หน้าหลักการปฏิบัติตามกฏระเบียบการต่อต้านการให้สินบน และคอร์รัปชั่น

การต่อต้านการติดสินบน และคอรัปชั่น

ธนาคารยูโอบี มีจุดยืนในการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต และได้ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณของพนักงานอย่างชัดเจน โดยจะไม่ยอมรับการให้สินบน การคอรัปชั่น และการทุจริตในทุกรูปแบบ

เราดำเนินกิจการภายใต้กฎหมายต่อต้านการติดสินบนของทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ รวมถึงกฎหมายที่เป็นสากล พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้งหมดจะต้องปฏิบัติตาม

การต่อต้านการติดสินบน และคอรัปชั่น

ธนาคารยูโอบี มีจุดยืนในการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต และได้ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณของพนักงานอย่างชัดเจน โดยจะไม่ยอมรับการให้สินบน การคอรัปชั่น และการทุจริตในทุกรูปแบบ

เราดำเนินกิจการภายใต้กฎหมายต่อต้านการติดสินบนของทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ รวมถึงกฎหมายที่เป็นสากล พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้งหมดจะต้องปฏิบัติตาม

การห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

พนักงานธนาคารยูโอบีทุกคนจะต้องปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์และซื่อตรง ซึ่งรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการทำงาน โดยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่มธนาคารยูโอบีในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งกำกับดูแลมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และกำหนดกรอบการดำเนินงานสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มีระบบ Pre-Trade Clearance System (PTCS) ที่กำหนดให้พนักงานที่อาจมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลภายใน ต้องแจ้งและขออนุมัติก่อนจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับธุรกิจ (Compliance) ยังมีหน้าที่ทบทวนการทำธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นประจำ เพื่อตรวจหาการฝ่าฝืนหรือละเมิดที่อาจจะเกิดขึ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง