หน้าหลักสิทธิมนุษยชนจรรยาบรรณธุรกิจของยูโอบี

จรรยาบรรณธุรกิจของยูโอบี

มาตรฐานจรรยาบรรณของพนักงานกลุ่มยูโอบี เป็นแนวทางสําคัญสําหรับการปฏิบัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน

มาตรฐานจรรยาบรรณของพนักงานกลุ่มยูโอบี

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง