UOB Art Around

  • POY14POY14

บทความที่ให้ความรู้ในเชิงศิลป์ที่นำมาอัพเดตความเคลื่อนไหวทุกมุมโลก รวมถึงสัมภาษณ์ศิลปินชื่อดัง เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ในการทำงานศิลปะ นอกจากนี้ คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับมุมมองของศิลปะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในรูปแบบของนิตรสารออนไลน์ ที่รวบรวมเนื้อหาทุกๆ ครึ่งปี

“Digital Content” are provided the art knowledge and updated movements in every corner of the art world including interviews with renowned artists to exchange perspective views and experience in art. Moreover, you can appreciate the deep view of art in E-Magazine in PDF file format which contains the Digital Content in semi-annual.

วิดีโอที่นำเสนอแรงบันดาลใจ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินชื่อดัง รวมถึงเกร็ดความรู้เพื่อสร้างเส้นทางสู่การเป็นศิลปินอาชีพระดับนานาชาติ

“Online Art Tutorial” is an online art tutorial/workshop which will invite the renowned artists, curators, art professions or POY artists to be a host to share art techniques or experiences.