AXA PA Smile Life

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. อายุของผู้เอาประกันภัย
  อายุ 18-65 ปีบริบูรณ์ (ประเภทอาชีพ 1-3 เท่านั้น)
  อายุ 1-17 ปีบริบูรณ์ (ประเภทอาชีพ 1 เท่านั้น)
  (ดูรายละเอียดตามตารางประเภทอาชีพ)
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงใดๆ
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือพิษสุราเรื้อรัง
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 5. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่อาศัยและ/หรือผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่ชั่วคราวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะ ลา นราธิวาส ปัตตานี
 6. ผู้ขอเอาประกันภัย สามารถซื้อกรมธรรม์ได้สูงสุด 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่าน
 7. การคุ้มครองการประกันภัย เริ่มต้นหลังจากได้รับการอนุมัติจากแอกซ่าประกันภัยภายใน 7 วันทำการ นับจากแอกซ่าประกันภัยได้รับใบคำขอเอาประกันภัย
 8. ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประเภทอาชีพในการรับประกันภัยจะแบ่งเป็น 4 ชั้น ได้แก่

อาชีพชั้น 1 ลักษณะงานส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และทำงานที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักร เช่น ผู้บริหาร พนักงานบริษัท แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ข้าราชการ เป็นต้น
อาชีพชั้น 2 ลักษณะงานที่ทำส่วนใหญ่อยู่นอกสำนักงาน หรือต้องทำงานกลางแจ้งตลอดเวลา เป็นกลุ่มช่างฝีมือที่มีความชำนาญและทักษะ บางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร เช่น ตัวแทน / นายหน้า วิศวกร ช่างไม้ เจ้าของกิจการขนาดเล็ก เป็นต้น
อาชีพชั้น 3 ลักษณะงานที่ทำส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ เช่นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านช่าง ด้านการผลิต การขนส่ง พนักงานขาย นักแสดง มัคคุเทศก์ นักข่าว พนักงานขับรถ เป็นต้น
อาชีพชั้น 4 ลักษณะงานที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด มีความเสี่ยงสูงมากกว่าอาชีพชั้นอื่นๆ เป็นพิเศษ เช่น นักแสดงผาดโผน คนงานก่อสร้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรับส่งเอกสาร เป็นต้น

คำเตือน

 • รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย และเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขสำคัญก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ใบอนุญาตเลขที่ ว00020/2526 ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันวินาศภัยและอำนวยความสำดวกในการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น ผู้รับประกันวินาศภัย โดย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย