ยูโอบี เฮลธี เวลท์

ประกันสุขภาพ ยูโอบี เฮลธี เวลท์ อุ่นใจกับทุกระดับการรักษา

จุดเด่นของแบบประกัน

แบบประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และพร้อมช่วยให้คุณและครอบครัวอุ่นใจได้ในทุกวัน

 • แผนความคุ้มครองสุขภาพ วงเงินสูงสุดถึง 100 ล้านบาทต่อปี ยาวนานถึง อายุ 99 ปี
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
 • อุ่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง
 • เลือกออกแบบความคุ้มครองตามความต้องการ ด้วยตัวเลือก Deductible และ Co-Payment

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยโดยย่อ

อายุที่รับประกันภัย :

1 เดือน – 85 ปี (ต่ออายุได้จนถึง อายุ 99 ปี)

ระยะเวลาเอาประกันภัย :

1 ปี 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :

1 ปี 

แบบประกันภัยหลัก:
แบบประกันชีวิต กำหนดระยะเวลา 1 ปี
(ไม่มีเงินปันผล)

จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 100,000 บาท
กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต: รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ HA Wealth :

ผลประโยชน์สูงสุด 100 ล้าน บาท

งวดการชำระเบี้ยฯ:

รายปี  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือน  และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ:

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

หมายเหตุ
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไข รวมถึงข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบการเสนอขายและกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผู้เอาประกันมีสิทธิยกเลิกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯฉบับละ 500 บาท
 • เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดสำหรับแผนความคุ้มครองในประเทศไทย ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา และทั่วโลก
 • เบี้ยประกันภัยปีต่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • แบบประกันชีวิต ยูโอบี เฮลธี เวลท์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิต “กำหนดระยะเวลา 1 ปี (ไม่มีเงินปันผล) และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ แบบ HA Wealth”
คำเตือนสำหรับแบบประกันชีวิต ยูโอบี เฮลธี เวลท์ กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง :
 1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
 2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่

 1. ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯ ยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
 2. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือ ไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติม เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรกและในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ HA Wealth

บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้  สำหรับการป่วย หรือค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งเวลาใด นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง  ดังต่อไปนี้

 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน
 • การตรวจสุขภาพ การตรวจรักษาสายตา และการฉีดวัคซีน ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือน
 • การตรวจรักษาทางทันตกรรม ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 90 วัน
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน

ซึ่งการเจ็บป่วยดังกล่าวมีรายการดังต่อไปนี้

 1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด 
 2. ริดสีดวงทวาร
 3. ไส้เลื่อนทุกชนิด
 4. ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 6. นิ่วทุกชนิด
 7. เส้นเลือดขอดที่ขา
 8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่นำเงื่อนไข ระยะเวลาไม่คุ้มครองนี้มาใช้ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บ หรือต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินที่ไม่ได้เกิดจากภาวะสืบเนื่องจากโรคต่างๆ ที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย

ตัวอย่างข้อยกเว้นบางส่วน สำหรับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ HA Wealth
 1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร
 4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 5. การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในสถานพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์

หมายเหตุ: ข้อยกเว้นและรายละเอียดข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษาเพิ่มเติมในกรมธรรม์

การร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 • ศูนย์บริการลูกค้า  (Customer Service Center) บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร
  ชั้น 20 – 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1621 (ในเวลาทำการ) โทรสาร 0 2353 4888 อีเมล hotline@prudential.co.th
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0 2285 1555 หรือwww.uob.co.th
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สายด่วนประกันภัย โทร 1186
ผลประโยชน์ด้านภาษี
 1. สำหรับสัญญาประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองน้อยกว่า 10 ปี เบี้ยประกันชีวิตไม่สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร      
 2. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

 

 

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 ทำหน้าที่เสนอผลิตภัณฑ์ และเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คลิก