UOB Lady’s Savings Account

ครั้งเเรกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้
ที่ตั้งใจคิด เพื่อดูเเล 7 โรคมะเร็งสำหรับผู้หญิง

รับความคุ้มครอง
เจอ – จ่าย – จบ
7 โรคมะเร็งสำหรับผู้หญิง

ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน

วงเงินความคุ้มครองโรคมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะ
สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

ข้อกำหนดเเละเงื่อนไขในการเปิดบัญชี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ลูกค้าบุคคลธรรมดาเพศหญิง เปิดบัญชีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี
 • มีสุขภาพดี และไม่เคยเป็นมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดมาก่อน รวมถึงประวัติทางการแพทย์ และเงื่อนไขที่บริษัทประกันเป็นผู้กำหนดในใบขอเอาประกันโรคมะเร็ง
 • ต้องสมัครใช้บริการ UOB Mighty App เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชี และยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน (โดยยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน จะถูกคำนวณและปรากฎในวันทำการแรกของเดือนถัดไป)
 • ในกรณีที่ลูกค้าผู้มีความประสงค์จะเปิดบัญชีกำลังจะอายุครบ 61 ปีบริบูรณ์ ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีก่อนเดือนเกิดเท่านั้น ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดบัญชีในเดือนเกิดได้ เช่น ลูกค้ากำลังจะอายุครบ 61 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยลูกค้าจะไม่สามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
 • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2565 สิทธิประโยชน์ประกัน 7 โรคมะเร็งทุกระยะ จะให้ความคุ้มครองเฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็งมาก่อนวันที่ 1 ก.ค. 65

รับความคุ้มครอง 7 โรคมะเร็ง
รายละเอียดของการเปิดบัญชี
 • เปิดบัญชีเงินฝาก 1,000 บาทขึ้นไป
 • จำกัด 1 บัญชีต่อท่าน บัญชีเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
 • รับความคุ้มครอง 2 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ก่อนเดือนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และระบุว่าเป็นมะเร็ง คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • ความคุ้มครอง 7 โรคมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะ ได้แก่ โรคมะเร็งมดลูก ปากมดลูก ปีกมดลูก รังไข่ ปากช่องคลอด ช่องคลอด และ เต้านม จะเริ่มต้นหลังจาก 90 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี (เนื่องจากมีระยะเวลารอคอย) โดยผู้เปิดบัญชีจะเป็นผู้รับผลประโยชน์
 • ธนาคารเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน ผู้ฝากเงินเป็นผู้เอาประกันและเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตวินาศภัยกลุ่ม บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ โดยมีบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกัน และเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข
 • มูลค่าเบี้ยประกันเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.54% ต่อปี ณ วันที่ 1 ก.ค. 65
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet)

ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้รับความคุ้มครองสูง

 • รับความคุ้มครอง 7 โรคมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะ เป็นจำนวน 2 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน
  ก่อนเดือนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และระบุว่าเป็นมะเร็ง คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • กรณีเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชีภายในเดือนเดียวกัน ธนาคารจะพิจารณาจากบัญชีที่มีมูลค่าเงินฝากสะสมสูงกว่า กรณีเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชีต่างเดือนกัน ธนาคารจะพิจารณาจากการเปิดบัญชีเงินฝากในครั้งแรก

การสิ้นสุดความคุ้มครอง

 • เมื่อผู้ฝากอายุ 65 ปี
 • บัญชีนี้ถูกปิด
 • สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
 • มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว
 • ผู้เอาประกันภัยขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการรับประกันภัย

วิธีการคำนวณความคุ้มครองจากยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ก่อนหน้าเดือนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และระบุว่าเป็นมะเร็ง
โดยยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน = ผลรวมของยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวันหารด้วยจำนวนวันในเดือนนั้น
ดังนั้นความคุ้มครองมะเร็งทุกระยะในผู้หญิงจากยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน จะคำนวณจาก

ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังเดือนที่ 1 +
ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังเดือนที่ 2 +
ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังเดือนที่ 3


3

ตัวอย่าง: คุณเจนี่ ลูกค้ามียอดเงินเฉลี่ย
ในบัญชีแต่ละเดือน ดังนี้

เดือนมกราคม 2565 = 100,008.49 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 = 100,016.43 บาท
เดือนมีนาคม 2565 = 100,024.92 บาท
เดือนเมษายน 2565 = 100,033.14 บาท
เดือนพฤษภาคม 2565 = 100,041.77 บาท
เดือนมิถุนายน 2565 = 100,049.99 บาท

ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง
3 เดือนล่าสุด (AMAB)

=

(100,033.14 + 100,041.77 + 100,049.99)


3

=

100,041.63 บาท

กรณีดังกล่าวในเดือนถัดมา (เดือนกรกฎาคม) ลูกค้าจะได้รับวงเงินความคุ้มครองมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะ = 200,083.26 บาท


ข้อควรระวัง

1.) ในกรณีที่ท่านปิดบัญชี หากท่านมาเปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ ใหม่ จะต้องมีระยะเวลารอคอย 90 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี สำหรับความคุ้มครองมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะ

2.) ฝาก ถอน โอนข้ามเขต ข้ามธนาคาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โปรดศึกษาประกาศอัตราค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ Click

3.) ฝาก ถอน โอนข้ามเขต ข้ามธนาคาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โปรดศึกษา
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ Click

4.) บัญชีไม่เคลื่อนไหว คือ บัญชีที่ไม่มีรายการฝาก-ถอน-โอน-จ่าย ไม่รวมรายการอัตโนมัติจากระบบ
เช่น Auto Direct Debit เป็นระยะเวลา 12 เดือนติดกัน การปรับสถานะจากบัญชี “ไม่เคลื่อนไหว” เป็นบัญชี “ปกติ”
เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อสาขาเพื่อแสดงตน และทำรายการถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว

กรณีมะเร็งผู้หญิงทุกระยะ
แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
ใบรับรองแพทย์
ประวัติการรักษา ผลการวินิจฉัย และผลตรวจชิ้นเนื้อ
สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
ผลการตรวจเลือดเพื่อหาเชื่อไวรัส HIV หรือ โรคเอดส์
กรณีมีการมอบอำนาจในการดำเนินการแทนและรับสินไหมแทนจะต้องมีเอกสารชุดมอบอำนาจ ดังนี้
หนังสือมอบอำนาจ
สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มอบอำนาจ
สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบอำนาจ

รายละเอียดขอบเขตความคุ้มครองการรับประกันมะเร็งในผู้หญิง

แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากมะเร็งในผู้หญิงเริ่มใช้ 1 ก.ค. 65

ช่องทางการติดต่อธนาคารเเละบริษัทประกันภัย
 • สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี 0 2285 1555 หรือ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ
 • สอบถามข้อมูลเรื่องเรื่องประกันความคุ้มครองมะเร็งในผู้หญิงที่บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โทร. 1231 ต่อ 2973, 2978, 2951
ช่องทางให้บริการ
 • ผ่าน UOB Mighty Application: บริการโอนเงิน ตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวในบัญชี การชำระค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจำนวนครั้ง และยอดเงินสูงสุดที่ให้บริการแต่ละวัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการ
 • ผ่านสาขาธนาคาร: บริการฝากถอน โอนเงิน ตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวในบัญชี การชำระค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ได้ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและยอดเงินสูงสุดในแต่ละวัน
 • ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร: บริการถอน โอนเงิน จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อสมัครบริการบัตรเดบิต โดยจำนวนครั้งและยอดเงินสูงสุดที่ให้บริการแต่ละวัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขบัตรเดบิต
 1. มะเร็งชนิดใดและระยะใดบ้าง

  กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งมดลูก ปากมดลูก ปีกมดลูก รังไข่ ปากช่องคลอด ช่องคลอด เต้านม ทุกระยะ โดยลูกค้าจะต้องได้รับการวินิจฉัย พร้อมทั้งมีผลตรวจทางการแพทย์ที่ระบุชัดเจนว่าเป็นมะเร็ง

 2. ความคุ้มครองครอบคลุมมะเร็งที่นอกเหนือจาก โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งมดลูก โรคมะเร็งปีกมดลูก โรคมะเร็งรังไข่ โรคมะเร็งปากช่องคลอด โรคมะเร็งช่องคลอด และโรคมะเร็งเต้านม หรือไม่

  ไม่คุ้มครอง

 3. ในกรณีเป็นมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น และมีการเบิกเคลมแล้ว กรมธรรม์ยังคงให้ความคุ้มครองมะเร็งส่วนอื่นต่อด้วยหรือไม่ (กรณียังคงมีเงินฝากกับธนาคารต่อเนื่อง)

  กรมธรรม์ฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองกรณีตรวจพบมะเร็งทุกระยะ โดยหากมีการจ่ายผลประโยชน์ไปแล้ว สัญญานี้ก็จะสิ้นสุดความคุ้มครอง ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับการคำนวณยอดเงินในบัญชีเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด ตามที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด

 4. เงื่อนไขที่กรมธรรม์จะสิ้นสุดความคุ้มครอง มีกรณีใดบ้าง

  1. วันที่กรมธรรม์ประกันภัยครบกำหนดสัญญาหรือสิ้นผลบังคับ 2. วันที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 3. วันที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการรับประกันภัย 4. เมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ 5. เมื่อสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ครบกำหนดระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครอง 6. สมาชิกผู้เอาประกันภัยปิดบัญชีออมทรัพย์ lady

 5. ถ้าตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง ทางผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์เงินก้อนหรือ จะได้รับตามการรักษาที่เกิดขึ้นจริง

  บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยกลุ่มคุ้มครองโรคมะเร็งในผู้หญิง ซึ่งขึ้นอยู่กับการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ก่อนหน้าเดือนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และระบุว่าเป็นมะเร็ง ตามที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด

 6. เอาประกันภัยจะสามารถตรวจสอบยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ของตนเองได้จากที่ใด

  สามารถตรวจสอบได้จาก UOB Mighty Application ในโทรศัพท์มือถือ

 7. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถมีกรมธรรม์ Lady Cancer ได้กี่ฉบับ

  1 ฉบับเท่านั้น

 8. ช่องทางในการเรียกร้องสินไหม ผู้เอาประกันภัยสามารถนำส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมผ่านช่องทางใด

  ผู้เอาประกันภัยจะต้องนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมผ่านทางสาขา ธนาคารยูโอบีเท่านั้น

 9. หากผู้เอาประกันเรียกร้องสินไหมสำหรับความคุ้มครองโรคมะเร็งมา ในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนแผนประกัน บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลใด

  ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยจะถูกคำนวณจากยอดเงินในบัญชีเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ก่อนเดือนที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และระบุว่าเป็นมะเร็ง สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ตามที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด

 10. ในกรณีผู้เอาประกันภัยเคยเป็นมะเร็งเต้านมข้างซ้ายและได้รับการรักษาจนหายดีแล้วก่อนซื้อประกัน กรมธรรม์ฉบับนี้ยังคงให้ความคุ้มครองอยู่หรือไม่

  หากเคยเป็นมะเร็งมาก่อน จะไม่สามารถรับความคุ้มครองนี้ได้

 11. ในกรณีผู้เอาประกันภัยตรวจพบว่าเป็นมะเร็งและปฏิเสธการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน แต่จะไปรักษาแพทย์ทางเลือกแทน จะสามารถเบิกเคลมได้หรือไม่

  ไม่สามารถเบิกเคลมได้ เนื่องจากแพทย์ทางเลือกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขคำนิยามความคุ้มครองตามสัญญากรมธรรม์ที่กำหนดไว้

 12. สิทธิ์ความคุ้มครองโรคมะเร็งในผู้หญิง นี้สามารถโอนให้กับทายาทหรือคนในครอบครัวได้หรือไม่

  ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองโรคมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะ จะได้เฉพาะบุคคลที่ถูกระบุชื่อในบัญชีออมทรัพย์ Lady ที่เปิดไว้กับธนาคารเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

 13. เปิดบัญชีแล้วสามารถเคลมได้เลยทันทีหรือไม่ หรือมีระยะเวลารอคอยให้กรมธรรม์มีผลบังคับใช้กี่วัน

  บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า โดยการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะนี้ ต้องปรากฏอาการเป็นครั้งแรกภายหลังจากพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้

 14. อายุที่สมัครได้

  15-60 ปี

 15. ยอดเงินในบัญชีเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด คำนวณอย่างไร

  วิธีคำนวณ ดังนี้

ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังเดือนที่ 1 +
ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังเดือนที่ 2 +
ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังเดือนที่ 3


3

ตัวอย่าง: คุณเจนี่ ลูกค้ามียอดเงินเฉลี่ย
ในบัญชีแต่ละเดือน ดังนี้

เดือนมกราคม 2565 = 100,008.49 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 = 100,016.43 บาท
เดือนมีนาคม 2565 = 100,024.92 บาท
เดือนเมษายน 2565 = 100,033.14 บาท
เดือนพฤษภาคม 2565 = 100,041.77 บาท
เดือนมิถุนายน 2565 = 100,049.99 บาท

ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง
3 เดือนล่าสุด (AMAB)

=

(100,033.14 + 100,041.77 + 100,049.99)


3

=

100,041.63 บาท

กรณีดังกล่าวในเดือนถัดมา (เดือนกรกฎาคม) ลูกค้าจะได้รับวงเงินความคุ้มครองมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะ = 200,083.26 บาท

ขั้นตอนการดาวน์โหลดเพื่อใช้งาน UOB Mighty

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีที่สาขา และดาวน์โหลด UOB Mighty ด้วยตนเองในภายหลัง สามารถดูขั้นตอนการดาวน์โหลดและใช้บริการได้จากวิดีโอนี้