หน้าหลักการบริการทางการเงินเพื่อความยั่งยืนการให้บริการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ

การให้บริการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารยูโอบี ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้ปลูกฝังแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าไว้ในยุทธศาสตร์ธุรกิจระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ความตกลงปารีส และเป้าหมายของแต่ละประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ในขณะที่เราเดินหน้าสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราก็มุ่งมั่นบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพราะเราตระหนักดีว่าเรามีบทบาทสำคัญต่อการช่วยกำหนดให้ลูกค้าดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบผ่านการให้บริการทางการเงินและกิจกรรมการลงทุนของธนาคาร รวมถึงโซลูชั่นการธนาคารที่เรานำเสนอ

นโยบายการให้บริการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กำหนดนโยบายการให้บริการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งรวมหลักการแนวปฏิบัติว่าด้วยการให้บริการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบของสมาคมธนาคารในสิงคโปร์เข้าไว้ในกระบวนการประเมินและอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร เรานำนโยบายนี้มาใช้กับลูกค้าสินเชื่อทุกรายในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Banking) และกลุ่มธุรกิจ (Commercial Banking) และกับการรับประกันการจัดจำหน่ายตลาดทุนของธนาคาร

นโยบายนี้ดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk Management - ENRM) ของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และรวมอยู่ในนโยบายเครดิตของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายนี้ทุกปีภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Board Risk Management Committee) และการอนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร

นโยบายการให้บริการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบตามกลุ่มอุตสาหกรรมกำหนดข้อกำหนดภาคบังคับและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อของธนาคารในด้านต่างๆ อาทิ สิทธิมนุษยชน สภาพแวดล้อมการทำงาน การป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สุขภาพของชุมชนและความปลอดภัย รวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนำมาปรับใช้ได้กับวงจรชีวิตของการให้สินเชื่อ

นโยบายในการพิจารณาสินเชื่อสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ

ธนาคารยูโอบี ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ (Sector-Specific Policies) รวมทั้งมีมาตรการประเมน และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมแก่ลูกค้าทั้ง 8 กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้าน ESG สูง ตาม ABS Guidelines on Responsible Financing.

Agriculture (excl Palm Oil) Sector Policy

Agriculture (Palm Oil) Sector Policy

Forestry Sector Policy

Metals and Mining Sector Policy

Defence Sector Policy

Chemical Sector Policy

Energy Sector Policy

Infrastructure Sector Policy

Waste Management Sector Policy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง