บัญชียูโอบี ออมทรัพย์

 • บัญชีออมทรัพย์ที่มีสมุดคู่ฝาก ซึ่งฝาก ถอน โอนเงินได้ทุกสาขา หรือจะทำธุรกรรมผ่านช่องทางอื่น ๆ อาทิ ตู้เอทีเอ็ม โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต มือถือ ฯลฯ ก็ได้
  เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ลักษณะบัญชี

 • เป็นเงินฝากเพื่อการออม พร้อมหมุนเวียนในเชิงธุรกิจ สำหรับบุคคลทั่วไป ห้างหุ้นส่วน บริษัท และร้านค้า โดยมีสมุดคู่ฝาก จ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคม

สิทธิพิเศษ

 •  รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
 • สามารถต่อสมุดเงินฝากได้ในทุกสาขาของธนาคารยูโอบี
 • สามารถถอนเงินผ่านบัตร ATM ได้สูงสุดวันละ 40,000 บาท สำหรับวันธรรมดา และ 80,000 บาทในวันหยุด
  (เสาร์/อาทิตย์)
 • สามารถชำระค่าสินค้า และบริการผ่านบัตร Visa Debit ได้ในวงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อวัน
  (รวมเงินสดจากการเบิกถอนจากตู้ ATM)
 • ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท
 • UOB CyberBanking: บริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต 24 ชั่วโมง
 • สามารถใช้บัตร ATM หรือ UOB Visa Electron ได้
 • ทำรายการได้ทุกสาขา ของธนาคาร ยูโอบี
 • ใช้เป็นบัญชีเพื่อตัดชำระค่าสาธารณูประโภคได้

 

เงื่อนไข

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อ 1 บัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อ 1 บัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2558 เป็นต้นไป