เงินฝากคุ้มครอง 20X สิทธิความคุ้มครองและเงื่อนไข​
chevron
 • เพียงมียอดเงินฝากในบัญชี TMRW Everyday ณ วันก่อนเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
 • ลูกค้าเงินฝาก TMRW จะได้รับวงเงินความคุ้มครองชีวิต 20 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือบัญชี TMRW Everyday ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อคน คุ้มครองตลอด 24 ชม. ทั่วโลก
 • กรณีผู้ฝากมีอายุมากกว่า 70 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง แต่ไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อคน
 • ความคุ้มครองครอบคลุมถึงผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์

สิทธิความคุ้มครองและเงื่อนไข

 1. สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีเงินฝาก TMRW ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2565 - 30 พ.ค. 2566 และลูกค้าปัจจุบัน ที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 มิ.ย.65 จะได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุเป็นจำนวน 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝาก TMRW Everyday เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไปในบัญชีเงินฝาก TMRW Everyday ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน การคุ้มครองนี้มีผล ตั้งแต่ 1มิ.ย. 2565ถึงวันที่ 31 พ.ค.2566
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันก่อนเกิดเหตุ แต่สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อคน
 3. กรณีผู้ฝากมีอายุมากกว่า 70 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง แต่ไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อคน
 4. มูลค่าของเบี้ยประกันเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.08% ต่อปี
 5. ธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกัน เจ้าของบัญชีเงินฝาก TMRW Everyday เป็นผู้เอาประกันฯ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย และเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จะเป็นผู้จ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ให้กับทายาทโดยธรรม ภายใต้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มบัญชี TMRW

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (กรุณาตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและรายละเอียดข้อตกลงความคุ้มครอง)

เอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

• แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

• สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

• สำเนาทะเบียนบ้านประทับตราตาย

• สำเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์ทุกท่าน

• สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์ทุกท่าน

• สำเนาใบคำขอเปิดบัญชีที่นะบุผู้รับประโยชน์

• หนังสือรับรองการตาย

• สำเนาใบมรณะบัตร

• สำเนารายงานประจำวันคดี

• สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ

• สำเนา Statement จากสาขา

• รูปภาพแสดงข้อมูลบัญชีเงินฝากจากแอป TMRW โดย เลือกบัญชีเงินฝาก “TMRW Everyday” ที่แอป TMRW > เลือกแถบข้อมูล “บริการ” > เลือก “ดูข้อมูลบัญชี” และกดแชร์ เพื่อแสดงข้อมูลบัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี ประเภทบัญชี หมายเลขบัญชี และชื่อธนาคาร

 • กรณีทุพพลภาพถาวร

• แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

• สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

• สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกัน

• สำเนารายงานประจำวันคดี

• ประวัติการรักษาทั้งหมด

• รูปถ่ายผู้เอาประกันที่แสดงถึงการทุพพลภาพหรืออวัยวะที่เสียหาย

• บัตรประจำตัวผู้พิการ

• เอกสารรับรองความพิการ

• สำเนา Statement จากสาขา

• รูปภาพแสดงข้อมูลบัญชีเงินฝากจากแอป TMRW โดย เลือกบัญชีเงินฝาก “TMRW Everyday” ที่แอป TMRW > เลือกแถบข้อมูล “บริการ” > เลือก “ดูข้อมูลบัญชี” และกดแชร์ เพื่อแสดงข้อมูลบัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี ประเภทบัญชี หมายเลขบัญชี และชื่อธนาคาร

 

ขอบเขตความคุ้มครองและแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ

รายละเอียดขอบเขตความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุ
ความคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์
แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ

ช่องทางการติดต่อธนาคาร และ บริษัทประกันภัย

สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี 0 2285 1555

สอบถามข้อมูลเรื่องความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุที่สอบถามข้อมูลเรื่องความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุที่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 1231


บริการธนาคารดิจิทัลที่คิดไกลกว่า เพื่อทุกความต้องการของคุณ

และถ้าคุณพร้อมก็มาก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปสู่อีกขั้นกับ UOB TMRW

สมัครตอนนี้!