UOB Premier

เงื่อนไขการรับประกันภัยโดยย่อ

อายุรับประกันภัย:

1 เดือน - 65 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย:

14 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย:

7 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย:

ขั้นต่ำ 50,000 บาท

งวดการชำระเบี้ยฯ:

รายปี

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ
บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

 

แผนภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่1

 • รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-13
 • ครบกำหนดสัญญาปีกรมธรรม์ที่ 14 รับเงินคืน 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 724% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต2

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด

 

โอกาสรับเงินปันผล* (ถ้ามี)3

บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล ดังนี้

 • เงินปันผลรายปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนครบกำหนดสัญญา
 • เงินปันผล กรณีเสียชีวิต หรือเวนคืนกรมธรรม์

*จำนวนเงินปันผลตามกรมธรรม์ดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา

 

คำเตือนสำหรับแบบประกันชีวิต ยูโอบี พรีเมียร์

 1. กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
  • 1.1 กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผล คุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • 1.2 ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
   (โปรดอ้างอิงรายละเอียดของข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต)
 2. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยและถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 3. ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 4. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 5. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท
 6. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์ โดยจะได้รับค่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 7. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 8. ผู้ซื้อควรเข้าใจว่า ยูโอบี พรีเมียร์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ “พรูสะสมทรัพย์ 14/7 (ชนิดมีเงินปันผล)”

การร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 • ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center) บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
  เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20 - 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตกรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1621 (ในเวลาทำการ) โทรสาร 0 2353 4888 อีเมล hotline@prudential.co.th
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สายด่วนประกันภัย โทร 1186
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร.1213 หรือ อีเมล: fcc@bot.co.th

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คลิก