ยูโอบี พร้อมเพย์

รู้จัก ยูโอบี พร้อมเพย์

ภาพยนตร์โฆษณาพร้อมเพย์

PromptPay : แม่ PromptPay : ร้านถ่ายเอกสาร

ลงทะเบียน ยูโอบี พร้อมเพย์

ลงทะเบียน ยูโอบี พร้อมเพย์

เพื่อผูกกับบัญชีเงินฝากยูโอบีของคุณผ่าน 3 ช่องทางได้แล้ว..วันนี้

สาขาธนาคารทั่วประเทศ UOB Personal Internet Banking UOB Mighty

 

เอกสารสำหรับลงทะเบียน

สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารยูโอบี

บัตรประจำตัวประชาชน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

  

เงื่อนไข :

  • เลขบัตรประจำตัวประชาชน ผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 หมายเลข ผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
  • บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชี ผูกได้กับทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชี
  • ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข คลิก
คำขอใช้ยูโอบี พร้อมเพย์ คลิก

ฟรี ค่าธรรมเนียม

การโอนเงินรายย่อย UOB PromptPay

ผ่าน UOB Personal Internet Banking / UOB Mighty / เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ และเครื่อง ATM ของธนาคารยูโอบี  

* จำนวนเงินโอนไม่เกิน 150,000 บาทต่อรายการ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อวัน สำหรับการโอนเงินรายย่อย UOB PromptPay ผ่าน
    เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) และเครื่อง ATM ของธนาคารยูโอบี
 ** จำนวนเงินโอนไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายการต่อวัน สำหรับการโอนเงินรายย่อย UOB PromptPay ผ่าน UOB Personal Internet Banking
    และ UOB Mighty
*** ฟรีค่าธรรมเนียมระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560

มั่นใจใช้พร้อมเพย์