UOB Lady’s Savings Account

ครั้งเเรกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้
ที่ตั้งใจคิด เพื่อดูเเล 7 โรคมะเร็งสำหรับผู้หญิง
เปิดบัญชีออนไลน์ รับความคุ้มครอง 7 โรคมะเร็ง

รับความคุ้มครอง 7 โรค
มะเร็ง
สำหรับผู้หญิง

เปิดบัญชีออนไลน์ ไม่ต้องจ่าย ค่าเบี้ยประกัน

ลูกค้าไม่ต้องจ่าย
ค่าเบี้ยประกัน

เปิดบัญชีออนไลน์ วงเงินคุ้มครองมะเร็งในผู้หญิงระยะลุกลามและคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด

วงเงินคุ้มครองมะเร็งในผู้หญิงระยะลุกลาม
สูงสุด 2 ล้านบาท
และคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
สูงสุด 10,000 บาท

ข้อกำหนดเเละเงื่อนไขในการเปิดบัญชี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ลูกค้าบุคคลธรรมดา เพศหญิง อายุระหว่าง 15 - 55 ปี ณ วันเปิดบัญชี
 • มีสุขภาพดี และไม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อน
 • ต้องสมัครใช้บริการ UOB Mighty App เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชี และวงเงินคุ้มครอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าผู้มีความประสงค์จะเปิดบัญชีกำลังจะอายุครบ 56 ปีบริบูรณ์ ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีก่อนเดือนเกิดเท่านั้น ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดบัญชีในเดือนเกิดได้ เช่น ลูกค้ากำลังจะอายุครบ 56 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยลูกค้าจะไม่สามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

รับความคุ้มครอง 7 โรคมะเร็ง
รายละเอียดของการเปิดบัญชี
 • เปิดบัญชีเงินฝาก 1,000 บาทขึ้นไป
 • จำกัด 1 บัญชีต่อท่าน บัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 • รับความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท
 • การเริ่มต้นความคุ้มครอง:
  • ความคุ้มครอง 7 โรคมะเร็งในสตรีระยะลุกลาม ได้แก่ โรคมะเร็งมดลูก ปากมดลูก ปีกมดลูก รังไข่ ปากช่องคลอด ช่องคลอด และเต้านม จะเริ่มต้นหลังจาก 90 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี (เนื่องจากมีระยะเวลารอคอย) โดยผู้เปิดบัญชีจะเป็นผู้รับผลประโยชน์
  • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจะเริ่มต้น ณ วันที่เปิดบัญชี โดยระบุผู้รับผลประโยชน์ในแบบฟอร์มเปิดบัญชี
 • ธนาคารเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน ผู้ฝากเงินเป็นผู้เอาประกันและเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม บัญชีออมทรัพย์
  ยูโอบี เลดี้ โดยมีบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกัน และเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข
 • มูลค่าเบี้ยประกันเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.54% ต่อปี ณ วันที่ 1 ก.ย. 2563
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย
 • คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet)
UOB Lady's Savings Account UOB Lady's Savings Account

ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้รับความคุ้มครองสูง

รับความคุ้มครองโรคมะเร็งในผู้หญิงระยะลุกลาม สูงสุด 2 ล้านบาท
และความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 10,000 บาท ต่อคน
โดยคำนวณจากยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน ตามรายละเอียดดังนี้

ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน วงเงินความคุ้มครอง
มะเร็งสตรีระยะลุกลาม
วงเงินความคุ้มครอง
กรณีเสียชีวิต
แผนที่ 0 น้อยกว่า 50,000 บาท 10,000 บาท 1,000 บาท
แผนที่ 1 50,000 - 99,999 บาท 100,000 บาท 10,000 บาท
แผนที่ 2 100,000 - 249,999 บาท 250,000 บาท 10,000 บาท
แผนที่ 3 250,000 - 499,999 บาท 500,000 บาท 10,000 บาท
แผนที่ 4 500,000 - 999,999 บาท 1,000,000 บาท 10,000 บาท
แผนที่ 5 ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 2,000,000 บาท 10,000 บาท

*กรณีลูกค้าเปิดมากกว่า 1 บัญชี :

 • เปิดภายในเดือนเดียวกัน ธนาคารจะพิจารณาจากบัญชีที่มียอดเงินฝากเฉลี่ยที่สูงกว่า
 • เปิดต่างเดือนกัน ธนาคารจะพิจารณาจากบัญชีที่เปิดในครั้งแรก

การสิ้นสุดความคุ้มครอง

 • เมื่อผู้ฝากอายุ 65 ปี
 • บัญชีถูกปิด หรือถูกเปลี่ยนประเภทเป็นออมทรัพย์ปกติ
 • สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
 • มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทใดประเภทหนึ่งไปแล้ว (โรคมะเร็งในผู้หญิงระยะลุกลาม หรือกรณีเสียชีวิต)
 • ผู้เอาประกันภัยขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการรับประกันภัย

คำนวณความคุ้มครองจากยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน
โดยยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน = ผลรวมของยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวันหารด้วยจำนวนวันในเดือนนั้น
ดังนั้นความคุ้มครองโรคมะเร็งในผู้หญิงระยะลุกลามจากยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน จะคำนวณจาก

ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังเดือนที่ 1 +
ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังเดือนที่ 2 +
ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังเดือนที่ 3


3

ตัวอย่าง: คุณเจนี่ ลูกค้ามียอดเงินเฉลี่ย
ในบัญชีแต่ละเดือน ดังนี้

เดือนมกราคม 2563 = 100,008.49 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 = 100,016.43 บาท
เดือนมีนาคม 2563 = 100,024.92 บาท
เดือนเมษายน 2563 = 100,033.14 บาท
เดือนพฤษภาคม 2563 = 100,041.77 บาท
เดือนมิถุนายน 2563 = 100,049.99 บาท

ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง
3 เดือนล่าสุด (AMAB)

=

(100,033.14 + 100,041.77 + 100,049.99)


3

=

100,041.63 บาท

กรณีดังกล่าวในเดือนถัดมา (เดือนกรกฎาคม) ลูกค้าจะได้รับวงเงินความคุ้มครองโรคมะเร็งในผู้หญิงระยะลุกลาม = 250,000 บาท
และวงเงินความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต = 10,000 บาท โดยวงเงินความคุ้มครองจะถูกคำนวณ
และปรากฎในวันทำการแรกของเดือนถัดไป


ข้อควรระวัง

1.) กรณีที่ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน น้อยกว่า 50,000 บาท
ติดกัน 6 เดือน บัญชีของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นบัญชีออมทรัพย์ปกติ ในเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติ
ตามตัวอย่างตารางการคำนวนการคุ้มครอง

ตัวอย่างการคำนวณความคุ้มครอง

กรณีต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดติดกัน 6 เดือน

คุณบีน่าเปิดบัญชี 10,000 บาท วันที่ 1 ม.ค. 63 เเละคงเงินมาเรื่อยๆ ทำให้ยอดเงินฝากเฉลี่ย ย้อนหลัง 3 เดือนน้อยกว่า
50,000 บาท ดังนั้น ก.ค. 63 บัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นบัญชีออมทรัพย์ปกติ เเละความคุ้มครองถือว่าสิ้นสุดลง


ตัวอย่างการคำนวณความคุ้มครอง ตัวอย่างการคำนวณความคุ้มครอง

*3,333.4 คือ ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ของเดือน ม.ค. โดยคำนวนจาก 10,000/ 3
*6,667 คือ ยอดฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนของเดือน ก.พ. โดยคำนวนจาก 10,000 + 10,000/ 3
*10,000 คือ ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนของเดือน มี.ค. โดยคำนวนจาก 10,000 + 10,000 + 10,000/ 3

2.) เมื่อบัญชีออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้ ถูกเปลี่ยนเป็นบัญชีออมทรัพย์ปกติ การทำรายการหลังจากนั้น
จะเป็นการทำรายการของบัญชีออมทรัพย์ปกติ โดยผู้ฝากจะต้องติดต่อสาขาธนาคาร
เพื่อทำการเปลี่ยนประเภทสมุดคู่ฝากเป็นบัญชีออมทรัพย์ปกติ

3.) ในกรณีที่บัญชีของท่านถูกปิด หรือเปลี่ยนประเภทเป็นออมทรัพย์ปกติ หากท่านเปิดบัญชีออมทรัพย์
ยูโอบี เลดี้ ใหม่ จะมีระยะเวลารอคอย 90 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี
สำหรับความคุ้มครองมะเร็งในผู้หญิงระยะลุกลาม

4.) ฝาก ถอน โอนข้ามเขต ข้ามธนาคาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โปรดศึกษา
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ Click

5.) บัญชีไม่เคลื่อนไหว คือ บัญชีที่ไม่มีรายการฝาก-ถอน-โอน-จ่าย ไม่รวมรายการอัตโนมัติจากระบบ
เช่น Auto Direct Debit เป็นระยะเวลา 12 เดือนติดกัน การปรับสถานะจากบัญชี “ไม่เคลื่อนไหว” เป็นบัญชี “ปกติ”
เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อสาขาเพื่อแสดงตน และทำรายการถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว

กรณีมะเร็งในผู้หญิงระยะลุกลาม กรณีเสียชีวิต
ใบรับรองแพทย์ คำแถลงของผู้เรียกร้องสิทธิ เนื่องในมรณกรรมของผู้เอาประกันภัย
ผลการตรวจชิ้นเนื้อ ใบรายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย สำเนาใบมรณบัตรที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยต้องนำต้นฉบับมาแสดงด้วย
สำเนายินยอมในการเปิดเผยประวัติที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่าย “ตาย” ของผู้เอาประกัน โดยต้องนำต้นฉบับมาแสดงด้วย
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกคนที่รับรองโดยผู้รับประโยชน์
สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตที่รับรองโดยผู้รับประโยชน์
หนังสือยินยอมในการเปิดเผยประวัติที่ลงนามโดยผู้รับประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
กรณีมะเร็งในผู้หญิงระยะลุกลาม กรณีเสียชีวิต
ใบรับรองแพทย์ คำแถลงของผู้เรียกร้องสิทธิ เนื่องในมรณกรรมของผู้เอาประกันภัย
ผลการตรวจชิ้นเนื้อ ใบรายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย สำเนาใบมรณบัตรที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยต้องนำต้นฉบับมาแสดงด้วย
สำเนายินยอมในการเปิดเผยประวัติที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่าย “ตาย” ของผู้เอาประกัน โดยต้องนำต้นฉบับมาแสดงด้วย
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกคนที่รับรองโดยผู้รับประโยชน์
สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตที่รับรองโดยผู้รับประโยชน์
หนังสือยินยอมในการเปิดเผยประวัติที่ลงนามโดยผู้รับประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

รายละเอียดขอบเขตความคุ้มครองการรับประกันโรคมะเร็งในผู้หญิงระยะลุกลาม / กรณีเสียชีวิต

แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากโรคมะเร็งในผู้หญิงระยะลุกลาม เริ่มใช้ 2 ก.ย. 63

แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการเสียชีวิต เริ่มใช้ 2 ก.ย. 63

ช่องทางการติดต่อธนาคารเเละบริษัทประกันภัย
 • สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝาก ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี 0 2285 1555 หรือ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ
 • สอบถามข้อมูลเรื่องความคุ้มครองประกันชีวิต บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.1621 หรือ hotline@prudential.co.th
ช่องทางให้บริการ
 • ผ่าน UOB Mighty Application: บริการโอนเงิน ตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวในบัญชี การชำระค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจำนวนครั้ง และยอดเงินสูงสุดที่ให้บริการแต่ละวัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการ
 • ผ่านสาขาธนาคาร: บริการฝากถอน โอนเงิน ตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวในบัญชี การชำระค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ได้ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและยอดเงินสูงสุดในแต่ละวัน
 • ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร: บริการถอน โอนเงิน จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อสมัครบริการบัตรเดบิต โดยจำนวนครั้งและยอดเงินสูงสุดที่ให้บริการแต่ละวัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขบัตรเดบิต
 1. มะเร็งชนิดใดและระยะใดบ้าง

  คุ้มครองโรคมะเร็งมดลูก ปากมดลูก ปีกมดลูก รังไข่ ปากช่องคลอด ช่องคลอด เต้านม โดยลูกค้าจะต้องได้รับการวินิจฉัย พร้อมทั้งมีผลตรวจทางการของแพทย์ ที่ระบุชัดเจนว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม

  โรคมะเร็งระยะลุกลาม หมายถึง เมื่อเนื้องอกหรือเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นในอวัยวะนั้นๆ มีการแทรกแซงเข้าไปในเนื้อเยื่อปกติ หรือ เมื่อเนื้องอกหรือเซลล์มะเร็งเริ่มมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะข้างเคียงอื่น ยกตัวอย่างเช่น ได้รับการตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งที่รังไข่ แล้วมีการแพร่กระจายไปลำไส้ใหญ่

  ทั้งนี้ กรณีมะเร็งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะอื่นก่อน ซึ่งไม่ใช่อวัยวะเฉพาะในผู้หญิงที่กล่าวมาตอนต้น (มดลูก ปากมดลูก ปีกมดลูก รังไข่ ปากช่องคลอด ช่องคลอด เต้านม) แล้วแพร่กระจายมายังอวัยวะเฉพาะในผู้หญิง ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

 2. ความคุ้มครองครอบคลุมมะเร็งที่นอกเหนือจาก โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งมดลูก โรคมะเร็งปีกมดลูก โรคมะเร็งรังไข่ โรคมะเร็งปากช่องคลอด โรคมะเร็งช่องคลอด และโรคมะเร็งเต้านม หรือไม่

  ไม่คุ้มครอง

 3. ในกรณีมีการเบิกเคลม โรคมะเร็ง 1 ใน 7 โรคข้างต้นแล้ว กรมธรรม์ยังคงให้ความคุ้มครองมะเร็งส่วนอื่นต่อด้วยหรือไม่ (กรณียังคงมีเงินฝากกับธนาคารต่อเนื่อง)

  หากมีการจ่ายผลประโยชน์ไปแล้ว สัญญานี้ก็จะสิ้นสุดความคุ้มครอง

 4. กรมธรรม์ฉบับนี้มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตด้วยหรือไม่ และจะต้องเป็นการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเท่านั้นใช่หรือไม่

  กรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากทุกกรณี

 5. เงื่อนไขที่กรมธรรม์จะสิ้นสุดความคุ้มครอง มีกรณีใดบ้าง

  1. วันที่กรมธรรม์ประกันภัยครบกำหนดสัญญาหรือสิ้นผลบังคับ 2. วันที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 3. วันที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการรับประกันภัย 4. เมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ 5. เมื่อสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ครบกำหนดระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครอง 6. สมาชิกผู้เอาประกันภัยปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้

 6. ถ้าตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม ทางผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์เงินก้อนหรือ จะได้รับตามการรักษาที่เกิดขึ้นจริง

  บริษัทประกันฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยกลุ่มคุ้มครองโรคมะเร็งในผู้หญิงระยะลุกลาม ซึ่งขึ้นอยู่กับการคำนวณยอดเงินในบัญชีเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดตามที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด

 7. ผู้เอาประกันภัยจะสามารถตรวจสอบแผนความคุ้มครองของตัวเองได้จากที่ใด

  สามารถตรวจสอบได้จาก UOB Mighty Application ในโทรศัพท์มือถือ

 8. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถมีกรมธรรม์ Lady Cancer ได้กี่ฉบับ

  1 ฉบับเท่านั้น

 9. ช่องทางในการเรียกร้องสินไหม ผู้เอาประกันภัยสามารถนำส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมผ่านช่องทางใด

  ผู้เอาประกันภัยจะต้องนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมผ่านทางสาขา ธนาคารยูโอบีเท่านั้น

 10. หากผู้เอาประกันเรียกร้องสินไหมสำหรับความคุ้มครองโรคมะเร็งมาในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนแผนประกัน บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลใด

  ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยจะถูกนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยตรวจเจอโรคมะเร็งโดยคำนวณจากยอดเงินในบัญชีเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดตามที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด

 11. ในกรณีเริ่มเป็นมะเร็งจากอวัยวะอื่นและมีการแพร่กระจายมาที่อวัยวะเพศหญิง (เช่น มดลูก ปากมดลูก ปีกมดลูก รังไข่ ปากช่องคลอด ช่องคลอด และเต้านม เป็นต้น) กรมธรรม์นี้ยังให้ความคุ้มครองหรือไม่

  ไม่ได้ให้ความคุ้มครอง เนื่องจากเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในอวัยวะอื่น

 12. ในกรณีผู้เอาประกันภัยเคยเป็นมะเร็งเต้านมข้างซ้ายและได้รับการรักษาจนหายดีแล้วก่อนการเปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ กรมธรรม์ฉบับนี้ยังคงให้ความคุ้มครองอยู่หรือไม่

  หากเคยเป็นมะเร็งมาก่อน จะไม่สามารถรับความคุ้มครองนี้ได้

 13. ในกรณีผู้เอาประกันภัยตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งในผู้หญิงระยะลุกลามและปฏิเสธการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน แต่จะไปรักษาแพทย์ทางเลือกแทน จะสามารถเบิกเคลมได้หรือไม่

  ไม่สามารถเบิกเคลมได้ เนื่องจากแพทย์ทางเลือกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขคำนิยามความคุ้มครองตามสัญญากรมธรรม์ที่กำหนดไว้

 14. สิทธิ์ความคุ้มครองโรคมะเร็งในผู้หญิงระยะลุกลาม นี้สามารถโอนให้กับทายาทหรือคนในครอบครัวได้หรือไม่

  ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองโรคมะเร็งในผู้หญิงระยะลุกลาม จะได้เฉพาะบุคคลที่ถูกระบุชื่อในบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ ที่เปิดไว้กับธนาคารเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

 15. กรณีที่ลูกค้ามายื่นเคลมสำหรับโรคมะเร็งแล้วเกิดเสียชีวิตขณะรออนุมัติการเคลม ลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้าง

  บริษัทจะทำการจ่ายเคลมให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ณ วันที่เปิดบัญชี ซึ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับจะมีสองส่วนด้วยกัน คือ 1. ผลประโยชน์คุ้มครองโรคมะเร็งในผู้หญิงระยะลุกลาม 2. ผลประโยชน์จากกรณีเสียชีวิต

 16. เปิดบัญชีแล้วสามารถเคลมได้เลยทันทีหรือไม่ หรือมีระยะเวลารอคอยให้กรมธรรม์มีผลบังคับใช้กี่วัน

  บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า โดยการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งในผู้หญิงระยะลุกลาม ต้องปรากฏอาการเป็นครั้งแรกภายหลังจากพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้

 17. อายุที่สมัครได้

  15-55 ปี

 18. ธนาคารยูโอบี จะมีการปรับเปลี่ยนแผนประกันความคุ้มครอง ของผู้เอาประกันในวันที่เท่าไหร่ของแต่ละเดือน / มีการปรับเปลี่ยนทุกเดือนหรือไม่

  แผนความคุ้มครองในแต่ละเดือนจะถูกคำนวณโดยธนาคาร ยูโอบี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับยอดเงินในบัญชีเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดและจะถูกอัพเดทใน UOB Mighty Mobile Application ในวันทำการแรกของทุกๆ ต้นเดือน

 19. ยอดเงินในบัญชีเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด คำนวณอย่างไร

  วิธีคำนวณ ดังนี้

ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังเดือนที่ 1 +
ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังเดือนที่ 2 +
ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังเดือนที่ 3


3

ตัวอย่าง: คุณเจนี่ ลูกค้ามียอดเงินเฉลี่ย
ในบัญชีแต่ละเดือน ดังนี้

เดือนมกราคม 2563 = 100,008.49 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 = 100,016.43 บาท
เดือนมีนาคม 2563 = 100,024.92 บาท
เดือนเมษายน 2563 = 100,033.14 บาท
เดือนพฤษภาคม 2563 = 100,041.77 บาท
เดือนมิถุนายน 2563 = 100,049.99 บาท

ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง
3 เดือนล่าสุด (AMAB)

=

(100,033.14 + 100,041.77 + 100,049.99)


3

=

100,041.63 บาท

ณ เดือนกรกฎาคม คุณเจนี่จะได้รับวงเงินความคุ้มครองโรคมะเร็งในผู้หญิง = 250,000 บาท
และวงเงินความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต = 10,000 บาท โดยวงเงินความคุ้มครองจะถูกคำนวณ
และปรากฎในวันทำการแรกของเดือนถัดไป

ขั้นตอนการดาวน์โหลดเพื่อใช้งาน UOB Mighty

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีที่สาขา และดาวน์โหลด UOB Mighty ด้วยตนเองในภายหลัง สามารถดูขั้นตอนการดาวน์โหลดและใช้บริการได้จากวิดีโอนี้