หน้าหลักสังคมและชุมชน

สังคมและชุมชน

ธนาคารยูโอบี มุ่งเน้นในการพัฒนาสังคมและชุมชนใน 3 ด้าน คือ ศิลปะ การศึกษา และ เยาวชน เพราะเราเชื่อมั่นว่า การพัฒนาสามด้านนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จและการเติบโตของประเทศ รวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคม

เรายึดมั่นในความรับผิดชอบขององค์กร

การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางตรง

เรามุ่งมั่นอนุรักษณ์ทรัพยากรและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเราและคนรุ่นหลัง

การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

เรามองหาหนทางในการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของธนาคาร

การดูแลพัฒนาชุมชน

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ดำเนินการภายใต้โครงการยูโอบี ฮาร์ทบีท (UOB Heartbeat) ซึ่งมีเป้าหมายสร้างความดีอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการดูแลและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย

อ่านรายงานความยั่งยืนของยูโอบี ประจำปี 2565 เพิ่มเติม