หน้าหลักพนักงานความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้เช่าอาคาร ทุกคนล้วนเป็นคนสำคัญของการปฏิบัติการ และเป็นผู้ที่เราคำนึงถึงเป็นหลัก เราดำเนินการตามแนวทางของกฎหมายว่าด้วยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการของสิงคโปร์ (Singapore Workplace Safety and Health Act) และหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) ตลอดจนอนุสัญญาฉบับต่างๆ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organisation Conventions) มาปรับใช้เป็นแนวทางในการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน หน่วยงาน Corporate Real Estate Services (CRES)  มีหน้าที่ปกป้องสถานที่ทำงานจากความเสี่ยงทางกายภาพและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายและวางแผนแนวทางปฏิบัติต่างๆ ได้แก่

 • นโยบายความปลอดภัยทางกายภาพของกลุ่มธนาคาร ซึ่งกำหนดมาตรการและการดำเนินการที่ต้องกระทำเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและยืนหยัดต่อภัยคุกคามความปลอดภัยทางกายภาพหลากหลายรูปแบบได้
 • นโยบายการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของกลุ่มธนาคาร ซึ่งกำหนดการดำเนินการที่จำเป็นสำหรับ
  • การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน ตอบสนอง และตามแผนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่กำหนดไว้
  • การบริหารจัดการโรคระบาดและโรคติดต่อ
  • การปฏิบัติตามคำมั่นและเป้าหมายที่เกี่ยวเนื่องกันสภาพแวดล้อม
  • แนวทางปฏิบัติประจำประเทศ และคู่มือการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน

การสร้างสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง

 เรากำหนดมาตรการที่นำมาปฏิบัติได้จริงเพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้พนักงาน ลูกค้า รวมถึงผู้รับเหมา และทุกคนที่ทำงานภายในอาคารที่กลุ่มธนาคารยูโอบีเป็นเจ้าของ และบริหารจัดการอยู่ ปลอดภัยและมีสุขภาพดี ได้แก่

 • สื่อสารเรื่องกระบวนการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ทุกคนทราบ
 • ทบทวนแผนการฉุกเฉินของอาคารซึ่งระบุแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติ เพื่อคุ้มครองและอพยพผู้อยู่ในอาคาร ภายในสถานการณ์ฉุกเฉินที่แตกต่างกันไป
 • จัดทำและทบทวนการประเมินความเสี่ยงของผู้รับเหมาที่เหมาะสม เพื่อระบุหาและลดความเสี่ยง
 • กำหนดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงานสำหรับผู้ผลิต จัดหาสินค้าและบริการ รวมถึงผู้รับเหมาทุกรายที่ทำงานในอาคารและสถานที่ก่อสร้างของเรา โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จัดทำการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม และจัดการฝึกอบรมที่จำเป็นทั้งหมดแก่พนักงานตามที่กฎหมายกำหนด

เพื่อจัดสิ่งแวดล้อกมในการทำงานที่เอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง เราจึงให้ความสำคัญเรื่องหลักสรีระศาสตร์ และความสบายของพนักงานในการทำงาน เราสร้างสถานที่ทำงานที่ส่งเสริมความร่วมมือและความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมความมีสุขภาพดีของพนักงาน เราได้ศึกษาเพื่อเข้าใจรูปแบบและอัตราการใช้งาน

 

การส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่มีสุขภาพที่ดีขึ้น

ตั้งแต่ปี 2564 กลุ่มธนาคารยูโอบีได้เปิดตัว UOB Mental Wellness Days ขึ้นครั้งแรกในสิงคโปร์ จากนั้นขยายครอบคลุมทั่วกลุ่มธนาคาร และในปี 2565 ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นและใช้ชีวิตให้เต็มที่ โดยจัดกิจกรรมเสมือนผ่านออนไลน์ ตามเสาหลักด้านสุขภาพที่ดี 4 ประการ ได้แก่ 

 • การดูแลการบริหารการเงิน : จัดให้มีเสวนาเรื่องความรู้ทางการเงินเพื่อเรียนรู้เรื่องการลงทุนพื้นฐาน
 • การดูแลเรื่องการพัฒนาความสามารถทางปัญญา : ค้นหางานอดิเรกที่อาจเข้าร่วมเพื่อกระตุ้นความคิด เช่น การอบขนม การทำสวนขวดแก้ว และการคัดลายมือ
 • การดูแลสุขภาพทางใจ: เสวนาว่าด้วยเรื่องความเครียดและการบริหารจัดการเวลา รวมถึงพฤติกรรมการนอนที่ดีกว่าเดิม
 • การดูแลสุขภาพทางกาย : คลาสเรียนโยคะ เซอร์กิตเทรนนิ่งที่บ้าน ซุมบา และพีลาทิส

อาคารยูโอบี พลาซา กรุงเทพ ประเทศไทย

ตั้งอยู่ในใจกลางย่านไลฟ์สไตล์ของกรุงเทพมหานครบนถนนสุขุมวิท ออกแบบโดย Kohn Pedersen Fox Associates บริษัทสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา เป็นอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย  การออกแบบสะท้อนให้เห็นถึงสีสัน และการตกแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายของไทย ประกอบด้วยพื้นที่ทำงาน 4 ประเภท

 1. Team Zone : พื้นที่ทำงานหลักประจำวันของพนักงาน
 2. Flex Zone : พื้นที่เปิดโล่งเพื่อพักผ่อน ให้พนักงานพบปะคุยงาน
 3. Convenient Zone : สถานที่ทำงานที่รองรับทีมงานหรือการประชุมขนาดเล็ก
 4. Central Zone : พื้นที่สังสรรค์และ bistro café ให้พนักงานพบปะและพูดคุยในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง