หน้าหลักการปฏิบัติตามกฏระเบียบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การป้องกันการทุจริต การฉ้อโกง และการฟอกเงิน

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มุ่งมั่นปกป้องความโปร่งใสของระบบการเงินและผู้ใช้งาน โดยเสริมสร้างขีดความสามารถของธนาคารอย่างต่อเนื่องเพื่อลดทอนความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน ตลอดจนลงทุนในระบบและพัฒนาความเชี่ยวชาญที่จำเป็น แนวทางของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างโดยผู้นำองค์กร (Tone from the Top) และการสร้างวัฒนธรรมของกลุ่มธนาคารที่หยั่งรากในค่านิยมของธนาคารในเรื่องคุณธรรม สร้างสรรค์ เป็นหนึ่งเดียว และมุ่งมั่น มาตรฐานจรรยาบรรณของพนักงานกลุ่มธนาคารยูโอบีวางรากฐานหลักการปฏิบัติงานและการประพฤติตัวและข้อบังคับให้พนักงานทุกคนธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงสุด

พนักงานใหม่จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ และการประเมินเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism หรือ AML/CFT) และบทลงโทษ มาตรฐานจรรยาบรรณของพนักงานกลุ่มธนาคารยูโอบี และกฎหมายว่าด้วยการติดสินบนของสหราชอาณาจักร (UK Bribery Act 2010) ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความเสี่ยงจากการทุจริต

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง