บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

สิทธิพิเศษ

 • ฟรีค่ารักษาบัญชี
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 • ฝากถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เงื่อนไข

 1. เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา
 2. สามารถเปิดบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น (ไม่อนุญาตสำหรับการเปิดบัญชีร่วม บัญชี “เพื่อ” และบัญชี “โดย”)
 3. ธนาคารจะพิจารณาปรับสถานะบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของธนาคาร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • มียอดเงินฝากในบัญชีคงเหลือเฉลี่ย ณ สิ้นวันในแต่ละเดือนเกิน 50,000 บาท
  • มียอดเงินเข้าหรือออกรวม อย่างใดอย่างหนึ่งเกิน 50,000 บาทต่อเดือน
  • ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
  • ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากติดต่อกันเกิน 36 เดือน

   กรณีที่บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว 12 เดือน จะได้รับจดหมายแจ้งสถานะบัญชี แต่ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม โดยจดหมายดังกล่าวจะออกให้ปีละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 ปี

 4. ดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 5. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 6. ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก จนกว่าบัญชีเงินฝากพื้นฐานจะถูกปรับสถานะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
 7. คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • บัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรประชาชนสำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป