UOB Lady’s Savings Account

ครั้งเเรกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้
ที่ตั้งใจคิด เพื่อดูเเล 7 โรคมะเร็งสำหรับผู้หญิง

รับความคุ้มครอง
เจอ – จ่าย – จบ
7 โรคมะเร็งสำหรับผู้หญิง

ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน

วงเงินความคุ้มครองโรคมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะ
สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

ข้อกำหนดเเละเงื่อนไขในการเปิดบัญชี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ลูกค้าบุคคลธรรมดาเพศหญิง เปิดบัญชีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี
 • มีสุขภาพดี และไม่เคยเป็นมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดมาก่อน รวมถึงประวัติทางการแพทย์ และเงื่อนไขที่บริษัทประกันเป็นผู้กำหนดในใบขอเอาประกันโรคมะเร็ง
 • ต้องสมัครใช้บริการ UOB TMRW App เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชี และยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน (โดยยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน จะถูกคำนวณและปรากฎในวันทำการแรกของเดือนถัดไป)
 • ในกรณีที่ลูกค้าผู้มีความประสงค์จะเปิดบัญชีกำลังจะอายุครบ 61 ปีบริบูรณ์ ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีก่อนเดือนเกิดเท่านั้น ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดบัญชีในเดือนเกิดได้ เช่น ลูกค้ากำลังจะอายุครบ 61 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยลูกค้าจะไม่สามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
 • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2565 สิทธิประโยชน์ประกัน 7 โรคมะเร็งทุกระยะ จะให้ความคุ้มครองเฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็งมาก่อนวันที่ 1 ก.ค. 65

รับความคุ้มครอง 7 โรคมะเร็ง
รายละเอียดของการเปิดบัญชี
 • เปิดบัญชีเงินฝาก 1,000 บาทขึ้นไป
 • จำกัด 1 บัญชีต่อท่าน บัญชีเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
 • รับความคุ้มครอง 2 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ก่อนเดือนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และระบุว่าเป็นมะเร็ง คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • ความคุ้มครอง 7 โรคมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะ ได้แก่ โรคมะเร็งมดลูก ปากมดลูก ปีกมดลูก รังไข่ ปากช่องคลอด ช่องคลอด และ เต้านม จะเริ่มต้นหลังจาก 90 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี (เนื่องจากมีระยะเวลารอคอย) โดยผู้เปิดบัญชีจะเป็นผู้รับผลประโยชน์
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) 10,000 บาท
 • ธนาคารเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน ผู้ฝากเงินเป็นผู้เอาประกันและเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตวินาศภัยกลุ่ม บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ โดยมี บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกัน และเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข
 • มูลค่าเบี้ยประกันเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.56% ต่อปี ณ วันที่ 1 ก.ค. 66
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้รับความคุ้มครองสูง

 • รับความคุ้มครอง 7 โรคมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะ เป็นจำนวน 2 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน
  ก่อนเดือนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และระบุว่าเป็นมะเร็ง คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • กรณีเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชีภายในเดือนเดียวกัน ธนาคารจะพิจารณาจากบัญชีที่มีมูลค่าเงินฝากสะสมสูงกว่า กรณีเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชีต่างเดือนกัน ธนาคารจะพิจารณาจากการเปิดบัญชีเงินฝากในครั้งแรก

การสิ้นสุดความคุ้มครอง

 • เมื่อผู้ฝากอายุ 65 ปี
 • บัญชีนี้ถูกปิด
 • สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
 • มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว
 • ผู้เอาประกันภัยขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการรับประกันภัย

วิธีการคำนวณความคุ้มครองจากยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ก่อนหน้าเดือนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และระบุว่าเป็นมะเร็ง
โดยยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน = ผลรวมของยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวันหารด้วยจำนวนวันในเดือนนั้น
ดังนั้นความคุ้มครองมะเร็งทุกระยะในผู้หญิงจากยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน จะคำนวณจาก

ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังเดือนที่ 1 +
ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังเดือนที่ 2 +
ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังเดือนที่ 3


3

ตัวอย่าง: คุณเจนี่ ลูกค้ามียอดเงินเฉลี่ย
ในบัญชีแต่ละเดือน ดังนี้

เดือนมกราคม 2565 = 100,008.49 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 = 100,016.43 บาท
เดือนมีนาคม 2565 = 100,024.92 บาท
เดือนเมษายน 2565 = 100,033.14 บาท
เดือนพฤษภาคม 2565 = 100,041.77 บาท
เดือนมิถุนายน 2565 = 100,049.99 บาท

ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง
3 เดือนล่าสุด (AMAB)

=

(100,033.14 + 100,041.77 + 100,049.99)


3

=

100,041.63 บาท

กรณีดังกล่าวในเดือนถัดมา (เดือนกรกฎาคม) ลูกค้าจะได้รับวงเงินความคุ้มครองมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะ = 200,083.26 บาท


ข้อควรระวัง

1.) ในกรณีที่ท่านปิดบัญชี หากท่านมาเปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ ใหม่ จะต้องมีระยะเวลารอคอย 90 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี สำหรับความคุ้มครองมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะ

2.) ฝาก ถอน โอนข้ามเขต ข้ามธนาคาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โปรดศึกษา
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ Click

3.) บัญชีไม่เคลื่อนไหว คือ บัญชีที่ไม่มีรายการฝาก-ถอน-โอน-จ่าย ไม่รวมรายการอัตโนมัติจากระบบ
เช่น Auto Direct Debit เป็นระยะเวลา 12 เดือนติดกัน การปรับสถานะจากบัญชี “ไม่เคลื่อนไหว” เป็นบัญชี “ปกติ”
เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อสาขาเพื่อแสดงตน และทำรายการถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว

กรณีมะเร็งผู้หญิงทุกระยะ
แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
ใบรับรองแพทย์
ประวัติการรักษา ผลการวินิจฉัย และผลตรวจชิ้นเนื้อ
สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
ผลการตรวจเลือดเพื่อหาเชื่อไวรัส HIV หรือ โรคเอดส์
กรณีมีการมอบอำนาจในการดำเนินการแทนและรับสินไหมแทนจะต้องมีเอกสารชุดมอบอำนาจ ดังนี้
หนังสือมอบอำนาจ
สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชน พยาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ช่องทางการติดต่อธนาคารเเละบริษัทประกันภัย
 • สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี 0 2285 1555 หรือ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ
 • สอบถามข้อมูลเรื่องเรื่องประกันความคุ้มครองมะเร็งในผู้หญิงที่บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โทร 0 2007 9090
ช่องทางให้บริการ
 • ผ่าน UOB TMRW App: บริการโอนเงิน ตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวในบัญชี การชำระค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจำนวนครั้ง และยอดเงินสูงสุดที่ให้บริการแต่ละวัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการ
 • ผ่านสาขาธนาคาร: บริการฝากถอน โอนเงิน ตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวในบัญชี การชำระค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ได้ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและยอดเงินสูงสุดในแต่ละวัน
 • ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร: บริการถอน โอนเงิน จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อสมัครบริการบัตรเดบิต โดยจำนวนครั้งและยอดเงินสูงสุดที่ให้บริการแต่ละวัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขบัตรเดบิต
 1. มะเร็งชนิดใดและระยะใดบ้าง

  กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งมดลูก ปากมดลูก ปีกมดลูก รังไข่ ปากช่องคลอด ช่องคลอด เต้านม ทุกระยะ โดยลูกค้าจะต้องได้รับการวินิจฉัย พร้อมทั้งมีผลตรวจทางการแพทย์ที่ระบุชัดเจนว่าเป็นมะเร็ง

 2. ความคุ้มครองครอบคลุมมะเร็งที่นอกเหนือจาก โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งมดลูก โรคมะเร็งปีกมดลูก โรคมะเร็งรังไข่ โรคมะเร็งปากช่องคลอด โรคมะเร็งช่องคลอด และโรคมะเร็งเต้านม หรือไม่

  ไม่คุ้มครอง

 3. ในกรณีเป็นมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น และมีการเบิกเคลมแล้ว กรมธรรม์ยังคงให้ความคุ้มครองมะเร็งส่วนอื่นต่อด้วยหรือไม่ (กรณียังคงมีเงินฝากกับธนาคารต่อเนื่อง)

  กรมธรรม์ฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองกรณีตรวจพบมะเร็งทุกระยะ โดยหากมีการจ่ายผลประโยชน์ไปแล้ว สัญญานี้ก็จะสิ้นสุดความคุ้มครอง ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับการคำนวณยอดเงินในบัญชีเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด ตามที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด

 4. เงื่อนไขที่กรมธรรม์จะสิ้นสุดความคุ้มครอง มีกรณีใดบ้าง

  1. วันที่กรมธรรม์ประกันภัยครบกำหนดสัญญาหรือสิ้นผลบังคับ 2. วันที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 3. วันที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการรับประกันภัย 4. เมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ 5. เมื่อสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ครบกำหนดระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครอง 6. สมาชิกผู้เอาประกันภัยปิดบัญชีออมทรัพย์ lady

 5. ถ้าตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง ทางผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์เงินก้อนหรือ จะได้รับตามการรักษาที่เกิดขึ้นจริง

  บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยกลุ่มคุ้มครองโรคมะเร็งในผู้หญิง ซึ่งขึ้นอยู่กับการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ก่อนหน้าเดือนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และระบุว่าเป็นมะเร็ง ตามที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด

 6. ผู้เอาประกันภัยจะสามารถตรวจสอบยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ของตนเองได้จากที่ใด

  สามารถตรวจสอบได้จาก UOB TMRW App ในโทรศัพท์มือถือ

 7. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถมีกรมธรรม์ Lady Cancer ได้กี่ฉบับ

  1 ฉบับเท่านั้น

 8. ช่องทางในการเรียกร้องสินไหม ผู้เอาประกันภัยสามารถนำส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมผ่านช่องทางใด

  ผู้เอาประกันภัยจะต้องนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมผ่านทางสาขา ธนาคารยูโอบีเท่านั้น

 9. หากผู้เอาประกันเรียกร้องสินไหมสำหรับความคุ้มครองโรคมะเร็งมา ในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนแผนประกัน บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลใด

  ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยจะถูกคำนวณจากยอดเงินในบัญชีเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ก่อนเดือนที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และระบุว่าเป็นมะเร็ง สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ตามที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด

 10. ในกรณีผู้เอาประกันภัยเคยเป็นมะเร็งเต้านมข้างซ้ายและได้รับการรักษาจนหายดีแล้วก่อนซื้อประกัน กรมธรรม์ฉบับนี้ยังคงให้ความคุ้มครองอยู่หรือไม่

  หากเคยเป็นมะเร็งมาก่อน จะไม่สามารถรับความคุ้มครองนี้ได้

 11. ในกรณีผู้เอาประกันภัยตรวจพบว่าเป็นมะเร็งและปฏิเสธการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน แต่จะไปรักษาแพทย์ทางเลือกแทน จะสามารถเบิกเคลมได้หรือไม่

  ไม่สามารถเบิกเคลมได้ เนื่องจากแพทย์ทางเลือกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขคำนิยามความคุ้มครองตามสัญญากรมธรรม์ที่กำหนดไว้

 12. สิทธิ์ความคุ้มครองโรคมะเร็งในผู้หญิง นี้สามารถโอนให้กับทายาทหรือคนในครอบครัวได้หรือไม่

  ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองโรคมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะ จะได้เฉพาะบุคคลที่ถูกระบุชื่อในบัญชีออมทรัพย์ Lady ที่เปิดไว้กับธนาคารเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

 13. เปิดบัญชีแล้วสามารถเคลมได้เลยทันทีหรือไม่ หรือมีระยะเวลารอคอยให้กรมธรรม์มีผลบังคับใช้กี่วัน

  บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า โดยการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะนี้ ต้องปรากฏอาการเป็นครั้งแรกภายหลังจากพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้

 14. อายุที่สมัครได้

  15-60 ปี

 15. ยอดเงินในบัญชีเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด คำนวณอย่างไร

  วิธีคำนวณ ดังนี้

ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังเดือนที่ 1 +
ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังเดือนที่ 2 +
ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังเดือนที่ 3


3

ตัวอย่าง: คุณเจนี่ ลูกค้ามียอดเงินเฉลี่ย
ในบัญชีแต่ละเดือน ดังนี้

เดือนมกราคม 2565 = 100,008.49 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 = 100,016.43 บาท
เดือนมีนาคม 2565 = 100,024.92 บาท
เดือนเมษายน 2565 = 100,033.14 บาท
เดือนพฤษภาคม 2565 = 100,041.77 บาท
เดือนมิถุนายน 2565 = 100,049.99 บาท

ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง
3 เดือนล่าสุด (AMAB)

=

(100,033.14 + 100,041.77 + 100,049.99)


3

=

100,041.63 บาท

กรณีดังกล่าวในเดือนถัดมา (เดือนกรกฎาคม) ลูกค้าจะได้รับวงเงินความคุ้มครองมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะ = 200,083.26 บาท

ขั้นตอนการดาวน์โหลดเพื่อใช้งาน UOB TMRW

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีที่สาขา และดาวน์โหลด UOB TMRW ด้วยตนเองในภายหลัง สามารถดูขั้นตอนการดาวน์โหลดและใช้บริการได้จากวิดีโอนี้