บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง TMRW Savings

รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.3% ต่อปี สำหรับเงินฝาก 2 ล้านบาทแรก*

City of TMRW สนุกกับการออมเงินในรูปแบบเกมส์

City of TMRW สนุกกับการออมเงินในรูปแบบเกมส์

ตั้งชื่อเมืองตามใจคุณ ยิ่งออมมาก เมืองของคุณก็ยิ่งเติบโต

ตั้งชื่อเมืองตามใจคุณ ยิ่งออมมาก เมืองของคุณก็ยิ่งเติบโต

โอนเงินจากบัญชี TMRW Everyday ของคุณมาเก็บในบัญชี TMRW Savings เพื่อรับดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

โอนเงินจากบัญชี TMRW Everyday ของคุณมาเก็บในบัญชี TMRW Savings เพื่อรับดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

เปิดบัญชีง่ายผ่านแอป ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

เปิดบัญชีง่ายผ่านแอป ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

*โดยส่วนที่เกินจะได้รับดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี

บัญชีเงินฝาก TMRW Everyday

ให้คุณโอนเงินและจ่ายบิล แบบไม่เสียค่าธรรมเนียม

รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝาก คุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท

รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝาก คุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท

คุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

คุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

รับดอกเบี้ย 0.1% ต่อปี

รับดอกเบี้ย 0.1% ต่อปี

 จ่ายบิล โอนเงิน ไม่มีค่าธรรมเนียม

จ่ายบิล โอนเงิน ไม่มีค่าธรรมเนียม

สิทธิพิเศษ ความคุ้มครองอุบัติเหตุ*

บัญชี TMRW Everyday ให้คุณอุ่นใจด้วย ความคุ้มครองอุบัติเหตุ

รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝาก

รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝาก

คุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท ทุกที่ทั่วโลก ตลอด 24 ชม.

คุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท ทุกที่ทั่วโลก ตลอด 24 ชม.

คุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

คุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน

ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน

*รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ ฟรี ตั้งแต่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครอง

รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครอง
chevron

เจ้าของบัญชีจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ จากบัญชี TMRW Everyday ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ดังนี้ 

 • เจ้าของบัญชีต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี TMRW Everyday ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน
 • รับความคุ้มครองเป็นจํานวน 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี TMRW Everyday ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน ไม่ว่าจะถือบัญชี TMRW Everyday กี่บัญชีก็ตาม
 • กรณีเจ้าของบัญชีมีอายุมากกว่า 70 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าสินไหมทดแทน
 • เกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิต จ่ายเงินชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง และการพูดออกเสียง จ่ายเงินชดเชย 1 - 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามรายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประเภท อบ.2
 • กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จ่ายเงินชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วน จ่ายเงินชดเชย 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ผู้รับผลประโยชน์ได้แก่ ทายาทโดยธรรมของเจ้าของบัญชีเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

วันเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครอง
ความคุ้มครองอุบัติเหตุจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี และสิ้นสุดเมื่อเจ้าของบัญชีปิดบัญชี

ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ประเภท อบ.2 และขยายความคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ โดยคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การพูดออกเสียง การรับฟัง หรือทุพพลภาพถาวรจาการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

 

 • ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่สาขาธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อมูลที่ระบุในเว็บไซต์ธนาคาร หัวข้อบัญชีเงินฝาก TMRW หรือติดต่อบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเรียกร้องค่าสินไหม  โทร. 1231 กด 3 กด 3
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันจะจัดส่งเช็คไปยังที่อยู่ของผู้เรียกร้องสินไหมมรณกรรม ตามที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม
 • ธนาคารเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน เจ้าของบัญชีเป็นผู้เอาประกัน ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ภายใต้กรมธรรม์ประกันวินาศภัยกลุ่มบัญชีออมทรัพย์ TMRW Everyday โดยมีบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต กรณีทุพพลภาพถาวร
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางผู้เสียชีวิต
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนาหนังสือรับรองการตาย
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
 • สำเนาผลสรุปคดีของตำรวจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับประโยชน์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (หากมี)
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกัน
 • สำเนารายงานประจำวันคดี
 • ประวัติการรักษาทั้งหมด
 • รูปถ่ายผู้เอาประกันที่แสดงถึงการทุพพลภาพหรืออวัยวะที่เสียหาย
 • บัตรประจำตัวผู้พิการ
 • เอกสารรับรองความพิการ
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 • สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ TMRW Contact Center โทร. 0 2285 1555 หรือ Email: UOBTMRW@uob.co.th
 • สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองอุบัติเหตุ ที่ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โทร. 1231 
 • มูลค่าของเบี้ยประกัน เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 0.11% ต่อปี ณ วันที่ 25 เมษายน 2567
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง สิทธิประโยชน์ ต่างๆ โดยจะแจ้งล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง

บัตรเดบิต TMRW

ใช้เป็นบัตร ATM และรูดใช้จ่าย

 ใช้รูดแทนเงินสดได้กับร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ PromptCard และ Mastercard

ใช้รูดแทนเงินสดได้กับร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ PromptCard และ Mastercard

เช็คทุกการใช้จ่ายผ่านแอปฯ TMRW

เช็คทุกการใช้จ่ายผ่านแอปฯ TMRW

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี(ปีแรก)

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี(ปีแรก)

ถอนเงินแบบไม่มีค่าธรรมเนียมผ่าน PromptCard หรือที่ตู้ ATM ของ UOB

ถอนเงินแบบไม่มีค่าธรรมเนียมผ่าน PromptCard หรือที่ตู้ ATM ของ UOB

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน? คลิกที่ลิ้งก์ข้างล่างเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

 

หมายเหตุ

 • การหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

บริการธนาคารดิจิทัลที่คิดไกลกว่า เพื่อทุกความต้องการของคุณ และถ้าคุณพร้อมก็มาก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปสู่อีกขั้นกับ UOB TMRW
สมัครตอนนี้!