ยูโอบี รีวอร์ด ลิงค์

ข้อกำหนดทั่วไป

อายุรับประกันภัย:

1 เดือน - 65 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย:

ถึงอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ:

ถึงอายุ 99 ปี

เบี้ยประกันภัยหลัก:

ขั้นต่ำ 100,000 บาท

งวดการชำระเบี้ยฯ:

รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ:

บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

โบนัสพิเศษ

 • เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างต่อเนื่องครบ 5 ปีกรมธรรม์ มีสิทธิได้รับโบนัสพิเศษสูงสุดรวม 15% ของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี
 • เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างต่อเนื่องเพิ่มจนครบ 10 ปีกรมธรรม์ มีสิทธิได้รับโบนัสพิเศษเพิ่มสูงสุดรวม 19% ของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี

(ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์)

หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย และกรมธรรม์ยังคงมีมูลค่าบัญชีกรมธรรม์และมีผลบังคับ บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันประเมินราคาวันแรกถัดจากวันครบกำหนดสัญญาคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย**

ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยของเบี้ยประกันภัยหลัก รวมกับ
 • มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก และของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

 • ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ
 • ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น

บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่ม จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัย

ประเภทของเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ

เบี้ยประกันภัยสูงสุด

เบี้ยประกันภัยหลัก1

100,000 บาท/ปี

ไม่จำกัด

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ2

5,000 บาท/ครั้ง

120 ล้านบาท/ปี

1เบี้ยประกันภัยหลัก หมายถึง เบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
2เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ หมายถึง เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระในเวลาใดๆ นอกเหนือจากเบี้ยประกันภัยหลัก และเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และไม่อยู่ในระหว่างการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้จำนวนเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษขั้นต่ำสุดและขั้นสูงสุดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย:

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เบี้ยประกันภัยหลักรายงวด

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย
(Premium Charge)

ร้อยละของเบี้ยฯ รายงวด ตามอัตราดังนี้
ปีกรมธรรม์ที่ 1: ร้อยละ 8
ปีกรมธรรม์ที่ 2: ร้อยละ 5
ปีกรมธรรม์ที่ 3-5: ร้อยละ 3
ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป: ไม่มี

ร้อยละ 1.5

ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ (Administration Fee)

ร้อยละ 0.0625 ต่อเดือน
โดยเรียกเก็บจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ค่าประกันภัย
(Cost of Insurance)

 • ค่าการประกันภัยสำหรับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
  คำนวณตามเพศ อายุ โดยอ้างอิงตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ เรียกเก็บรายเดือนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
 • ค่าการประกันภัยสำหรับผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (ถ้ามี)
  คำนวณ อายุ ชั้นอาชีพ โดยอ้างอิงอัตราค่าการประกันภัยสำหรับผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรายปี ที่แนบอยู่กับกรมธรรม์

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ / เวนคืนกรมธรรม์
(Withdrawal / Surrender Charge)

ร้อยละของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ขึ้นอยู่กับงวดการชำระเบี้ยฯ) ตามอัตราดังนี้
งวดปีกรมธรรม์ที่ 1: ร้อยละ 50
งวดปีกรมธรรม์ที่ 2: ร้อยละ 40
งวดปีกรมธรรม์ที่ 3: ร้อยละ 25
งวดปีกรมธรรม์ที่ 4: ร้อยละ 15
งวดปีกรมธรรม์ที่ 5: ร้อยละ 10
ทั้งนี้ ไม่หักค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ถัดจากปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบ 5 ปี

ไม่มี

การสับเปลี่ยนกองทุน
(Fund Switching Fee)

สับเปลี่ยนกองทุนได้ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

หนังสือแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์
(Financial Statement Report)

ฟรี ปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย. และ ธ.ค.)
กรณีขอเพิ่มเติม ฉบับละ 50 บาท

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์
**ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน

 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย  การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ ทั้งนี้หากผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์หลังจากระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์เวนคืนกรมธรรม์และได้รับมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
  • กรณีไม่เปิดเผยความจริงหรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามกการต่ออายุหรือตามกการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย
 • ตัวอย่าง ข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ***
  • กรณีกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
   คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
  • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
  • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
  • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
   ***โปรดอ้างอิงรายละเอียดข้อยกเว้นที่สมบูรณ์ตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจ ในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • การทำประกันชีวิตควบการลงทุน มิใช่การฝากเงิน มีความเสี่ยงจากการลงทุน และไม่มีการรับประกันส่วนของเงินลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา และทำความเข้าใจข้อมูลในหนักงสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย และตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุน อาจส่งผลต่อระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของการประกันชีวิต (ไม่รวมส่วนผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และส่วนการลงทุน) สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • แบบประกันชีวิต “ยูโอบี รีวอร์ด ลิงค์” เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิตควบการลงทุน “พรูยูนิต ลิงค์ 13”

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันภัย ใบอนุญาตเลขที่ ช00026/2545 เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิตและอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คลิก