ยูโอบี คอนวีเนี่ยนซ์

ลักษณะบัญชี

บัญชียูโอบี คอนวีเนี่ยนซ์ 1 ชุด ประกอบด้วย บัญชีออมทรัพย์, บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจำ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ในบัญชีออมทรัพย์ สามารถรับบริการโอนเงินอัตโนมัติ จากบัญชี ยูโอบีคอนวีเนียนซ์ได้ เปิดได้ ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • เปิดบัญชีอย่างน้อย 2 บัญชี คือ บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์
 • เปิดบัญชีเงินฝากประจำได้ภายหลัง โดยจะได้รับวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) เพิ่มขึ้นตามยอดเงินฝากประจำ และจะสรุปยอดบัญชีทั้งหมดให้ทราบทุกเดือน
 • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมายสิทธิพิเศษ

 • รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
 • ฝาก- ถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวันได้ทุกสาขา
 • สามารถถอนเงินผ่าน ATM ได้
 • เงินที่เหลือในบัญชีกระแสรายวัน จะถูกโอนกลับคืนมายังบัญชีออมทรัพย์ทุกสิ้นวัน เพื่อให้คุณได้รับดอกเบี้ย
 • ได้รับวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) สูงสุด 100% ของยอดเงินฝากประจำ
 • เมื่อมีการสั่งจ่ายเช็ค เงินจากบัญชีออมทรัพย์ จะโอนเข้าบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ แต่หากเงินในบัญชีไม่พอ จึงจะตัดจากวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)
 • สามารถสั่งโอนดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากประจำที่ครบกำหนดการฝากเข้ามา ที่บัญชีออมทรัพย์ได้
 • เช็คของธนาคารยูโอบี สามารถขึ้นเงินได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • การโอนเงินระหว่างบัญชี ไม่เสียค่าธรรมเนียม พร้อมบริการที่สะดวกรวดเร็ว และอัตราดอกเบี้ยที่น่าพอใจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 20 ปีบริบูรณ์
เอกสารประกอบการพิจารณา
 • สำเนาบัตรประชาชน