PRU MRTA Double Care Plus

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

20 - 65 ปี  คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

5 - 30 ปี

ทุนประกันภัย

ความคุ้มครอง

ขั้นต่ำ

สูงสุด

เสียชีวิตทุกกรณี

 

 

 

 

ผู้กู้และผู้กู้ร่วมคนละ 100,000 บาท

ผู้กู้และผู้กู้ร่วมคนละไม่เกิน 100% ของวงเงินสินเชื่อ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ผู้กู้และผู้กู้ร่วมคนละไม่เกิน 200% ของวงเงินสินเชื่อ และไม่เกิน 10 ล้านบาท

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ผู้กู้และผู้กู้ร่วมคนละไม่เกิน 100% ของวงเงินสินเชื่อ และไม่เกิน 40 ล้านบาท

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย

การตรวจสุขภาพ

บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

ผู้รับประโยชน์

ลำดับที่ 1 : ธนาคารในมูลหนี้วงเงินสินเชื่อบ้าน

ลำดับที่ 2 : ลูกหนี้และทายาทในส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้ในลำดับที่ 1

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

 • กรณีเสียชีวิตทั้งจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยที่ลดลง ตามตารางในกรมธรรม์ *
 • รับเพิ่ม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 200% ของทุนประกันภัย ณ วันเริ่มต้น คงที่ตลอดสัญญา

* จำนวนทุนประกันภัยจะลดลงตามตารางกรมธรรม์ และสอดคล้องกับสินเชื่อที่ผ่อนชำระ ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุด ผู้เอาประกันภัยควรเลือกทำประกันภัยเท่ากับวงเงินสินเชื่อเริ่มแรก และชำระสินเชื่อตามสัญญาเงินกู้ของธนาคาร

ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

แบ่งจ่ายค่าสินไหมเป็น 2 งวด ภายใน 12 เดือน

1) จ่าย 50% ของทุนประกันภัยที่ลดลง กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน

2) จ่ายส่วนที่เหลืออีก 50% ของทุนประกันภัยที่ลดลง หากยังคงทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรต่อเนื่องอีกไม่น้อยกว่า 180 วัน

3) ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

 • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต 10 ปีชึ้นไป สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้ ซึ่งไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อบ้าน
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเบี้ยประกันภัย หรือได้รับเบี้ยประกันภัยคืนไม่เต็มจำนวน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
 • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
  • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตัวตาย
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์ โดยจะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 • เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรเข้าใจว่า แบบประกันคุ้มครองสินเชื่อเคหะ PRU MRTA Double Care Plus เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเชื่อ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) (บริษัทฯ) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย