)

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เงื่อนไขการนับยอดใช้จ่ายสุทธิผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต

 • ชื่อเจ้าของบัญชี ต้องเป็นชื่อเดียวกับบัตรเดบิต/บัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายสุทธิทุกบัตรเดบิต/บัตรเครดิตของเจ้าของบัญชี UOB ONE ACCOUNT กรณีมีบัตรเสริม ระบบจะนับยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมรวมเข้ากับบัตรหลัก
 • กรณีมีรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง ธนาคารจะหักยอดที่ถูกยกเลิกออกจากยอดใช้จ่ายของเดือนที่มีการยกเลิกรายการใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อคำนวณยอดใช้จ่ายสุทธิ
 • บัตรที่ไม่นำมาคำนวณดอกเบี้ยโบนัส คือ บัตรเครดิตนิติบุคคล (Corporate Card)
 • การนับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต ระบบจะนับจากวันที่บันทึกรายการยอดใช้จ่ายของธนาคาร (posting date) 
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณดอกเบี้ยโบนัส ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในหมวดกองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมทุกประเภท
 1. สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ เรื่องเปิดบัญชีเงินฝาก เช่น วิธีการคำนวณดอกเบี้ย วิธีการจ่ายดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียม วิธีการในการปฏิบัติเมื่อพบข้อผิดพลาดจากการฝาก/ถอน  ความรับผิดของเจ้าของบัญชี ความรับผิดของธนาคารต่อเจ้าของบัญชี การปิดบัญชีเงินฝาก และเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 2. เงื่อนไขการใช้บัตรเดบิต และ/หรือ บัตรเครดิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเดบิต และ/หรือ บัตรเครดิต
 3. เงื่อนไขการสมัครหรือใช้บริการ UOB Personal Internet Banking (PIB)/ UOB Mighty ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ UOB PIB/ UOB Mighty
 4. สำหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน และมียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี (บัญชีไม่เคลื่อนไหว คือ บัญชีที่ไม่มีรายการฝาก-ถอน-โอน-จ่าย ไม่รวมรายการอัตโนมัติจากระบบ เช่น  Auto Direct Debit  มาเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน)
 5. การปรับสถานะของบัญชีจาก “บัญชีไม่เคลื่อนไหว” กลับมาเป็น “บัญชีปกติ” เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อสาขาเพื่อแสดงตนและทำรายการถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว
 6. ฝาก ถอน โอนข้ามเขต ข้ามธนาคาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร คลิก หรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร
 7. การหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 8. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 9. คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet)

1. เปิดบัญชี

Q: ต้องสมัครผลิตภัณฑ์อื่นหรือไม่คะ
A: เนื่องจากบัญชี UOB ONE ACCOUNT ไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าต้องสมัครใช้บริการ UOB Personal Internet Banking (PIB) หรือ UOB Mighty เพื่อดูรายการเคลื่อนไหวบัญชีค่ะ และเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยโบนัส แนะนำให้เปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT พร้อมสมัครบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตค่ะ

Q: ต้องมี Internet Banking ด้วยหรือคะ
A: เพื่อคุณลูกค้าใช้ตรวจสอบรายการเดินบัญชี และดู e-Statement รายเดือนย้อนหลังได้ถึง 5 ปีค่ะ

Q: เปิดบัญชีขั้นต่ำ เท่าไหร่คะ
A: เท่าไหร่ก็ได้ค่ะ ไม่กำหนด

2. การใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต/ บัตรเครดิต ตั้งแต่ 5,000 บาท/เดือน

Q: ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมนับรวมไหมคะ
A: นับรวมค่ะ โดยระบบจะนับยอดสุทธิของบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม หรือถ้าคุณลูกค้ามีบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักค่ะ

3. ทางเลือกที่ 1 จ่ายบิลออนไลน์ 2 บิล/เดือน ผ่านบัญชี UOB ONE ACCOUNT

ทางเลือกที่ 2 เปลี่ยนบัญชี UOB ONE ACCOUNT เป็นบัญชีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท

Q: จ่ายบิลผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ
A: Mobile Banking และ Internet Banking และที่ตู้เอทีเอ็ม/ CDM ของธนาคารยูโอบีค่ะ

Q: จ่ายบิลออนไลน์อะไรได้บ้าง ขั้นต่ำเท่าไหร่คะ
A: ชำระได้หลากหลาย และไม่มีขั้นต่ำในการจ่ายบิล เช่น ค่าบัตรเครดิต UOB และของธนาคารอื่นๆ ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟ เติมเงิน Easy Pass โดยคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ UOB PIB และ UOB Mighty ค่ะ

Q: จะใช้ UOB ONE ACCOUNT เป็นบัญชีเงินเดือนได้อย่างไร
A: หากบริษัทของคุณลูกค้าใช้บัญชีเงินเดือนกับ UOB ก็สามารถแจ้ง HR ได้เลยค่ะ

ตัวอย่างที่ 1. กรณีมีมากกว่า 1 บัตรหลัก จะนับยอดใช้จ่ายทุกบัตรรวมกัน

Scenario Jan-18 Feb-18 Mar-18
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร (บาท)      
- บัตรหลัก 1 3,000 1,500 0
- บัตรหลัก 2 2,500 0 0
บัตรเสริม 1 1,000 0 5,000
รวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตร (บาท) 6,500 1,500 5,000
หักรายการที่ถูกยกเลิก 0 0  
รวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรสุทธิ (บาท) 6,500 1,500 5,000
การรับดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 1

 

ตัวอย่างที่ 2. ซื้อสินค้า & ยกเลิกรายการในเดือนเดียวกัน

บัตรหลัก 1 ซื้อสินค้า 50,000 บาท ในเดือนมกราคม และทำรายการยกเลิกในเดือนเดียวกัน เพื่อเปลี่ยนเป็นการผ่อนชำระรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 5 เดือนแทน

Scenario Jan-18 Feb-18 Mar-18
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร (บาท)      
- บัตรหลัก 1 50,000 10,000 10,000
- บัตรหลัก 2 2,500   3,000
บัตรเสริม 1      
รวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตร (บาท) 52,500 10,000 13,000
หักรายการที่ถูกยกเลิก -50,000    
รวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรสุทธิ (บาท) 2,500 10,000 13,000
การรับดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 1

 

ตัวอย่างที่ 3. ซื้อสินค้า & ยกเลิกรายการในเดือนถัดไป

บัตรหลัก 1 ซื้อสินค้า 50,000 บาท ในเดือนมกราคม และทำรายการยกเลิก 50,000 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเปลี่ยนเป็นการผ่อนชำระรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 5 เดือนแทน

Scenario Jan-18 Feb-18 Mar-18
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร (บาท)      
- บัตรหลัก 1 50,000 10,000 10,000
- บัตรหลัก 2 2,500   3,000
บัตรเสริม 1      
รวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตร (บาท) 52,500 10,000 13,000
หักรายการที่ถูกยกเลิก 0 -50,000  
รวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรสุทธิ (บาท) 52,500 -40,000 13,000
การรับดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 1
 • ผ่าน UOB Personal Internet Banking (PIB): บริการโอนเงิน ตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวในบัญชี การชำระค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจำนวนครั้ง และยอดเงินสูงสุดที่ให้บริการแต่ละวัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการ UOB Personal Internet Banking
 • ผ่านสาขาธนาคาร: บริการฝากถอน โอนเงิน ตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวในบัญชีการชำระค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ได้ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและยอดเงินสูงสุดในแต่ละวัน
 • ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร: บริการถอน โอนเงิน จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อสมัครบริการบัตรเดบิตโดยจำนวนครั้งและยอดเงินสูงสุดที่ให้บริการ
  แต่ละวัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขบัตรเดบิต
 • กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ผ่านช่องทางสาขาธนาคาร ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอปิดบัญชีที่สาขาธนาคารที่ลูกค้า
  เปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ได้ตามวันและเวลาทำการของสาขา
 • กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ที่สาขาธนาคารตามที่ท่านเลือกไว้ใช้เป็นบัญชีอ้างอิงในการขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT
  ผ่าน UOB Personal Internet Banking ไว้ตามวัน และเวลาทำการของสาขา