พรูสุขภาพ ซูเปอร์สตรอง

ประกันสุขภาพที่ออกแบบได้ตามความต้องการของคุณ

จุดเด่นของแบบประกัน

อยากดูแลครอบครัวและคนที่รักไปอีกนานๆ ต้องเริ่มจากดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อน ให้ พรูสุขภาพ ซูเปอร์สตรอง ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

 • คุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาทต่อปี และยาวนานถึงอายุ 99 ปี
 • เลือกรับความคุ้มครองตามความต้องการ ด้วยตัวเลือก Deductible และ Co-Payment
 • เลือกรับความคุ้มครองและจ่ายเบี้ยประกันภัยตามต้องการ เช่น เลือกรับความคุ้มครอง 20% ก็จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 20% และสามารถปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • สะสมความคุ้มครองเพิ่ม 2% ทุกปี ในกรณีปีกรมธรรม์ใดไม่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน รับความคุ้มครองเพิ่ม 2% ในปีกรมธรรม์ถัดไป

ข้อกำหนดทั่วไป

อายุที่รับประกันภัย :

1 เดือน – 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย :

สูงสุดถึงอายุ 99 ปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาหลัก)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :

สูงสุดถึงอายุ 99 ปี (ตลอดระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาหลัก)

เงื่อนไขเบี้ยประกันภัย :

เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกันภัย และปรับเพิ่มทุก 5 ปี

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย :

รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

หมายเหตุ:

 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ ตามอายุ ชั้นอาชีพที่เปลี่ยนไปของผู้เอาประกันภัย และ/หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสสินไหมทดแทนวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ตามอัตราที่บริษัทนได้รับความเห็นชอบจากานายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้เอประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกร)
 • พรูสุขภาพ ซูเปอร์สตรอง เป็นชื่อททางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล (ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี)

ข้อยกเว้น:
กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง สำหรับสัญญาเพิ่มเติมนี้

 • การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับสัญญาเพิ่มเติม พรูสุขภาพ ซูเปอร์สตรอง
  • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันทำสัญญา หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติการต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกินขึ้นหลังสุด
  • การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นถายใน 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ซึ่งการเจ็บป่วยดังกล่าวมีรายการดังต่อไปนี้ (1. เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด 2. ไส้เลื่อนทุกชนิด 3. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ 4. เส้นเลือดขอดที่ขา 5. ริดสีดวงทวาร 6. ต้อเนื้อหรือต้อกระจก 7. นิ่วทุกชนิด 8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)
 • ข้อยกเว้นบางส่วนสำหรับสัญญาเพิ่มเติม พรูสุขภาพ ซูเปอร์ศตรอง
  • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
  • การรักษาเพื่อเป็นการเสริมสวย ตกแต่ง การรักษาอันมีสักษณะเลือกได้ การทำหมัน การแก้หมัน การรักษาเพื่อแก้ไขสิ่งผิดปกติอันเนื่องมาแต่กำเนิด หรือที่เป็นอยู่ก่อน เป็นต้น
  • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร
  • โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • การตรวจสุขภาพทั่วไป

ทั้งนี้ ข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษาข้อยกเว้นเพิ่มเติมในกรมธรรม์

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย