หน้าหลักการปฏิบัติตามกฏระเบียบการบริหารและจัดการภาษี

การบริหารและจัดการภาษี

ธนาคารยูโอบี เรามุ่งมั่นปฏิบัติตามบทบัญญัติการดำเนินการด้านภาษีของ FATCA เพื่อให้กลุ่มธนาคารยูโอบีปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกประการของ FATCA และเรายังกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลเพื่อให้กลุ่มธนาคารยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FATCA ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ

กรอบการดำเนินการด้านภาษี

ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายภาษีเงินได้ของประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกาจำต้องระบุหา และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ของคนอเมริกาและนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาถือไปยังกรมสรรพากรสหรัฐฯ ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย ได้เข้าร่วมข้อตกลงระหว่างรัฐบาลร่วมกับสหรัฐอเมริกาในการส่งรายงานตามที่ FATCA กำหนดไว้

มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษี (Common Reporting Standard หรือ CRS)

CRS คือมาตฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีระดับสากล พัฒนาขึ้นโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ (OECD) เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงและการหลบเลี่ยงภาษีข้ามชาติ มาตรฐานนี้กำหนดให้สถาบันทางการเงินในเขตปกครองอำนาจศาลที่เข้าร่วมต้องระบุหา เก็บรวบรวม และจัดทำรายงานว่าด้วยข้อมูลถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรของลูกค้าจากเขตปกครองอำนาจศาลอื่นที่มีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันต่อเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกปี

เรากำหนดนโยบาย CRS ขึ้นเพื่อให้กลุ่มธนาคารปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน CRS ทุกประการในทุกเขตปกครองอำนาจศาลที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง